Aká je organizačná štruktúra ružencového bratstva a čo treba k jeho chodu?

Pre vznik a chod ružencového bratstva je potrebná minimálne jedna úplná ruža, teda 20-členná skupina, ktorá si vymieňa ružencové tajomstvá, stretáva sa a modlí desiatok ruženca denne. Pre vznik ďalšej ruže sú potrební minimálne 3 členovia. Pokiaľ nemá 20 členov, nazývame ju neúplná ruža. Počet úplných ruží nie je obmedzený, avšak neúplná ruža môže byť len jedna. Tí, ktorí tvoria ruže, sú členmi Živého ruženca.
Ružencové bratstvo ešte tvoria členovia Svätého a Večného ruženca, ktorých neviaže spoločné mesačné stretávanie.

Kto vedie ružencové bratstvo?

Každé ružencové bratstvo má horliteľa bratstva, ktorého si spomedzi seba písomnou formou tajným hlasovaním vyvolia členovia Živého ruženca. Ak je v ružencovom bratstve ruží viac ako dve, horliteľa bratstva volia horlitelia ruží. Z uvedeného vyplýva, že svojich zvolených horliteľov majú aj jednotlivé ruže.

Čo je úlohou horliteľa bratstva?

Horliteľ bratstva má byť človek s láskavým srdcom, ktorý okrem iného dbá o to, aby boli zaevidovaní všetci členovia bratstva a zadelení do jednotlivých ruží. Inými slovami horliteľ s láskou riadi činnosť bratstva, ktorá je presne vymedzená Stanovami ružencových bratstiev na Slovensku.

Ako slúži horliteľ ruže?

Zvolený horliteľ ruže by mal byť tiež príkladný človek, ktorý sa s láskou stará o to, aby sa členovia jeho ruže pravidelne zúčastňovali stretnutí členov Živého ruženca a mali vymenené ružencové tajomstvá.

 

 

Aktuálne

Sväté omše za členov RB na Slovensku odslúži brat Alan Dely OP:
— za živých vždy v prvú sobotu v mesiaci
— za zosnulých vždy v druhú sobotu v mesiaci

Časté otázky

Čo je ružencové bratstvo?

Stať sa členom ružencového bratstva?

Čo je zmyslom ružencových bratstiev?

Ako a kde môže vzniknúť ružencové bratstvo?

Aké vlastnosti by mali charakterizovať člena ružencového bratstva?

Aký úžitok prináša členstvo v RB jeho členom?

Nakoľko je v ružencovom bratstve dôležitá modlitba posvätného ruženca?

Aká je organizačná štruktúra RB?

Môžu sa členovia RB stretávať aj oddelene – po jednotlivých ružiach?

   O činnosti DMC                
   História RB                        
   Ružencové bratstvo       
   Promótor pre ruženec    
   Podujatia DMC                 
   Vaše otázky                       
   Ponúkame                        
   Časopis Ruženec           
   Modlitba ruženca            
   Kontakt                              
Copyright © 2009–2018 Dominikánske mariánske centrum