Ruženec 1/2014 – obsah vydania

Zbožnosť vyvierajúca z hĺbky

Reginald Adrián Slavkovský OP, provinciál Rehole dominikánov na Slovensku

Ježiš, Mária a Jozef žili svoje životy v mnohom ako iní ľudia ich doby: zakorenení vo svojej kultúre a vo formách židovského náboženstva. Toto náboženstvo malo svoje posvätné miesta, sviatky, modlitby, svojich kňazov. Svätá rodina mala na tom všetkom účasť, a predsa keď v ruženci rozjímame nad tajomstvami z ich života, nie sú to len scény typicky náboženské. Zvestovanie, návšteva Márie u Alžbety, narodenie, svadba v Káni Galilejskej, ukrižovanie nie sú scény, ktoré by hneď evokovali náboženský kult a sféru posvätna.

Buďme tým, čím sme

fr. Louis-Marie Ariño-Durand OP, generálny promótor pre ruženec

Bratia a sestry, tak sme sa dočkali, sú tu Vianoce. Áno, je to už niekoľko týždňov, čo sa na ne pripravujeme. Liturgia Adventu nám v tom pomáhala. A tiež tu bolo niekoľko vonkajších znakov: vianočné osvetlenie miest a dedín, adventné kalendáriky, ktorým nemôžeme uniknúť, reklamy všakovakého druhu na darčeky i jedlo.

MUNIFICENTISSIMUS DEUS — Najštedrejší Boh

1. časť apoštolskej konštitúcie Munificentissimus Deus o definícii dogmy o Nanebovzatí Panny Márie, pápeža Pia XII., z roku 1950.

Rok Sedembolestnej Panny Márie

Ako prežiť začiatok roku

fr. Patrik Vnučko OP

Vianoce sa kedysi slávili 40 dní – do Hromníc (2. februára). Bol to čas vzájomných návštev a pohostinnosti. Hoci sa kalendár prispôsobil potrebám doby a vianočné obdobie sa skrátilo, nemali by sme zabúdať na pohostinnosť a vzájomné prijatie. O to vlastne v duchovnom živote ide: mať otvorené brány svojho srdca pre Boha a tých, ktorých nám pošle do našej životnej cesty.

Blahoslavení plačúci

fr. Šebastián Moric OP

Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Toto blahoslavenstvo je istým spôsobom previazané s ôsmym blahoslavenstvom o prenasledovaných pre spravodlivosť, ktoré nájdeme u evanjelistu svätého Matúša. Nevyjadruje síce to isté, ale jedno na druhé vzájomne nadväzuje.

Žalm 29: Chválospev na Pánovo slovo

fr. Patrik Vnučko OP

Cédre sú majestátne ihličnany, ktoré rastú stovky rokov a za ten čas nadobudnú úctyhodnú výšku i hrúbku. Naše borovice – obrazne povedané – sú oproti cédrom len také zápalky. Zlomiť céder nie je jednoduché; a predsa sila prírody to dokáže...

1. tajomstvo radostného ruženca: Zvestovanie Kristovho vtelenia

fr. Šimon Tyrol OP

Členovia Živého ruženca sa v zmysle Stanov ružencových bratstiev pravidelne raz za mesiac stretávajú na spoločnej modlitbe posvätného ruženca. Príklady, ako môže táto spoločná modlitba prebiehať, vám teraz budeme ponúkať každý mesiac v časopise Ruženec. A začíname pekne od začiatku – radostným ružencom a jeho prvým tajomstvom „Ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala“.

Na aké úmysly obetovať modlitbu ruženca?

fr. Melichar Matis OP

Laici v Cirkvi

fr. Irenej Fintor OP

Počas prípravy na Veľké jubileum, 800 rokov od založenia Rehole dominikánov, je každý rok venovaný určitej téme. Témou roku 2014 je: „Vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať, vaši starci budú mávať sny a vaši mládenci budú mať videnia“ (Joel 3, 1; Sk 2, 17) s podtitulom „Dominikánski laici a kázanie“. Téma laikov v Cirkvi však má v tomto čase aj iný dôvod na pripomenutie sa. Či už to je dokument svätého otca Františka o novej evanjelizácii „Radosť Evanjelia,“ ktorého adresátmi sú všetci veriaci, ale aj výročie Druhého vatikánskeho koncilu, ktorý bol slávený pred päťdesiatimi rokmi, a ktorého veľkou témou bolo práve spoločné uvažovanie nad tajomstvom Cirkvi a mieste a úlohe laikov v nej.

Tajomstvá posvätného ruženca — TAJOMSTVÁ SVETLA

fr. Hilár Štefurik OP

Meditácie k modlitbe posvätného ruženca

Posledný súd III.

fr. Patrik Vnučko OP

Viera vo výtvarnom umení

  

  

Ruženec 1/2014
Fra Angelico: Madona s Ježišom

Aktuálne

Sväté omše za členov RB na Slovensku odslúži brat Alan Dely OP:
— za živých vždy v prvú sobotu v mesiaci
— za zosnulých vždy v druhú sobotu v mesiaci

Copyright © 2009–2018 Dominikánske mariánske centrum

Obsah ročníka 2014

Ruženec 01/2014
Ruženec 02/2014
Ruženec 03/2014
Ruženec 04/2014
Ruženec 05/2014
Ruženec 06/2014
Ruženec 07/2014
Ruženec 08/2014
Ruženec 09/2014
Ruženec 10/2014
Ruženec 11/2014
Ruženec 12/2014

Ako si objednať
časopis Ruženec

Obsah ročníka 2009
Obsah ročníka 2010
Obsah ročníka 2011
Obsah ročníka 2012
Obsah ročníka 2013
Obsah ročníka 2014
Obsah ročníka 2015