Ruženec 1/2012 – obsah vydania

Citlivo vnímať znamena

fr. Reginald Adrián Slavkovský OP

Naša rehoľa vznikla tiež vďaka tomu, že sa našiel človek, sv. Dominik, ktorý dokázal citlivo vnímať dianie okolo seba, rozpoznať výzvy svojej doby a reagovať na ne. Tými výzvami boli najmä herézy, nevedomosť, bohatstvo Cirkvi, rozvoj miest a univerzít. Dominik odpovedal na nevedomosť zdôraznením významu štúdia, na herézy kázaním, na bohatstvo a pripútanosť k majetkom návratom k apoštolskej chudobe a putovaniu.

Magnæ Dei Matris — Veľkej Božej Matke (2. časť)

Encyklika pápeža Leva XIII. O posvätnom ruženci zo dňa 8. septembra 1892

Zhrnutie: Pápež Lev XIII. v druhej časti svojej encykliky Magnæ Dei Matris (Veľkej Božej Matke) hovorí, že už podľa prirodzenosti je najsladšie meno na zemi matka. Avšak v prípade Panny Márie je to niečo oveľa vyššie a vznešenejšie, keďže Panna Mária je Matkou nášho Spasiteľa Ježiša Krista.
Mária je našou najlepšou matkou. Nielenže nám darovala svojho Syna Ježiša Krista, ale darovala nám aj modlitbu posvätného ruženca, ktorú nám z celého srdca odporúča.
Ruženec nám pomáha stále si oživovať našu vieru, keďže táto modlitba medituje nad základnými skutočnosťami našej spásy. Avšak ruženec nemá slúžiť iba ako akási magická modlitba, ale predovšetkým nám má pomáhať žiť svoju vieru v praktickom živote tu na zemi.
Dielo Pána Ježiša a jeho osobný životný príklad nás učí prekonávať aj osobné ťažkosti a prekážky na našej ceste viery, hoci mnohým ľuďom pomáhal a liečil ich, napriek tomu zakúsil od ľudí urážky, nenávisť a potupnú smrť.
Ak uvažujeme nad tým s otvoreným srdcom, môžeme pociťovať voči nemu úprimnú vďačnosť. Zaľúbenie sa do Ježiša Krista a úprimná vďačnosť voči nemu nám môže prinášať vnútornú silu a vyrovnanosť v takej miere, že nás nič od neho nedokáže odlúčiť.

O pravej úcte k Panne Márii (16)

Sv. Ľudovít Mária Grignion z Montfortu

Medzi perly dominikánskej mariánskej spirituality môžeme smelo zaradiť dielo laického dominikána, kňaza, svätého Ľudovíta Máriu Grigniona z Montfortu.

Žalm 63: Smäd duše

fr. Patrik Vnučko OP

Túžba – každý z nás ju pozná. Odmalička po niečom túžime. Ako malé deti sme túžili po troške mlieka, materskom objatí, nových hračkách... Ako sme rástli, tak sa naše túžby menili. Ešte aj na smrteľnej posteli budeme mať svoje túžby, či už pokojne zomrieť, zanechať niečo po sebe pre svojich potomkov, s niekým sa pomeriť, alebo túžbu ešte nezomrieť...

P. Jordán Jozef Noga OP (1946–2002)

fr. Melichar Matis OP

V týchto dňoch uplynie 10 rokov od úmrtia Jordána Jozefa Nogu, vzácneho dominikána a kňaza, ktorý tridsaťtri rokov, až do svojej smrti, pôsobil v službách vtedajšej Nitrianskej diecézy.

Modlitba jedného desiatku posvätného ruženca

fr. Šimon Tyrol OP

Má sa člen Živého ruženca pri dennej modlitbe svojho desiatku, ak mu práve pripadlo prvé tajomstvo niektorého ruženca, vždy modliť aj úvodné modlitby (Verím v Boha, Otče náš, 3-krát Zdravas’ Mária s prosbami a Sláva Otcu)? Otázka súvisí aj s posledným desiatkom. Je vtedy potrebné pripojiť záverečné modlitby?

Tajomstvá posvätného ruženca
podľa Svätého písma a Katechizmu Katolíckej cirkvi

Radostné tajomstvá

Meditácie k modlitbe posvätného ruženca.

Ježišov krst

Ružencové tajomstvá v umení

fr. Patrik Vnučko OP

Na starobylých znázorneniach Ježišovho krstu šlo skôr o sprostredkovanie teologického posolstva, než o ilustráciu zmienenej udalosti, ako to vidno na ikonách. Ikonopisci ikony nemaľujú, ale píšu. Pozorovateľ má z nich vyčítať napísané posolstvo.

  

  

Ruženec 1/2012
Peter Čiernik: Jordán Jozef Noga (portrét)

Aktuálne

Sväté omše za členov RB na Slovensku odslúži brat Alan Dely OP:
— za živých vždy v prvú sobotu v mesiaci
— za zosnulých vždy v druhú sobotu v mesiaci

Copyright © 2009–2018 Dominikánske mariánske centrum

Obsah ročníka 2012

Ruženec 01/2012
Ruženec 02/2012
Ruženec 03/2012
Ruženec 04/2012
Ruženec 05/2012
Ruženec 06/2012
Ruženec 07/2012
Ruženec 08/2012
Ruženec 09/2012
Ruženec 10/2012
Ruženec 11/2012
Ruženec 12/2012

Ako si objednať
časopis Ruženec

Obsah ročníka 2009
Obsah ročníka 2010
Obsah ročníka 2011
Obsah ročníka 2012
Obsah ročníka 2013
Obsah ročníka 2014
Obsah ročníka 2015