Ruženec 2/2012 – obsah vydania

Charles Morerod,
nový biskup z Rehole dominikánov

fr. Irenej Fintor OP

Po tom, čo 20. novembra 2010 zomrel diecézny biskup Bernard Genoud v diecéze Fribourg vo Švajčiarsku (k diecéze sú pridružené aj mestá Lausanne a Ženeva), bol na nedeľu radosti, tretiu adventnú nedeľu 2011, v miestnej katedrále vo Fribourgu vysvätený nový diecézny biskup, dominikán Charles Morerod. V strednej Európe pribudol tak ďalší biskup-dominikán popri už známych biskupoch v Prahe (Dominik Duka) a vo Viedni (Christoph Schönborn).

S odvahou, dôverou a nádejou

fr. Michal Krovina OP

Istá extrémistická skupina prepadla kresťanov zhromaždených na vianočných bohoslužbách v regióne severnej Nigérie počas uplynulých Vianoc a výsledkom bolo niekoľko desiatok mŕtvych ľudí. Pri čítaní alebo počúvaní podobných správ si väčšinou povieme, že je dobré, že nežijeme v tej krajine a v tom regióne. Avšak väčšinou si neuvedomujeme, že najviac prenasledovanou náboženskou skupinou na svete v súčasnosti sú kresťania všetkých denominácií.

Magnæ Dei Matris — Veľkej Božej Matke (3. časť)

Encyklika pápeža Leva XIII. O posvätnom ruženci zo dňa 8. septembra 1892

Zhrnutie: Pápež Lev XIII. pripomína v tejto časti encykliky, že zakiaľ vo vzťahu k Ježišovi Kristovi sa často cítime slabí a veľmi nehodní, pretože si uvedomujeme, že Ježiš Kristus je Bohočlovek, a my vieme, že nedokážeme dosiahnuť jeho dokonalosť, úplne inak je to vo vzťahu k Panne Márii. Mária je takým istým stvorením ako aj my, preto ju môžeme bez obáv a s úžitkom nasledovať. Mária je nielen naším vzorom, ale ako matka trpiaceho syna nám veľmi dobre rozumie vo všetkých našich trápeniach. Ruženec je všeobecne dostupná a ľahko zapamätateľná forma modlitby, ktorou si môžeme pravidelne upevňovať vieru tým, že sa zastavujeme pri dôležitých udalostiach našej spásy. Pápež Lev XIII. opäť zdôrazňuje, že on sám má veľmi pozitívne skúsenosti s mariánskou úctou a zároveň prosí všetkých veriacich bez ohľadu na službu v Cirkvi, aby ho zahŕňali do svojich modlitieb, keďže je už v pokročilom veku a doba, v ktorej žije, je pre Cirkev veľmi ťažká. Lev XIII. ešte pripomína všetkým katolíkom, aby sa nedali znechutiť výsmechom, odmietaním a urážaním kritikov Cirkvi a katolíckej zbožnosti a na záver opäť udeľuje všetkým svoje apoštolské požehnanie.

Spritualita sv. Dominika a dominikánov

fr. Felicísimo M. Díez OP

Dominik nám nezanechal nijaký spis, z ktorého by sme mohli určiť jeho spiritualitu. Máme k nej prístup jedine prostredníctvom dobových svedkov, ktorí nie sú svedkami jeho učenia, ale jeho života. Sú to živí svedkovia a osoby, ktoré ho osobne poznali a žili s ním. Okrem nich máme ďalšieho, nemenej cenného svedka: život prvej dominikánskej generácie, ktorá čerpala priamo z Dominikovho duchovného prameňa. Nimi založená spiritualita rehole je ďalším spôsobom prístupu k Dominikovej spiritualite.

O pravej úcte k Panne Márii (17)

Sv. Ľudovít Mária Grignion z Montfortu

Medzi perly dominikánskej mariánskej spirituality môžeme smelo zaradiť dielo laického dominikána, kňaza, svätého Ľudovíta Máriu Grigniona z Montfortu.

Žalm 149: Tanec a boj

fr. Patrik Vnučko OP

Slová 149. žalmu: „Oslavu Boha nech majú na perách a v rukách meč dvojsečný“ (v. 6) môžu pôsobiť dosť poburujúco a vyvolávať v nás myšlienku páchania zla v Božom mene... Starý zákon je plný krvi a inak to asi ani byť nemohlo, veď platil zákon:
oko za oko, zub za zub...

P. Jordán Jozef Noga OP (1946–2002) — 2. časť

fr. Melichar Matis OP

V predchádzajúcom čísle Ruženca sme vám priblížili životopis nášho spolubrata, ktorého 10. výročie úmrtia sme si pripomenuli v januári. Pre množstvo hodnotných svedectiev sme sa rozhodli túto osobnosť prostredníctvom nich priblížiť aj v tomto čísle.

Tajomstvá posvätného ruženca
podľa Svätého písma a Katechizmu Katolíckej cirkvi

Tajomstvá svetla

Meditácie k modlitbe posvätného ruženca

Obetovanie Pána

fr. Patrik Vnučko OP

Ružencové tajomstvá vo výtvarnom umení

  

  

Ruženec 2/2012
Fra Bartolomeo: Prorok Izaiáš (detail)

Aktuálne

Sväté omše za členov RB na Slovensku odslúži brat Alan Dely OP:
— za živých vždy v prvú sobotu v mesiaci
— za zosnulých vždy v druhú sobotu v mesiaci

Copyright © 2009–2018 Dominikánske mariánske centrum

Obsah ročníka 2012

Ruženec 01/2012
Ruženec 02/2012
Ruženec 03/2012
Ruženec 04/2012
Ruženec 05/2012
Ruženec 06/2012
Ruženec 07/2012
Ruženec 08/2012
Ruženec 09/2012
Ruženec 10/2012
Ruženec 11/2012
Ruženec 12/2012

Ako si objednať
časopis Ruženec

Obsah ročníka 2009
Obsah ročníka 2010
Obsah ročníka 2011
Obsah ročníka 2012
Obsah ročníka 2013
Obsah ročníka 2014
Obsah ročníka 2015