Z časopisu Ruženec 3/2010

Vplyv Alana de la Roche
na modlitbu ruženca (3. časť)

Modliť sa spoločne ruženec, zakladať ružencové bratstvá a taktiež ohlasovať evanjelium – kázať veriacim podľa ružencovej schémy. To bola prax Alana de la Roche a túto metódu odporúčal aj kňazom.

Navrhovanú prax prijímali všade s takým veľkým entuziazmom, že Alan postupne stále zreteľnejšie pozoroval pomáhajúcu Božiu silu. Veril, že ruženec sa sformoval pod vplyvom Božieho Ducha a že je zvlášť milý nebu. Vedel a často to aj zdôrazňoval, že s modlitbou posvätného ruženca sú spojené špeciálne prísľuby, ktoré mu dala Panna Mária, keď povedala: „(…) nesmierne veľa kníh by bolo treba napísať, aby v nich boli zaznamenané všetky zázraky môjho posvätného ruženca.“

Prísľuby Panny Márie, pre tých ktorí sa budú zbožne modliť jej ruženec:

1. Všetkým, ktorí sa budú zbožne modliť môj ruženec, sľubujem svoju zvláštnu ochranu a hojnosť milostí.

2. Tí, ktorí v modlitbe ruženca vytrvajú, dostanú zvláštnu milosť.

3. Ruženec bude mocnou ochranou proti peklu, zničí zlo, zbaví svet hriechu a zaženie blud.

4. Ruženec rozhojní čnosť a obsiahne pre duše hojné Božie milosrdenstvo. Odvráti srdcia ľudí od lásky k svetu a jeho márností a pozdvihne ich k túžbe po večných veciach. Tie duše sa posvätia týmto prostriedkom.
5. Tí, čo sa mi odovzdajú cez ruženec, ne­zahynú.

6. Toho, kto bude zbožne recitovať môj ruženec, uvažujúc nad tajomstvami, nikdy nepremôže nešťastie, nezažije Boží hnev a nezomrie náhlou smrťou. Hriešnik sa obráti, vytrvá v milosti a zaslúži si večný život.

7. Kto sa zasvätí môjmu ružencu, nezomrie bez sviatostí Cirkvi.

8. Tí, čo budú verne recitovať môj ruženec, budú počas svojho života a po smrti účastní Božieho svetla a plnosti jeho milostí, vlastných svätým.

9. Ihneď vyvediem z očistca duše zasvätené môjmu ružencu.

10. Deti môjho ruženca sa budú tešiť veľkej sláve v nebi.

11. Čo budeš žiadať prostredníctvom ruženca, to dosiahneš.

12. Tým, ktorí budú šíriť môj ruženec, sľubujem pomoc vo všetkých ich potrebách.

13. Dosiahla som od svojho Syna, že všetci členovia Ružencového bratstva budú mať svojich orodovníkov v živote a v smrti, celý nebeský dvor.

14. Tí, ktorí sa zbožne modlia môj ruženec, sú moje milované deti, bratia a sestry Ježiša Krista.

15. Zasvätenie sa môjmu ružencu je zvláštne znamenie predurčenia. 

Toho istého roku, v ktorom sa Alanovi zjavila Panna Mária (1464), holandská provincia observantov dala ružencovému bratstvu podiel na duchovných dobrách rehole za každodenné modlenie Máriinho žaltára. Alan spojil žaltár Panny Márie (150 zdravasov) so symbolikou venca z ruží a zakrátko ním odporúčanú formu pobožnosti začali nazývať všeobecne ružencom. Sám Alan zvykol hovoriť o starom ruženci a o novom ruženci. Bolo to kvôli odlíšeniu jednoduchého žaltára, spočívajúceho na recitovaní „Zdravas Mária“, od žaltára s dodanými rozjímaniami tajomstiev spásy, ktoré Alan spísal do troch častí: vtelenie (radostné tajomstvá), utrpenie a smrť Krista (bolestné tajomstvá) a Kristova a Máriina sláva (slávnostné tajomstvá). Krátke obdobie bol nový ruženec považovaný za totožný so starým, ale po čase ho nahradil. Žaltár Panny Márie splnil svoju historickú úlohu a postupne zanikol.
V roku 1475 Alan kázal osem dní v Douai o nevyhnutnosti rozšírenia ružencových bratstiev na celom svete. Najdôležitejšie body jeho náuky boli spísané v Libellus (knihe pravidiel) a poslané do iných miest. Samotný Alan napísal iba dve diela, ktoré história pomiešala s inými a jeho autorstvu pripisovala aj mnoho iných diel. Je obdivuhodné, že sa dodnes zachoval exemplár diela Alana de la Roche o veľkej a neomylnej hodnote žaltára ctihodnej a nepoškvrnenej Panny Márie, ktorý bol vydaný v Štokholme rehoľou kartuziánov.
Dielo Alana spočiatku narážalo na veľké problémy zo strany predstaviteľov Cirkvi, ktorí sa obávali príliš silného zväzku ružencových bratstiev s dominikánskou rehoľou. Ich obavy vyplývali z toho, že Alanom navrhovaná myšlienka sa viaže s nejakou dominikánskou organizáciou. Tieto obavy boli však neopodstatnené. Krátko po smrti Alana prior dominikánskeho kláštora v Kolíne nad Rýnom Jakub Sprenger pokračoval v úsilí, ktoré začal Alan a doviedol ho do konca. Na sviatok Narodenia Panny Márie v roku 1475 založil pri kláštornom kostole za prítomnosti cisára aj nuncia a veľkého počtu veriacich ružencové bratstvo, ktoré onedlho získalo potvrdenie Cirkvi a po uplynutí siedmich rokov už malo 100 000 členov.

fr. Šimon Tyrol OP

Súvisiace odkazy:
Vplyv Alana de la Roche na modlitbu ruženca (1. časť)

Vplyv Alana de la Roche na modlitbu ruženca (2. časť)
Vplyv Alana de la Roche na modlitbu ruženca (4. časť)

 

 

Aktuálne

Sväté omše za členov RB na Slovensku odslúži brat Alan Dely OP:
— za živých vždy v prvú sobotu v mesiaci
— za zosnulých vždy v druhú sobotu v mesiaci

Ruženec 3/2010
Fra Angelico: Sv. Dominik
a Panna Mária pod krížom
Na obsah časopisu
Copyright © 2009–2018 Dominikánske mariánske centrum