Ruženec 1/2010 – obsah vydania

Presvitanie krásy

Novoročný príhovor fr. Reginalda Adriána Slavkovského OP, provinciála Rehole dominikánov na Slovensku.

Ďalší rok prípravy na veľké jubileum

fr. Melichar Matis OP

Deväťročná príprava na veľké jubileum založenia Rehole kazateľov, ktorým si v roku 2016 veľká dominikánska rodina pripomenie 800 rokov od tejto významnej udalosti, pokračuje. Po roku zasvätenom posvätnému ružencu (2008) a roku venovanému téme: „Na počiatku bolo Slovo: Dominik, kazateľ milosti“ (2009) sa rok 2010 bude niesť v znamení citátu z Listu Rimanom: „A ako budú kázať, ak nie sú poslaní?“ (Rim 10, 15).

Panna Mária v dokumentoch Cirkvi

fr. Michal Krovina OP

Neodmysliteľnou súčasťou viery Katolíckej cirkvi je úcta, dokonca nadúcta (hyperdúlia) k Ježišovej Matke, Panne Márii. V našej novej rubrike budeme na pokračovanie prinášať cirkevné dokumenty so zameraním na Pannu Máriu a modlitbu posvätného ruženca.

Poproč

Slavomír Kontúr

Na južnom úpätí bohato zalesnených Volovských vrchov, pár kilometrov od známeho premonštrátskeho kláštora v Jasove a turistami obľúbenej Jasovskej jaskyne, sa nachádza niekdajšia banícka obec Poproč. A hoci jej dramatická banícka história je zaujímavá, my dnes Poproč budeme spomínať skôr v súvislosti s celkom jednoduchou Kaplnkou ružencovej Panny Márie.

Sunamitka

fr. Michal Krovina OP (seriál Ženy vo Svätom písme, 48. časť)

Ak chceme jednoducho a výstižne charakterizovať túto biblickú postavu, môžeme o nej smelo povedať, že to bola veľká žena. Pod veľkosťou tu Sväté písmo poníma jej duchovné kvality a zámožnosť. Inak nevieme o nej nič bližšie a opäť nepoznáme ani jej meno. Vieme len, že pochádzala zo Sunamu.

Bl. Štefánia Quinzaniová

fr. Melichar Matis OP

Mystický život Štefánie jej umožnil hlbšie nahliadnuť do problematiky utrpenia. Utrpenie zakúšané spolu s Kristom má nekonečnú vykupiteľskú silu a objektivizujú sa ním všetky stavy vnútorného života človeka. V ňom prestáva byť dôležitá kvantita a kvalita osobného prežívania, ale objektívna duchovno-spásna hodnota, ktorá z neho vychádza. Utrpením sa utvára vlastný život ducha, ktorým sa človek pozdvihuje nad všetky radosti a starosti tunajšieho života. Nadobúda sa ním nový pohľad, pohľad z perspektívy večnosti.

Ako prežívame svätú omšu

fr. Šimon Tyrol OP

Svätá omša je modlitba modlitieb, najväčší zázrak, ktorý sa slávi na našej zemi. Je to zázrak neutíchajúcej lásky Boha k človeku. Ružencové bratstvá už od samého začiatku vznikali ako skupiny veriacich, ktorí sa modlitbou Máriinho žaltára (stopäťdesiatich Zdravasov, z čoho sa neskôr vyvinula modlitba posvätného ruženca) pripravovali na čo najlepšie prežitie nedeľnej svätej omše. Nie je tomu inak ani v dnešnej dobe...

Vplyv Alana de la Roche na modlitbu ruženca

fr. Šimon Tyrol OP

Cirkevní historici sa snažili odpovedať na otázku, kto a kedy spojil sv. Dominika s modlitbou posvätného ruženca. Najčastejšie spomínajú meno bretónskeho dominikána Alana de la Roche, nazývaného tiež Alan van der Clip (v kraji jeho príbuzných), alebo Alan de Rupe.

Odcestovaní členovia...

fr. Šimon Tyrol OP

Aké sú možnosti zotrvania mladých v ružencovom bratstve, nakoľko pri odchode z miesta bydliska na vysokú školu do vzdialeného mesta, alebo pri semestrálnom štúdiu v zahraničí, nemôžu chodiť na spoločné stretnutia RB, ktoré sú jednou z podmienok členstva v Živom ruženci?

Egyptská tma

fr. Michal Krovina OP

Slovné spojenia, ktoré majú pôvod vo Svätom písme

Slávnostný ruženec na základe Piesne piesní

Meditácie k modlitbe posvätného ruženca

Antonio Allegri – Correggio

fr. Patrik Vnučko OP (seriál Mária v umení)

Antonio Allegri, prezývaný podľa svojho rodiska Correggio, bol vraj nenápadný človek. Počas svojho života sa nikdy neslnil v priazni mocnárov a ani nepožíval slávu, ako iní maliari. Dokonca nemal ani učňov. O to mal viac umeleckých „vnukov“, ktorí postupom času dokázali oceniť jeho tvorbu a napodobňovali ju. Tak sa Correggio stal „prastarým otcom“ baroka. A jeho vplyv bude trvať až dovtedy, dokedy budú umelci napodobňovať jeho perspektívu zospodu nahor, ako ju zobrazil vo svojich dielach Videnie sv. Jána Evanjelistu, Nanebovstúpenie Pána, ale najmä Nanebovzatie Panny Márie v kupole katedrály v Parme, ktoré korunuje Correggiovu tvorbu.

 

 

Ruženec 1/2010
Fra Angelico: Madona s anjelmi

Aktuálne

Sväté omše za členov RB na Slovensku odslúži brat Alan Dely OP:
— za živých vždy v prvú sobotu v mesiaci
— za zosnulých vždy v druhú sobotu v mesiaci

Copyright © 2009–2018 Dominikánske mariánske centrum