Aké vlastnosti by mali charakterizovať člena ružencového bratstva? O čo sa majú členovia ružencových bratstiev usilovať?

Každý člen ružencového bratstva sa má usilovať duchovne formovať svoj osobný život, svoje srdce, nasledovať príklad Panny Márie v prijímaní Ježiša Krista, v jej schopnosti učiť sa od neho. Člen ružencového bratstva vo svojich modlitbách neustále hľadá odpoveď na otázku, ako sa stávať lepším človekom, spája sa s Ježišom Kristom a rozjíma nad jeho životom.

Podľa evanjelia najdôležitejšou vlastnosťou kresťana je láska. Dôveryhodná láska má byť dokonca znamením kresťanstva: „Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať.“ (porov. Jn 13, 35) Nič iné sa nežiada ani od členov ružencových bratstiev. Inými slovami člen ružencového bratstva sa usiluje o lásku, ktorá je trpezlivá, nezávidí, nevypína sa, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Taká láska všetko vydrží, je plná pokoja a radosti.
(porov. 1 Kor 13, 4–13)

Čo o aktívnom členstve v ružencovom bratstve hovoria Stanovy ružencových bratstiev?

„Každý člen ružencového bratstva sa má usilovať rásť v láske a vo svätosti. Členovia ružencového bratstva podporujú ružencový apoštolát medzi deťmi, mládežou, vo svojich rodinách, na pracoviskách. K apoštolátu členov ružencového bratstva patria aj skutky duchovného a telesného milosrdenstva (napr. návšteva chorých, podporovanie sociálne slabších rodín a pod.). Členovia ružencového bratstva majú byť nápomocní farárovi farnosti napríklad modlitbou posvätného ruženca, upratovaním a výzdobou kostola, organizovaním pútí, distribúciou časopisov, spoločnými kultúrnymi podujatiami, prednáškami a pod.“

 

 

Aktuálne

Sväté omše za členov RB na Slovensku odslúži brat Alan Dely OP:
— za živých vždy v prvú sobotu v mesiaci
— za zosnulých vždy v druhú sobotu v mesiaci

Časté otázky

Čo je ružencové bratstvo?

Stať sa členom ružencového bratstva?

Čo je zmyslom ružencových bratstiev?

Ako a kde môže vzniknúť ružencové bratstvo?

Aké vlastnosti by mali charakterizovať člena ružencového bratstva?

Aký úžitok prináša členstvo v RB jeho členom?

Nakoľko je v ružencovom bratstve dôležitá modlitba posvätného ruženca?

Aká je organizačná štruktúra RB?

Môžu sa členovia RB stretávať aj oddelene – po jednotlivých ružiach?

   O činnosti DMC                
   História RB                        
   Ružencové bratstvo       
   Promótor pre ruženec    
   Podujatia DMC                 
   Vaše otázky                       
   Ponúkame                        
   Časopis Ruženec           
   Modlitba ruženca            
   Kontakt                              
Copyright © 2009–2018 Dominikánske mariánske centrum