Ruženec 2/2010 – obsah vydania

Slovenský dominikán v čele pápežskej univerzity

fr. Melichar Matis OP

Profesor kánonického práva dominikán Miroslav Konštanc Adam bol 4. decembra 2009 ustanovený za dekana Fakulty kánonického práva Pápežskej univerzity sv. Tomáša Akvinského (Angelicum)
v Ríme a 10. de­cembra 2009 aj za prorektora tejto pápežskej univerzity.

Limity a riziká

fr. Michal Krovina OP

Opäť pôst? Menej jesť, nepiť, nefajčiť, nepozerať televíziu, ísť
na spoveď...? Ale to nie je podstata pôstu. Pôst nás chce predovšetkým upozorniť na ľudské limity a riziká života. Ako?

Panna Mária v dokumentoch Cirkvi (2. časť)

fr. Michal Krovina OP

Svätá matka Cirkev vyhlásila na adresu Panny Márie štyri Bohom zjavené články, čiže dogmy, v ktorých ustanovila: Nepoškvrnené počatie; stále panenstvo; Božie materstvo; a nanebovzatie
s telom i s dušou. Najväčšie na Panne Márii je jej materstvo. Všetko ostatné ju k nemu pripravuje, alebo z neho vyplýva.

Ružencové bratstvá by mali prekvapovať aktivitami

Slavomír Kontúr

Rozhovor s promótorom pre ruženec, dominikánom Šimonom Tyrolom o jeho niekoľkoročnej skúsenosti z apoštolátu medzi ružencovými bratstvami.

Dvadsať rokov po... (2. časť)

fr. Melichar Matis OP

Život dominikánov na Slovensku sa po revolučných udalostiach
v novembri 1989 pomaly, ale isto začal rozbehávať a dostávať do koľají, ktoré tu zanechali bratia dominikáni ešte pred rokom 1950.

Kráľovná Ester

fr. Michal Krovina OP (seriál Ženy vo Svätom písme, 49. časť)

Meno Ester znamená v preklade Hviezda. Bolo to perzské meno našej kráľovnej. A kráľovná Ester bola naozaj hviezdou. Príbehy ľudských životov sú rozličné, avšak v prevažnej miere sa podobáme jeden druhému, ako list na strome ďalšiemu listu. Nájdu sa však aj výnimky a Ester ňou naozaj bola.
V spoločenskom rebríčku sa dostala veľmi vysoko, ale jej cesta
k trónu bola vydláždená žiaľom a utrpením. V útlom detstve osirela, no Pán Boh bol s ňou a nenechal ju napospas.

Bl. Pavol Uhorský (*12. stor. – † 10. 2. 1242)

fr. Melichar Matis OP

Túžbou človeka je poznať svoje korene. Keď som sa pred časom venoval začiatkom našej kazateľskej rehole, zaujala ma túžba
po poznaní prvých bratov, ktorí pôsobili na našom území, zvlášť
v Košiciach, kde sa nachádza najstarší zachovaný dominikánsky kláštor slovenskej provincie. Košický kláštor dominikánov sa spomína už v rokoch 1230–1240. Za jeho zakladateľa je považovaný bl. Pavol Uhorský, ktorého obraz sa nachádzal
v kláštore ešte pred jeho násilným zrušením v roku 1950.

Edward Schillebeeckx (*12. 11. 1914 – † 23. 12. 2009)

PaedDr. Martin Pinkoš

Deň pred vigíliou Narodenia Pána zomrel v holandskom meste Nijmegen vo veku 95 rokov známy teológ Edward Schillebeeckx. Tento dominikán v polovici šesťdesiatych rokov podnietil vznik Nového holandského katechizmu. Je známy i vďaka svojím knihám o osobe Ježiša Krista. Jeho teologické práce sa koncentrujú na problém uvažovania nad kresťanskou vierou
vo svetle súčasnej kultúry a na otázky, ako možno vieru interpretovať v rôznych kultúrnych kontextoch.

Ako prežívam svätú omšu (2. časť)
Omša ako nepretržitý dialóg

fr. Šimon Tyrol OP

Svätá omša má byť pre nás priateľským rozhovorom s Pánom Bohom, v ktorom veľmi dôležitú úlohu zohráva naša schopnosť počúvať.

Vplyv Alana de la Roche na modlitbu ruženca (2. časť)

fr. Šimon Tyrol OP

Dominikán Alan de la Roche sa v XV. storočí zaslúžil
o zreformovanie kláštorov, kde pôsobil. Zvolil prísnejšiu prvotnú regulu dominikánov – observantov, aby sa bratia mohli úplne venovať ohlasovaniu Evanjelia. (...) Tento neobyčajný človek začal propagovať ruženec a dal mu tiež nový duchovný význam, spojený s myšlienkou zakladať ružencové bratstvá, ktoré sa ukázali znamenitými prostriedkami na začatie a posilnenie tejto mariánskej pobožnosti.

Zasľúbená krajina

fr. Michal Krovina OP

Slovné spojenia, ktoré majú pôvod vo Svätom písme

Radostné tajomstvá so sv. Brigitou Švédskou

Meditácie k modlitbe posvätného ruženca so svätými patrónkami Európy

Albrecht Altdorfer

fr. Patrik Vnučko OP (seriál Mária v umení)

Šestnáste storočie bolo vekom divokého virvaru. Najmä v Európe, ktorá sa zmietala vo vnútornom zápase medzi katolicizmom
a protestantizmom, ale čelila aj vonkajšiemu nebezpečenstvu: nezadržateľnému postupu osmanských vojsk smerom k Viedni, ktorá sa v roku 1529 po prvýkrát ocitla v obkľúčení Turkov. Kresťanstvo sa muselo konfrontovať s vnútornou krízou
a expanziou cudzieho náboženstva na tradične kresťanské územie. Boli to vážne časy. Mnohí vtedajší ľudia boli presvedčení, že stoja na rozhraní vekov, ak nie priamo na prahu konca dejín. Nepokojnú atmosféru svojej doby zažíval na vlastnej koži aj Albrecht Altdorfer.

 

 

Ruženec 2/2010
Fra Angelico: Starec Simeon
s malým Ježišom

Aktuálne

Sväté omše za členov RB na Slovensku odslúži brat Alan Dely OP:
— za živých vždy v prvú sobotu v mesiaci
— za zosnulých vždy v druhú sobotu v mesiaci

Copyright © 2009–2018 Dominikánske mariánske centrum