P. Melichar Matis OP:
Výsadou bratstiev je ľudskosť

Novým provinčným promótorom pre ruženec sa na základe rozhodnutia provinčnej kapituly slovenských dominikánov v januári 2013 stal páter Melichar Jozef Matis OP. Rehoľa dominikánov na Slovensku mu túto službu oficiálne zverila až 6. apríla 2013, keďže voľba podliehala schváleniu generálnej kúrie dominikánov v Ríme.

 
Má modlitba ruženca svoje opodstatnenie aj v treťom tisícročí?
Určite, ako napokon každá modlitba. Modlitbu potrebujeme k svojmu duchovnému životu ako živiny, no potrebujeme ju aj k svojmu osobnému vzťahu k Bohu a k budovaniu osobnej lásky, ktorá je určená byť základným obrazom kresťanstva. Táto modlitba má svoj význam rovnako pre starších ako i mladších. Mám osobnú skúsenosť zo školského prostredia, kde teraz ešte istý čas budem pôsobiť. V jeden deň som požiadal cez školský rozhlas o spoločnú, ale dobrovoľnú modlitbu posvätného ruženca v školskej kaplnke a milo ma prekvapilo, keď sa zrazu kaplnka úplne zaplnila. Modlitba mladých ľudí je sila.

Áno, modlitba je dôležitá. Ale nestal sa ruženec svojím monotónnym opakovaním zdravasov skôr staromódnou tradíciou, ktorá v dnešnom uponáhľanom svete postupne stráca svojich prívržencov?
Myslím si, že nie. Môže sa zdať, že väčšina ľudí, ktorá sa pravidelne modlí ruženec, sú starší, ale zase, ako som už povedal, modlitba je vo všeobecnosti potrebná a keď sa vhodne poukazuje na jej dôležitosť a dary, ktoré nám z modlitby vyplývajú, tak aj modlitba ruženca tu má svoje miesto. Navyše netreba zabudnúť na ružencové bratstvá, kde je ruženec základným tmelom ich činnosti. Opäť je to však o tom, že skrze konkrétnu modlitbu sa usilujeme vytvárať ovocie lásky a kráčať tak za Ježišom a k Ježišovi. V tomto zmysle tu modlitba ruženca má svoje veľmi dôležité miesto.
Ešte mi dovoľte jednu čerstvú spomienku: Nedávno mi zomrel bratranec, mladý muž, ktorý dlho bojoval so zákernou chorobou. Raz pri jednej návšteve mi povedal, že čítanie ho už nebaví – on totiž veľmi rád čítal a poznával nové veci – že v tejto bolesti berie do rúk inú knihu a tou je Ruženec.

Čo dáva ruženec vám?
Mne osobne táto modlitba dáva pokoj a potrebnú silu k odvahe. Modlím sa ju už od malička, a častokrát to bolo aj na kolenách a pred obrazom našej nebeskej Mamy. U starých rodičov sme sa ruženec často modlievali pred jedným malým obrázkom. Vtedy som si ani neuvedomoval, čo všetko na tom obrázku je, až keď som raz už ako rehoľník prišiel na návštevu a zahľadel sa naň, zbadal som, že je to obrázok Ružencovej Panny Márie a sv. Dominika. Usmial som sa...
Do školy v Žiline, kde zatiaľ pôsobím ako duchovný správca, chodím peši a keď sa ma niekto opýta, koľko trvá cesta, odpoviem jeden celý ruženec a niekedy možno jeden či dva desiatky navyše.
Ruženec je pre mňa prostriedkom pokoja, ale tiež môže byť vyslovením duchovnej solidarity s trpiacim človekom. Spoločná modlitba robí v duši trpiaceho človeka zázraky.

Ako by ste charakterizovali ružencové bratstvo?
Už som niečo naznačil. Podľa mňa ružencové bratstvo je spoločenstvom ľudí, ktorí sa pomocou modlitby ruženca snažia rásť v láske, napredovať vo svojom kresťanskom živote, ale tiež si navzájom pomáhať pri nespočetných množstvách trápení v dnešnom svete. Sú to ľudia zjednotení v modlitbe a solidarite. Už slovo bratstvo vo mne evokuje spoločenstvo ochotné slúžiť a pomáhať si navzájom, ale aj iným. Lebo všetci sme pútnikmi a všetci sme odkázaní na lásku a úctu ostatných. Bez lásky by sa na zemi nedalo žiť.
Vystihuje to aj nasledujúci príklad z Markovho evanjelia (2, 1–12) z časti o uzdravení ochrnutého: „Tu prišli k nemu s ochrnutým človekom, niesli ho štyria.“ To je sila spoločenstva. „A keď ho pre zástup nemohli priniesť až k Ježišovi, odkryli strechu tam, kde bol, a otvorom spustili lôžko, na ktorom ochrnutý ležal. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: Synu, odpúšťajú sa ti hriechy.“ Opäť je tu sila spoločenstva. Ježiš videl vieru tých štyroch, ktorí boli ochotní poslúžiť, pomôcť.

Ako vidíte budúcnosť ružencových bratstiev? Na čo by mali klásť dôraz? Kam by sa mal uberať ich vývoj?
Budúcnosť ruženco­vých bratstiev vidím v dôraze na práve už spomínané slovo bratstvo. Má to byť spoločenstvo, ktorému nie sú ľahostajní ostatní a ľudskosť je jeho výsadou. V tom je nám všetkým veľkým vzorom práve Panna Mária.

Čo považujete vo svojom živote za najdôležitejšie?
Zaujímavá a zároveň ťažká otázka... (Chvíľka ticha.) Keďže som sa rozhodol vo svojom živote nasledovať Krista zasväteným spôsobom života v Reholi kazateľov, mojou prvoradou úlohou je starosť o spásu duší. Inými slovami to znamená viesť ich k Ježišovi, ponúkať im plnosť života s ním. Ježiš je pre mňa cesta, pravda i život.

A na čom vám obzvlášť záleží?
Na ľuďoch, a to najmä na tých, ktorých mi Pán poslal do cesty. Sú pre mňa veľkým obohatením a darom zároveň. Verím, že podobne to bude aj v mojej novej službe provinčného promótora pre ruženec, ktorú sa snažím prijať s pokorou, a ako vraví náš nový pápež František aj s radosťou. „Nikdy nebuďte smutnými mužmi a ženami,“ povedal, „kresťan takým nikdy nemôže byť!“ Všetkým ľuďom a zvlášť ruženčiarom zjednoteným v bratstvách prajem túto skutočnú radosť.

prevzaté z časopisu Ruženec 5/2013

 

Provinčný promótor pre ruženec P. Melichar Matis OP

Pozri tiež

Rozhovor so Šimonom Tyrolom OP

Aktuálne

Sväté omše za členov RB na Slovensku odslúži brat Alan Dely OP:
— za živých vždy v prvú sobotu v mesiaci
— za zosnulých vždy v druhú sobotu v mesiaci

Copyright © 2009–2018 Dominikánske mariánske centrum