O činnosti DMC                
   História RB                        
   Ružencové bratstvo       
   Promótor pre ruženec    
   Podujatia DMC                 
   Vaše otázky                       
   Ponúkame                        
   Časopis Ruženec           
   Modlitba ruženca            
   Kontakt                              

Aktuálne

Sväté omše za členov RB na Slovensku odslúži brat Alan Dely OP:
— za živých vždy v prvú sobotu v mesiaci
— za zosnulých vždy v druhú sobotu v mesiaci

Môžu sa členovia bratstva stretávať aj oddelene – po jednotlivých ružiach?

Môžu, ale nemalo by to byť na úkor spoločného stretávania sa celého bratsva. Členovia Živého ruženca sa majú stretávať spolu minimálne raz mesačne. Pravidelné stretnutia členov Živého ruženca totiž tvoria jeden z nosných pilierov zmyslu existencie ružencových bratstiev, čo dokumentuje aj ich bohatá história. Spoločná modlitba a tiež vzájomné poznávanie sa, stretávanie, vzájomná láska sú tým, čo pomáha bratstvám stávať sa živými nástrojmi Ducha Svätého, zdrojmi svetla, ktoré sa kladú hore, aby sa ich žiara čo najviac šírila. Bez spoločných stretnutí bratstvo stráca formu aktívneho spoločenstva, v ktorom sa jeho členovia usilujú nachádzať si cestu k sebe navzájom a k Bohu.

Čo s tými, ktorí sa takýchto stretnutí nemôžu z rôznych dôvodov zúčastňovať?

Povinnosť účasti na spoločných mesačných stretnutiach členov vyplýva z podstaty členstva v živom ruženci. Takých, ktorí sa spoločných stretnutí nemôžu zúčastňovať nie z vlastnej viny (dlhodobo chorí, pripútaní na lôžko...), neviaže účasť na spoločných stretnutiach členov Živého ruženca. Je však dobré, ak im je venovaná pozornosť zo strany ostatných členov ruže – prinajmenšom vo forme návštevy a výmeny ružencového tajomstva.
V prípade, že niekto nemá vôľu, osobný záujem zúčastňovať sa týchto stretnutí viac ako tri mesiace za sebou a zároveň chce ostať členom ružencového bratstva, odporúča sa, aby si zmenil formu členstva v ružencovom bratstve a stal sa členom Svätého alebo Večného ruženca.

Ďalšie podrobnosti a otázky súvisiace s pôsobením a činnosťou ružencových bratstiev detailne riešia Stanovy ružencových bratstiev na Slovensku.

 

 

Časté otázky

Čo je ružencové bratstvo?

Stať sa členom ružencového bratstva?

Čo je zmyslom ružencových bratstiev?

Ako a kde môže vzniknúť ružencové bratstvo?

Aké vlastnosti by mali charakterizovať člena ružencového bratstva?

Aký úžitok prináša členstvo v RB jeho členom?

Nakoľko je v ružencovom bratstve dôležitá modlitba posvätného ruženca?

Aká je organizačná štruktúra RB?

Môžu sa členovia RB stretávať aj oddelene – po jednotlivých ružiach?

Copyright © 2009–2018 Dominikánske mariánske centrum