Z časopisu Ruženec 3/2011

Je nesplnenie záväzku člena
ružencového bratstva hriechom?

Skôr ako odpovieme na uvedenú otázku, pripomeňme si, že záväzkom člena Živého ruženca je povinnosť pomodliť sa každý deň jeden desiatok posvätného ruženca a zúčastňovať sa mesačného stretnutia na modlitbe členov Živého ruženca, kde sa uskutočňuje výmena ružencových tajomstiev. Zároveň je to priestor na spoločné porozmýšľanie nad tým, ako a kde by mohlo RB vykonať konkrétne skutky lásky.

Uvedená otázka na súvislosť medzi záväzkom a hriechom však môže pochádzať aj od členov Svätého či Večného ruženca, ktorí tiež svojím členstvom v RB berú na seba isté modlitebné povinnosti.

Jednou zo špecifických výsad Rehole dominikánov, ktorú svojej reholi zabezpečil už jej zakladateľ sv. Dominik – a to priamo u pápeža – spočíva v privilégiu, že žiadne prestúpenie stanov rehole nespôsobuje jej členom hriech. Výnimkou je situácia, keď sa rehoľné pravidlá porušujú z nedbanlivosti. A keďže všetci členovia RB patria do veľkej Dominikánskej rodiny, táto výsada sa premietla aj do ich činnosti. Inými slovami – ak nastane situácia, že člen RB síce má záujem splniť si svoj záväzok, ale mimoriadne sa mu to z rôznych dôvodov nepodarí, vtedy to nie je hriech. No ak je člen RB voči záväzkom, ku ktorým sa dobrovoľne zaviazal, ľahostajný, vtedy je tu problém a možno hovoriť o hriechu nedbanlivosti, nezodpovednosti či neúprimnosti, keď navonok sa síce tvári, že si plní svoje povinnosti, ale v skutočnosti ich zanedbáva.

Teda zopakujme si, že nikoho neťaží hriech, ak si z konkrétnych dôvodov nesplní svoj záväzok voči RB, avšak treba si dať pozor, aby nám nevznikol hriech z nedbanlivosti, alebo pohŕdania duchovnými dobrodeniami.

Navyše si treba uvedomiť, že človek, ktorý sa nestará o to, čo v istej chvíli na seba prijal ako záväzok a je voči nemu ľahostajný, sám sa oberá o duchovné dobrá, o vnútornú pohodu, sebadôveru a istú osobnú pravdivosť. Takto v konečnom dôsledku ubližuje hlavne sebe. Pričom zmyslom členstva v ružencovom bratstve je pravý opak – radosť, vnútorný pokoj, povzbudenie a vedomie, že sú okolo mňa ľudia, kresťania, na ktorých sa napríklad v ťažkých chvíľach môžem s dôverou obrátiť s prosbou o pomoc.

fr. Bruno Donoval OP

 

  

Aktuálne

Sväté omše za členov RB na Slovensku odslúži brat Alan Dely OP:
— za živých vždy v prvú sobotu v mesiaci
— za zosnulých vždy v druhú sobotu v mesiaci

Ruženec 3/2011
Tintoretto: Ukrižovanie (detail)
Na obsah časopisu

Copyright © 2009–2018 Dominikánske mariánske centrum