Z časopisu Ruženec 6/2011

Radostný ruženec
s bl. Jánom Pavlom II.

1. Ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala
„Čuj, dcéra, a pozoruj, nakloň svoj sluch, zabudni svoj ľud a na dom svojho otca. Sám kráľ zatúžil za tvojou krásou; on je tvoj Pán, vzdaj mu poklonu“ (Ž 45, 11–12).

Mária vyslovuje svoju úplnú zhodu rozumu i srdca na tajomnú Božiu vôľu. Je pripravená prijať, najprv vierou a následne aj vo svojom panenskom lone, Božieho Syna. Mária nám dodáva nádej, aby sme uverili, že Božie prisľúbenia sa splnia. Vyzýva nás, aby sme mali v sebe ducha pokory, správny vnútorný postoj, aký patrí Stvoriteľovi od stvorenia. Nabáda nás, aby sme vkladali svoju nádej do Krista, ktorý realizuje v celej plnosti spasiteľný plán, dokonca aj vtedy, keď sa okolnosti zdajú byť temné a ťažké na prijatie.

 

2. Ktorého si, Panna, pri návšteve Alžbety v živote nosila
„Nádherné a vznešené sú jeho diela, jeho spravodlivosť platí naveky“ (Ž 111, 3).

Stretnutie Márie s Alžbetou má charakter radostnej spasiteľnej skúsenosti. A teda nie je len spontánnym výrazom žičlivosti, akú Mária prejavuje príbuznej. Zachariáš, ktorý stratil reč, bol zahanbený vlastnou nedôverou. Mária neskrývane prináša celú svoju radosť zo svojej viery, ktorá je otvorená a pripravená slúžiť. Navštevujúc Alžbetu, Mária istým spôsobom ohlasuje misiu Ježiša. A spolupracujúc od samého začiatku svojho materstva s vykupiteľským dielom Syna sa stáva vzorom pre tých členov Cirkvi, ktorí sa vydávajú na cestu, aby niesli svetlo a radosť Krista ľuďom všetkých krajín a všetkých čias.

 

3. Ktorého si, Panna, v Betleheme porodila
„V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť a plnosť pokoja, kým mesiac nezhasne. A bude panovať od mora až k moru a od Rieky až na kraj zeme“ (Ž 72, 7–8).

Utláčanému a trpiacemu národu, ktorý kráčal v temnotách, sa ukázalo „veľké svetlo“. (...) Ak na začiatku Boh stvoril svetlo, tým viac žiari jasom veľkého svetla on sám, ktorý dal počiatok aj novému stvoreniu – Ježišovi Kristovi; Bohu, ktorý sa stal človekom. Zvesť o narodení Božieho Syna potešuje, a zároveň kladie nároky. Viera nám dovoľuje cítiť, že Boh nás obklopuje svojou vľúdnou láskou, a zároveň nás zaväzuje k činnej láske k Bohu a bratom.

 

4. Ktorého si, Panna, v chráme obetovala
„Zaradoval som sa, keď mi povedali: ,Pôjdeme do domu Pánovho‘“ (Ž 122, 1).

„Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova, lebo moje oči uvideli tvoju slávu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov: svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu.“ (...) Kristus je svetlom ľudského života. Je svetlom, lebo rozháňa jeho mračná. Je svetlom, lebo rozjasňuje tajomstvá života a odpovedá aj na otázky o smrti. Je svetlom, lebo dáva akémukoľvek životu zmysel. Je svetlom, lebo presviedča každého človeka o jeho veľkej hodnote.

 

5. Ktorého si, Panna, v chráme našla
„O jedno prosím Pána a za tým túžim, aby som mohol bývať v dome Pánovom po všetky dni svojho života, aby som pociťoval nehu Pánovu a obdivoval jeho chrám“ (Ž 27, 4).

Keď po trojdňovom hľadaní našli Ježiša v chráme medzi učiteľmi, Mária mu kladie jemnú výčitku: „Synu, čo si nám to urobil?“ Božie zámery sú často ťažké na pochopenie, vyžadujú súlad viery a pokory. Mária je pre nás vzorom človeka, ktorý sa poddáva vedeniu Ducha Svätého, prijíma a zachováva v srdci – ako dobré zrno (por. Mt 13, 23) – slová zjavenia, usiluje sa najlepšie ako vie pochopiť, aby prenikla do hĺbky Kristovho tajomstva.

 

 

Radostný ruženec

Obsah časopisu

Aktuálne

Sväté omše za členov RB na Slovensku odslúži brat Alan Dely OP:
— za živých vždy v prvú sobotu v mesiaci
— za zosnulých vždy v druhú sobotu v mesiaci

   O činnosti DMC                
   História RB                        
   Ružencové bratstvo       
   Promótor pre ruženec    
   Podujatia DMC                 
   Vaše otázky                      
   Ponúkame                         
   Časopis Ruženec            
   Modlitba ruženca
   Kontakt                               
Copyright © 2009–2018 Dominikánske mariánske centrum