Radostný ruženec

Prvých päť desiatkov, radostné tajomstvá, je poznačených radosťou vyžarujúcou z udalostí Ježišovho vtelenia.

Je to jasné už od prvého tajomstva, od zvestovania, kde je pozdravenie archanjela Gabriela adresované Panne z Nazaretu istým spôsobom spojené s výzvou na mesiášsku radosť: „Raduj sa, Mária!“ K tomuto pozdravu v určitom zmysle viedli celé dejiny spásy, ba dejiny celého sveta. Ak je Otcovým zámerom zjednotiť všetko v Kristovi (porov. Ef 1, 10), potom je celý vesmír zasiahnutý Božou milosťou, s ktorou sa Otec skláňa k Márii, aby sa stala Matkou svojho Syna. V znamení tejto jasavej radosti sa nesie aj stretnutie Márie s Alžbetou, keď už samotný zvuk Máriinho hlasu a Ježišova prítomnosť v jej lone spôsobili, že Ján sa zachvel radosťou (porov. Lk 1, 44).

Scéna plná radosti je aj v Betleheme, keď anjeli spevom oznamujú narodenie Božieho Dieťaťa, Spasiteľa sveta, a pastierom to zvestujú ako „veľkú radosť“ (Lk 2, 10). Avšak posledné dve tajomstvá, hoci si ešte zachovávajú príchuť radosti, predsa už v sebe nesú stopy blížiacej sa drámy. Zatiaľ čo obetovanie v chráme vyjadruje radosť zo zasvätenia Pánovi a je ponorené do vzrušenia starého Simeona, zaznamenáva aj proroctvo, že Dieťa bude pre Izrael „znamením, ktorému budú odporovať“ a že dušu jeho Matky prenikne meč (porov. Lk 2, 34–35).

Radosť zmiešaná s drámou poznačuje aj piate tajomstvo, nájdenie dvanásťročného Ježiša v chráme. Tu sa už Ježiš zjavuje vo svojej božskej múdrosti, keď počúva a kladie otázky, čiže v úlohe toho, kto učí. Zjavenie jeho tajomstva ako tajomstva Syna, ktorý je úplne oddaný Otcovým veciam, je ohlasovaním evanjeliovej radikálnosti, ktorá zoči-voči bezpodmienečným požiadavkám nebeského kráľovstva vystavuje aj tie najbližšie ľudské vzťahy kríze. Ani Mária s Jozefom v strachu a úzkosti nepochopili slovo, ktoré im hovoril (Lk 2, 50).

Meditovať o radostných tajomstvách značí vstúpiť do poslednej príčiny a najhlbšieho zmyslu kresťanskej radosti. Znamená to zamerať pohľad na uskutočnenie tajomstva vtelenia a hmlisté naznačenie tajomstva spásneho utrpenia. Mária nás vedie k spoznaniu tajomstva kresťanskej radosti a pripomína nám, že kresťanstvo je predovšetkým euangélion – dobrá zvesť, ktorej stredobodom, ba celým obsahom je Kristova osoba, Slovo, ktoré sa stalo telom, jediný Spasiteľ sveta.

(Ján Pavol II., Rosarium Virginis Mariæ, čl. 20)

 

 

Radostný ruženec

Ruženec svetla

Bolestný ruženec

Slávnostný ruženec

Biskupi Slovenska schválili doplnenie názvu tajomstiev radostného ruženca

Radostný ruženec
so sv. Pavlom, apoštolom

Radostný ruženec
s Benediktom XVI.

Radostný ruženec
na základe Piesne piesní

Radostný ruženec
so svätým Pátrom Piom

Radostný ruženec
s bl. Jánom Pavlom II.

Aktuálne

Sväté omše za členov RB na Slovensku odslúži brat Alan Dely OP:
— za živých vždy v prvú sobotu v mesiaci
— za zosnulých vždy v druhú sobotu v mesiaci

   O činnosti DMC                
   História RB                        
   Ružencové bratstvo       
   Promótor pre ruženec    
   Podujatia DMC                 
   Vaše otázky                      
   Ponúkame                         
   Časopis Ruženec            
   Modlitba ruženca
   Kontakt                               
Copyright © 2009–2018 Dominikánske mariánske centrum