Obnova ružencového bratstva

Praktické rady

Čo s vyplnenými prihláškami členov ružencového bratstva?

1) Prihlášky členov Živého ruženca uchováva novozvolený horliteľ RB, prípadne ich môžu uchovávať novozvolení horlitelia ruží (každý dostane prihlášky členov svojej ruže).
Tieto prihlášky, prosím, neposielajte do Dominikánskeho mariánskeho centra (DMC). Členovia Živého ruženca sa v DMC neevidujú menovite, ich evidenciu má na starosti horliteľ RB a horlitelia ruží. Horliteľ RB nahlási iba počet ruží v Živom ruženci do DMC v Košiciach, ktoré eviduje každé ružencové bratstvo na Slovensku. Prideľuje im evidenčné číslo a eviduje údaje ako patrocínium kostola, pri ktorom je RB založené, dátum založenia RB, počet ruží Živého ruženca a kontakt na horliteľa RB.

2) Prihlášky členov Svätého a Večného ruženca si ponecháva novozvolený horliteľ ružencového bratstva, ktorý je ale povinný nahlásiť týchto členov RB menovite do DMC (vzor takéhoto zoznamu nájde v Stanovách RB, ktorý mu pomôže vyhnúť sa neúplným a nesprávnym údajom). Dominikánske ma­riánske centrum týchto členov následne zapíše do Knihy Svätého alebo Večného ruženca, pridelí im evidenčné číslo a vystaví preukazy členov Svätého alebo Večného ruženca, ktoré zašle týmto členom buď cez horliteľa RB, alebo priamo na ich adresu.


Máme poslať zápisnice z volieb do Dominikánskeho mariánskeho centra?

Zápisnice z volieb sú agendou, ktorá ostáva v ružencovom bratstve u horliteľa RB. V prípade, ak je zvolený nový horliteľ RB, je povinnosťou pôvodného horliteľa RB odovzdať celú dokumentáciu súvisiacu s RB novozvolenému horliteľovi RB. Nie je potrebné zápisnice zasielať do DMC, ale je povinnosťou pôvodného horliteľa RB nahlásiť DMC do 3 dní od konania volieb meno a priezvisko novozvoleného horliteľa RB, jeho bydlisko a telefonický kontakt. V prípade, že ste doteraz nemali horliteľa RB, tieto informácie poskytne novozvolený horliteľ RB alebo ktokoľvek iný.


Máme členom Živého ruženca vymeniť preukazy?

Nie je nevyhnutné, aby ste menili preukazy tým, ktorí ich už majú. Ale nezabudnite zabezpečiť preukazy novým členom. V preukaze nájdu potrebné informácie (výsady, záväzky, možnosť získania milostí) a preukaz je zároveň jedným z viditeľných znakov RB.


Má horliteľ RB zabezpečiť Stanovy RB pre horliteľov ruží?

Je nevyhnutné, aby sám horliteľ RB poznal celý obsah Stanov RB, keďže musí riadiť činnosť RB podľa nich, a tiež preto, že úprava jeho práv a povinností sa tiahne takmer celými Stanovami RB. A podobne horlitelia ruží majú poznať minimálne tie časti Stanov RB, ktoré sú potrebné pre zodpovedné a správne vykonávanie ich služby. Zabezpečí to horliteľ RB, napr. formou prednášky a odovzdaním kópie tých ustanovení Stanov RB, ktoré majú horlitelia ruží ovládať. Pozorujeme, že v mnohých ružencových bratstvách Stanovy RB poznajú aj radoví členovia RB, a tak sa vzájomne povzbudzujú vo vytváraní a prežívaní jednoty.


Ešte niekoľko praktických rád:

— Je vhodné, aby sa voľby do jednotlivých služieb konali v jeden deň, na jedinom spoločnom stretnutí, napr. aj v čase mesačného stretnutia, pri ktorom sa menia ružencové tajomstvá. Aj tým sa preukazuje jednota spoločenstva. Zároveň sa v prípade potreby dohodne zmena času spoločných mesačných stretnutí, ktorý najviac vyhovuje väčšine členov Živého ruženca.

— Po voľbách odporúčame obnoviť si sľub členov RB. Text nájdete v knihe „Ruženec – S Máriou kontemplovať Kris­ta“, alebo v letáku Prísľub Kráľovnej posv. ruženca.

— Je to tiež čas vhodný na to, aby ste si zjednotili výmenu ružencových tajomstiev. Ak sa vám do nej vniesol zmätok, riešením môže byť výmena sád, a tiež uvedomenie si, že „rozpis na celý rok” nie je spôsob, ktorý pomáha budovať živé spoločenstvo, skôr naopak. (O tom sa píše aj tu...)

— Súčasne je možné objednať si v DMC potvrdzujúcu (zakladaciu) listinu RB, ktorá je potvrdením obnovenia (založenia) ružencového bratstva.

Spomínané materiály (prihlášky, preukazy, Stanovy RB, knihy, letáky…) vznikli vďaka horlivosti členov v aktívnych ružencových bratstvách, ktorí chceli mať v rukách materiály, ktoré by ich zjednocovali a viditeľne spájali ako členov RB.
Získať ich môžete v Dominikánskom mariánskom centre v Košiciach buď osobne, alebo vám ich na základe vašej telefonickej, listovej, alebo e-mailovej objednávky pošleme poštou.

Chceme pripomenúť, že jediným oficiálnym centrom pre registráciu ružencových bratstiev na Slovensku, ktoré zriadila Rehoľa dominikánov, je Dominikánske mariánske centrum v Košiciach. Preto by sme ocenili, keby ste zmeny či otázky súvisiace s ružencovým bratstvom konzultovali s týmto centrom. 

 

 

Pozri tiež

Ako poznáme, že je čas uvažovať o obnove nášho ružencového bratstva?

Ako obnoviť, oživiť ružencové bratstvo

Praktické rady k obnove ružencového bratstva

Prihláška člena ružencového bratstva

Aký je rozdiel medzi službami horliteľa ruže a horliteľa ružencového bratstva?

V čom spočíva služba horliteľa ružencového bratstva?

Stanovy ružencových bratstiev na Slovensku

Rozhovor so Šimonom Tyrolom, promótorom pre ruženec

Aktuálne

Sväté omše za členov RB na Slovensku odslúži brat Alan Dely OP:
— za živých vždy v prvú sobotu v mesiaci
— za zosnulých vždy v druhú sobotu v mesiaci

   O činnosti DMC                
   História RB                        
   Ružencové bratstvo        
   Promótor pre ruženec    
   Podujatia DMC                 
   Vaše otázky                      
   Ponúkame                        
   Časopis Ruženec           
   Modlitba ruženca            
   Kontakt                              
Copyright © 2009–2018 Dominikánske mariánske centrum