Ako a kde môže vzniknúť ružencové bratstvo?

Ružencové bratstvo sa obyčajne zakladá pri kostole – farskom alebo filiálnom, môže však vzniknúť aj tam, kde kostol nie je. K jeho založeniu je potrebná minimálne 20-členná skupina veriacich, ktorá je ochotná pravidelne sa modliť – ruženec a schádzať sa na spoločnej modlitbe minimálne raz mesačne na vhodnom mieste. Keď sa takáto skupina nájde, oznámi svoj záujem založiť ružencové bratstvo prostredníctvom Dominikánskeho mariánskeho centra provinčnému promótorovi pre ruženec. Ružencové bratstvo zakladá promótor vystavením zakladacej listiny.

Na čo je potrebné v pôsobení ružencových bratstiev klásť obzvlášť veľký dôraz?

Na ducha. Aby bratstvá neboli len akési dobre namastené modlitebné stroje, ale ľudia, ktorí sa radi stretávajú, ktorí myslia jeden na druhého a snažia sa o všeobecné dobro. Tu veľmi pomáha spoločná modlitba, na ktorej by sa členovia ružencového bratstva mali stretávať minimálne raz mesačne. Tieto stretnutia umocňujú pocity solidarity, spolupatričnosti a navonok vyjadrujú duchovnú jednotu členov ružencového bratstva. Sú signálom pre svet, že vzájomné priateľstvá, stretnutia, majú svoj veľký význam. Že človek, ktorý verí Bohu, nikdy nie je sám.

Časté otázky

Čo je ružencové bratstvo?

Stať sa členom ružencového bratstva?

Čo je zmyslom ružencových bratstiev?

Ako a kde môže vzniknúť ružencové bratstvo?

Aké vlastnosti by mali charakterizovať člena ružencového bratstva?

Aký úžitok prináša členstvo v RB jeho členom?

Nakoľko je v ružencovom bratstve dôležitá modlitba posvätného ruženca?

Aká je organizačná štruktúra RB?

Môžu sa členovia RB stretávať aj oddelene – po jednotlivých ružiach?

Aktuálne

Sväté omše za členov RB na Slovensku odslúži brat Alan Dely OP:
— za živých vždy v prvú sobotu v mesiaci
— za zosnulých vždy v druhú sobotu v mesiaci

   O činnosti DMC                
   História RB                        
   Ružencové bratstvo       
   Promótor pre ruženec    
   Podujatia DMC                 
   Vaše otázky                       
   Ponúkame                        
   Časopis Ruženec           
   Modlitba ruženca            
   Kontakt                              
Copyright © 2009–2018 Dominikánske mariánske centrum