Z časopisu Ruženec 1/2010

Vplyv Alana de la Roche
na modlitbu ruženca (1. časť)

Cirkevní historici sa snažili odpovedať na otázku, kto a kedy spojil sv. Dominika s modlitbou posvätného ruženca. Najčastejšie spomínajú meno bretónskeho dominikána Alana de la Roche, nazývaného tiež Alan van der Clip (v kraji jeho príbuzných), alebo Alan de Rupe.

Nevieme presne, do akej miery svätý Dominik pomohol odkryť význam, bohatstvo a hĺbku mnohonásobného opakovania modlitby Ave Maria, pretože až Alan de la Roche dal tejto modlitbe ustálenú a vyzretú formu. S veľkou pravdepodobnosťou to bol práve Alan, kto začal rozširovať legendu o tom, ako Panna Mária zázračne podarovala ruženec svätému Dominikovi, keď bol pohrúžený do modlitby. Prečo to Alan robil?
S veľkou pravdepodobnosťou asi preto, že v súlade s vtedajším myslením ľudí Alanovi nezáležalo na vlastnej sláve. Sám bol veľmi úspešným a známym kazateľom. Veľmi sa usiloval o to, aby povzbudil a pozýval veriacich k modlitbe ruženca. Chcel dať svojim slovám ešte väčšiu vážnosť, preto k tomu potreboval zaujímavú históriu so známou a úctu požívajúcou osobou, ktorou zakladateľ našej rehole svätý Dominik určite bol.

Učiteľ modlitby ruženca
Alan de la Roche zaviedol do modlitby ruženca zmeny, ktoré boli veľmi dôležité a potrebné. Veriaci ich začali ľahko prijímať. A to sa stalo prirodzeným východiskom k tomu, aby sa medzi veriacimi začala šíriť legenda o zázračnom pôvode inšpirácie Alana de la Roche. Legenda hovorí, že v roku 1460 mu Pán Ježiš prikázal, aby sa staral o rozvoj opakujúcej sa Máriinej modlitby, dovtedy známej ako Žaltár Panny Márie. Stalo sa to počas svätej omše, ktorú slúžil Alan de la Roche. Vo chvíli, keď začal modlitbu pred obetovaním, počul hlas pochádzajúci z hostie na oltári:
„Alan, prečo ma chceš znova ukrižovať?“
„Ale ja... Pane, nikdy!“ odpovedal vystrašený Alan.
„Prvý raz som bol ukrižovaný za tvoje hriechy. Volil by som ešte raz byť vydaný na smrť na kríži, než aby som mal dopustiť, aby hriechy, ktoré chceš popáchať, mali spôsobiť smútok môjmu Otcovi. Znova ma pribíjaš na kríž, lebo hoci sa ti dostalo poznania a máš vedomosti o tom, ako sa treba modliť Žaltár Panny Márie, nevyužívaš toto poznanie, aby si pomáhal aj iným ľuďom. Keby si sa podelil svojimi znalosťami o modlitbe ruženca so svojimi blížnymi, pomohol by si mnohým ľuďom nájsť cestu k Bohu. Ak to neurobíš, budeš spoluzodpovedný za ich hriechy.“
Vystrašený Alan začal učiť veriacich o veľkej hodnote Žaltára Panny Márie a vysvetľoval im, že je veľmi potrebné sa ho modliť.

Povzbudzoval životom i slovom
Alan sa narodil okolo roku 1428, pravdepodobne v Bretónsku (tak to tvrdil jeho žiak, dominikán Cornelius Sneek). Isté je, že zomrel v roku 1475 v Zvolle, na území dnešného Holandska.
Mladý Alan vstúpil do dominikánskeho kláštora v bretónskom Saint Malo, odkiaľ odišiel na štúdiá do Holandska. Práve z Holandska pochádza najviac informácií o Alanovej mimoriadnej úcte k Panne Márii. Jeho úcta k Božej Matke sa formovala spolu s jeho pôsobením učiteľa i kazateľa. Napriek tomu, že bol vzdelaný vo filozofii a teológii, čo mu otváralo možnosť dosiahnuť zaujímavú kariéru, dokázal zrozumiteľne a ľahko ponúkať jednoduchú, ale hlbokú formu zbožnosti a mariánske modlitby.
Počas života nevydal ani jednu svoju prácu. Alanove práce boli publikované až po jeho smrti. Dodnes sa ich zachovalo veľmi málo, pretože boli zničené počas vojen, alebo sa na ne zabudlo. Do zabudnutia však neupadlo jeho povzbudzovanie, aby sa veriaci často modlili modlitbu Ave Maria.
Alan sa vyhýbal používať pre tento druh modlitby označenie ruženec, pretože sa mu toto slovo zdalo svetské. Za správnejší názov považoval Žaltár Panny Márie, ktorý má v sebe božský pôvod modlitby, podľa Žaltára vo Svätom písme (150 Dávidových žalmov). Ruženec v časoch Alana označoval päťdesiatnásobné opakovanie Ave Maria. Názov ruženec sa používal nie ako názov modlitby, ale ako meradlo – päťdesiat Ave Maria, teda jedna tretina Žaltára Panny Márie.
Ponímanie tejto modlitby ako Žaltára Panny Márie bolo známkou vznešenosti a božským odkazom pre všetkých veriacich. Alanove názory boli známe a jeho súčasníci ich pozitívne prijímali, preto je dnes veľmi ťažko rozlíšiť, čo je v jeho biografii pravdivé a čo legendárne.

fr. Šimon Tyrol OP 

 

Súvisiace odkazy:
Vplyv Alana de la Roche na modlitbu ruženca (2. časť)
Vplyv Alana de la Roche na modlitbu ruženca (3. časť)
Vplyv Alana de la Roche na modlitbu ruženca (4. časť)

 

 

Aktuálne

Sväté omše za členov RB na Slovensku odslúži brat Alan Dely OP:
— za živých vždy v prvú sobotu v mesiaci
— za zosnulých vždy v druhú sobotu v mesiaci

Ruženec 1/2010
Fra Angelico: Madona s anjelmi
Na obsah časopisu
Copyright © 2009–2018 Dominikánske mariánske centrum