Z časopisu Ruženec 2/2010

Vplyv Alana de la Roche
na modlitbu ruženca (2. časť)

Dominikán Alan de la Roche sa v XV. storočí zaslúžil o zreformovanie kláštorov, kde pôsobil. Zvolil prísnejšiu prvotnú regulu dominikánov – observantov, aby sa bratia mohli úplne venovať ohlasovaniu Evanjelia.

Alanovi súčasníci si ho vážili pre jeho svätosť, vedomosti a horlivosť. Keď sa zastavujeme nad veľkosťou tohto človeka, stačí spomenúť zvláštnu skutočnosť, že v rokoch 1457–1464 Alan prežíval veľkú krízu viery. Napriek tomu dokázal vytrvať vo všetkých záväzkoch a každodenne sa modlil Žaltár Panny Márie.

Práve po dokázaní heroickej čnosti vernosti a vytrvalosti sa mu v roku 1464 zjavila Panna Mária a darovala mu prsteň ako znak duchovných zásnub. Tým, že si vybrala Alana za duchovného snúbenca, urobila z neho svojho splnomocnenca. Prikázala mu propagovať v jej mene ruženec a zakladať ružencové bratstvá. Poukázala na nový druh modlitby a meditácie, ktorá má moc ľuďom prinavrátiť prostotu, úprimnosť a vnútornú kontempláciu. Tak isto obnoviť duchovný život veriacich, ktorí sa čoraz viac začínali oddávať vonkajším úkonom zbožnosti a zvlášť kupovaním odpustkov. Teda ruženec bol ponúkaný v časoch, keď bola Cirkev oslabená a keď sa volalo po reforme.

Alan vypracoval novú metódu, ktorá sa v krátkom čase rozšírila. Vypracoval totiž dve praktiky pre duchovných pastierov. Navrhoval ohlasovať kázne podľa ružencovej schémy. Povolával a povzbudzoval k zakladaniu ružencových bratstiev. Týmto zaujímavým a ľahko zapamätateľným spôsobom približoval ľuďom Božiu Matku. Používal metódou, ktorá priťahovala srdcia veriacich. Ale čo je veľmi dôležité, veľmi sa usiloval o to, aby zasiate zrno prinášalo ovocie v živote veriacich.

Tento neobyčajný človek začal propagovať ruženec a dal mu tiež nový duchovný význam, spojený s myšlienkou zakladať ružencové bratstvá, ktoré sa ukázali znamenitými prostriedkami na začatie a posilnenie tejto mariánskej pobožnosti. Prvé ružencové bratstvo bl. Alan založil v Douai, vo Francúzku, keď už jestvujúce bratstvo Panny Márie a sv. Dominika pretvoril na ružencové bratstvo. Jeho členom odporúčal, aby každý deň recitovali Máriin žaltár – 150 zdravasov – a počas recitovania uvažovali o najdôležitejších tajomstvách viery a po každom desiatom anjelskom pozdravení pridali jeden Otče náš.

V roku 1470 Alan vydal knihu De utilitate psalterii Mariae (O používaní Máriinho žaltára), v ktorej vysvetľoval spôsob modlenia sa posvätného ruženca, ktorý prevzal z duchovnosti kartuziána Dominika Pruského – ten 150 „zdravasov“ predelil 15 „otčenášmi“ a každú modlitbu spojil s rozjímaním nad jedným tajomstvom viery, od zvestovania až po druhý príchod Ježiša Krista. Kniha prebudila medzi širokými masami veriacich vieru v silu ruženca, pomocou ktorého bolo možné vyprosiť od Panny Márie milosrdenstvo a ochranu. Zvláštnu popularitu si táto modlitba získala v Augsburgu a Kolíne nad Rýnom, neskôr aj v iných mestách. Týmto spôsobom začal Alan realizovať dielo svojho života, aby sa modlitbová prax z kláštorov postupne preniesla a začala praktizovať aj medzi ostatnými veriacimi a tiež to, aby okrem individuálnej modlitby praktizovali aj spoločnú modlitbu. Chcel, aby sa ruženec modlievali aj v skupinách.

fr. Šimon Tyrol OP

Súvisiace odkazy:
Vplyv Alana de la Roche na modlitbu ruženca (1. časť)

Vplyv Alana de la Roche na modlitbu ruženca (3. časť)
Vplyv Alana de la Roche na modlitbu ruženca (4. časť)

 

 

Aktuálne

Sväté omše za členov RB na Slovensku odslúži brat Alan Dely OP:
— za živých vždy v prvú sobotu v mesiaci
— za zosnulých vždy v druhú sobotu v mesiaci

Ruženec 2/2010
Fra Angelico: Starec Simeon
s malým Ježišom
Na obsah časopisu
Copyright © 2009–2018 Dominikánske mariánske centrum