Časopis Ruženec v roku 2011

Časopis vychádza na 36 stranách formátu A5 s pomerne pestrým a pútavým obsahom. Jeho kostru tvoria pravidelné informácie, ktoré súvisia s činnosťou a aktivitami ružencových bratstiev na Slovensku, ale nechýbajú ani rôzne rubriky zamerané na rozvoj duchovného života a kultúry. Šéfredaktorom časopisu je od konca roku 2005 páter Michal Krovina.

Pravidelnými rubrikami v časopise Ruženec sú:

Úvodník

V tejto rubrike šéfredaktor časopisu stručne približuje rôzne udalosti a postavy z cirkevnej histórie, ktoré v čase publikovania aktuálne súvisia s cirkevným kalendárom.

Na začiatku roka sa tu čitateľom prihovára provinciál Rehole dominikánov na Slovensku.

Vaším perom

Rubrika Vaším perom v časopise Ruženec pôsobí ako listáreň. Členovia ružencových bratstiev v tejto rubrike poväčšine predstavujú činnosť svojho ružencového bratstva a inšpirujú tak ostatných členov ružencových bratstiev k často zaujímavým aktivitám. Objavujú sa v nej však aj spomienky čitateľov na rôzne udalosti, na zaujímavých kňazov, či na dianie v ich fanostiach. Mnoho listov je poďakovaním dominikánom za to, že v ich ružencovom bratstve sa uskutočnila duchovná obnova.

Príbeh

V časopise sa tu poväčšine nachádzajú svedectvá z minulosti

a rôzne príbehy zo života veriacich ľudí.

Kamenné ruže

Z tejto pravidelnej rubriky sa stala rubrika nepravidelná. Jej cieľom je reportážnou formou postupne predstaviť čitateľom všetky kostoly zasvätené Ružencovej Panne Márii. Ako sa už čitatelia mohli viackrát presvedčiť, príbehy vzniku ružencových kaplniek
a kostolov sú často veľmi zaujímavé a niekedy až neuveriteľné.

Naša viera

V tejto rubrike od minulého roku (2010) prebieha historicko-teolgický seriál nazvaný Panna Mária v dokumenotch Cirkvi.

Správy

Správy mapujú udalosti týkajúce sa života jednotlivých ružencových bratstiev.

Seriál

Čitateľmi obľúbený seriál Ženy vo Svätom písme v minulom roku vystriedali hlboké texty Sv. Ľudovíta M. Grigniona z jeho populárneho diela O pravej úcte k Panne Márii. 

Osobnosti

Rubrika Osobnosti už niekoľko rokov približuje veľké postavy dejín dominikánskej rehole.

Liturgia

V rubrike Liturgia už druhý rok pokračuje seriál na tému Ako prežívam svätú omšu.

Ruženec

Rubrika Ruženec sa už druhý rok zaoberá históriou modlitby posvätného ruženca.

Mária v umení

Rubrika už niekoľko rokov (od roku 2008) približuje osobnosti maliarskeho umenia. Jej súčasťou je aj meditácia nad niektorým
z obrazov práve opisovaného maliara.

  

  

Jedna z tituliek časopisu Ruženec
Fra Angelico: Madona s anjelmi

Aktuálne

Sväté omše za členov RB na Slovensku odslúži brat Alan Dely OP:
— za živých vždy v prvú sobotu v mesiaci
— za zosnulých vždy v druhú sobotu v mesiaci

Copyright © 2009–2018 Dominikánske mariánske centrum