Archív podujatí DMC uskutočnených v roku 2011   

MAREC

Mesiac: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

   

05. 3. 2011 — Sobrance — duchovná obnova RB
0
6. 3. 2011 — Košická Nová Ves — stretnutie s členmi RB
07. 3. 2011 —
Banská Bystrica — stretnutie v miestnom UPC
19. 3. 2011 — Tvrdošín — duchovná obnova RB
20. 3. 2011 —
Štefanovstretnutie s členmi ružencových bratstiev
25. 3. 2011 —
Stropkovstretnutie s členmi RB
26. 3. 2011 —
Kátlovce — duchovná obnova RB
26. 3. 2011 —
Bzovíkduchovná obnova RB
27. 3. 2011 —
Dechticeduchovná obnova RB
28. 3. 2011 —
Košice-Šaca stretnutie v Ústave na výkon trestu odňatia slobody


 

5. 3. 2011 — Sobrance — duchovná obnova RB — V prvú marcovú sobotu 5. marca sa vo farskom Kostole sv. Vavrinca v Sobranciach (dekanát Michalovce, Košická arcidiecéza) uskutočnila duchovná obnova pre členov ružencového bratstva (RB), ktorú na pozvanie horliteľky bratstva p. Márie Škirdovej, viedli bratia dominikáni Šimon Tyrol, promótor pre ruženec, a Bruno Donoval. Stretnutie začalo spoločnou modlitbou k Duchu Svätému a rozjímaním nad tajomstvami radostného ruženca. Svätú omšu celebroval a v homílii sa prítomným prihovoril páter Bruno Donoval. Veriacich pozval k hlbšiemu zamysleniu sa nad novou šancou, ktorú nám Boh v pôstnom období každoročne ponúka. V prednáške bratia dominikáni poukázali na slobodu a zodpovednosť, ktoré idú vedno spolu a ktoré by mali byť samozrejmé nielen v našich RB, ale aj v našich rodinách. Príkladný život zakladateľa Rehole kazateľov – sv. Dominika, muža kontemplácie a apoštolátu – pozýva k nasledovaniu aj dnes. Stačí chcieť.


 

6. 3. 2011 — Košická Nová Ves — stretnutie s členmi RB — Na „fašiangovú“ nedeľu 6. marca sa popoludní na pozvanie správcu farnosti Patrika Šarišského stretli v Košickej Novej Vsi vo farskom Kostole sv. Ladislava bratia dominikáni Šimon Tyrol a Bruno Donoval s členmi miestneho RB. Záujem o stretnutie bol pomerne veľký. Na začiatku páter Bruno viedol adoráciu s odprosujúcou pobožnosťou a predstavil činnosť Dominikánskeho marián­skeho centra, ktorého cieľom je pomáhať promótorovi pre ruženec v jeho úlohe zakladať, oživovať, a spravovať ružencové bratstvá na Slovensku v duchu učenia Katolíckej cirkvi a dominikánskej spirituality.
Potom nasledovala prednáška promótora pre ruženec Šimona Tyrola. Rezonovali v nej zaujímavé otázky: Ako premieňam svoju modlitbu na skutky? Navštívil som napríklad chorého člena RB? Sme ochotní hľadať cestu k sebe navzájom?
Na záver pátrovej prednášky zazneli slová dnes už blahoslaveného pápeža Jána Pavla II.: „Ruženec nás nesmie uspávať, ale prebúdzať.“


 

7. 3. 2011 — Banská Bystrica — stretnutie v miestnom UPC — V pondelok podvečer 7. marca sa v priestoroch Univerzitného pastoračného centra (UPC) Štefana Moysesa v Banskej Bystrici uskutočnilo historicky prvé stretnutie záujemcov o vytvorenie Ružencového bratstva pri Kaplnke Krista Veľkňaza v miestnom UPC. Myšlienku založiť nové RB medzi mladými spropagoval jeden z aktivistov UPC Martin Benikovský. Večernú svätú omšu celebroval banskobystrický rodák, dominikán Bruno Donoval. V homílii povzbudil mladých k tradičnej modlitbe ruženca netradičným spôsobom – tak ako to odporučil vo svojom Liste o ruženci bl. Ján Pavol II. Potom v priestoroch UPC nasledovala voľba horliteľa miestneho RB podľa Stanov RB. Novozvolenou horliteľkou sa stala Lucia Lisá. Ružencové bratstvo nateraz pozostáva z dvoch ruží Živého ruženca (jedna je neúplná). Prihlásilo sa aj niekoľko členov, ktorí si rozhodli byť členmi RB formou Svätého alebo Večného ruženca. Študentom i duchovnému správcovi UPC Martinovi Ďuračkovi vyprosujeme dary Ducha Svätého a vytrvalosť v modlitbe.


 

19. 3. 2011 — Tvrdošín — duchovná obnova RB

V sobotu 19. marca sa pre členov ružencových bratstiev farnosti Tvrdošín (dekanát Trstená, Spišská diecéza) uskutočnila celodenná duchovná obnova na tému „O hriechu a Božom milosrdenstve – Spytovanie svedomia netradičným spôsobom“. Duchovná obnova sa začala modlitbou Koruny Panny Márie, po nej nasledovala prednáška a dopoludňajší program uzatvorila adorácia. Po občerstvení ducha si horlitelia ruží spolu s promótorom pre ruženec i za účasti svojich duchovných otcov občerstvili aj telo. Počas obeda sa vytvoril priestor aj na zodpovedanie otázok, ktoré smerovali k objasneniu života ruženčiarov. Popoludňajší program začal Korunkou k Božiemu milosrdenstvu, po nej nasledovala druhá prednáška. Spoločná modlitba ruženca pred oltárom Ružencovej Panny Márie veriacich pripravila na slávenie Eucharistie, ktorá duchovnú obnovu ukončila.


 

20. 3. 2011 — Štefanov — stretnutie s členmi ružencových bratstiev

Na 2. pôstnu nedeľu (20. 3.) sa s promótorom pre ruženec stretli veriaci Štefanova (filiálka Tvrdošína, dekanát Trstená, Spišská diecéza), aby si pripomenuli význam a podstatu členstva v ružencovom bratstve. Stretnutie začalo slávením svätej omše, po nej nasledovala krížová cesta za hojnej účasti detí. Program pokračoval popoludní prednáškou, za ktorú nakoniec poďakoval jeden z prítomných slovami: „Je nevyhnutné vykonať potrebné kroky k reforme nášho ružencového bratstva, o ktorých sme tu počúvali, aby sa nestalo, že aj naše ružencové bratstvo bude ako istý dobrovoľný hasičský zbor v istej obci, kde bolo zapísaných 80 dobrovoľných hasičov, a keď v obci začalo horieť, hasiť prišli štyria.“


 

25. 3. 2011 — Stropkov — stretnutie s členmi RB

Slávnosť Zvestovania Pána (25. 3.) veriaci farnosti Stropkov (Košická arcidiecéza) oslávili spoločne so svojím duchovným otcom Jánom Švecom-Bilým, stropkovským dekanom, a dominikánom Šimonom Tyrolom, promótorom pre ruženec. Počas slávnosti promótor veriacim pripomenul záväzky, ktoré na seba vstupom do RB vzali a povzbudil ich, aby pokračovali v tradícii svojich predkov, aby modlitbu ruženca v ružencovom bratstve i naďalej pestovali a svedectvom života hovorili o tom, kam patria.


 

26. 3. 2011 — Kátlovce — duchovná obnova RB

V sobotu 26. 3. sa konala duchovná obnova pre veriacich farnosti Kátlovce (dekanát Smolenice, Trnavská arcidiecéza), ktorú za pomoci duchovného otca Branislava Popelku zorganizovala p. Anna Popelová. Stretnutie sa začalo modlitbou posv. ruženca, po ktorej nasledovala prednáška o ružencovom bratstve. Vrcholom stretnutia bolo slávenie svätej omše. Počas homílie sa páter Šimon Tyrol opieral o evanjelium 3. pôstnej nedele – o príbeh Samaritánky, s ktorou sa Ježiš stretol pri studni. „Boh nás bez rozdielu veľkosti našich hriechov všetkých pozýva čerpať vodu z prameňa, ktorým je on sám,“ pripomenul promótor pre ruženec. „Pri studni Boh čaká každého z nás a je iba na nás, či sa rozhodneme čerpať.“


 

26. 3. 2011 — Bzovík — duchovná obnova RB

V predvečer 3. pôstnej nedele (26. 3.) začala vo filiálke Kozí Vrbovok duchovná obnova, ktorú viedol dominikán Bruno Donoval. Spoločná modlitba posvätného ruženca a svätá omša v cintorínskej Kaplnke Božieho milosrdenstva otvorila v starobylej farnosti Bzovík (dekanát Krupina, Banskobystrická diecéza) víkend duchovného pookriatia. V nedeľu dopoludnia sa páter Bruno v rámci dvoch sv. omší prihovoril veriacim vo farskom kostole a priblížil im príbeh Samaritánky – ženy, ktorá túžila spoznať Mesiáša a čerpať z Prameňa živej vody. Popoludní sa na fare uskutočnilo stretnutie s horliteľkami ruží, kde sa v diskusii navrhla obnova miestneho RB. Prednáška o zmysle, správnom fungovaní a jednotlivých formách členstva v RB spolu s eucharistickou adoráciou ukončili program dvojdňovej duchovnej obnovy vo farnosti. Duchovná obnova sa uskutočnila vďaka pozvaniu Márie Talianovej, horliteľky RB v Bzovíku a Anny Sliackej, horliteľky RB v Kozom Vrbovku, a tiež vďaka ústretovosti miestneho kňaza Pavla Párničana. 


 

27. 3. 2011 — Dechtice — duchovná obnova RB

Na 3. pôstnu nedeľu (27. 3.) sa rannými svätými omšami začala duchovná obnova v Dechticiach (dekanát Smolenice, Trnavská arcidiecéza). Počas kázne páter Šimon Tyrol, promótor pre ruženec, hovoril o ruženci ako o dare, ktorý nás môže chrániť. O tom, že život človeka, ktorý sa úprimne ruženec modlí, môže byť práve touto modlitbou chránený, možno i menej náchylný k zlému. Veriaci mali možnosť obnoviť si svoje krstné sľuby, pretože do Cirkvi bol sviatosťou krstu prijatý malý Dominik. Popoludní program pokračoval krížovou cestou, po nej nasledovala prednáška o ružencovom apoštoláte na Slovensku a činnosti Dominikánskeho marián­skeho centra. Na záver páter priblížil podstatu modlitby ruženca v ružencovom bratstve.


 

28. 3. 2011 — Košice-Šaca stretnutie v Ústave na výkon trestu odňatia slobodyV pondelok 28. marca sa na pozvanie väzenského dekana Rudolfa Galambosa stretli s promótorom pre ruženec Šimonom Tyrolom ľudia žijúci za múrmi Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Košiciach–Šaci. (Košický väzenský dekanát, Vojenský ordinariát). Počas stretnutia im za pomoci videoprojekcie P. Šimon pripomenul slová a život pápeža ruženca bl. Jána Pavla II. a vyzval ich, aby žili spojení s Kristom. Na záver sa spoločne pomodlili bolestný ruženec. Bodku za stretnutím dala za sprievodu klávesov a všetkých prítomných pieseň „Mária, Ochrana“.

 

 

Copyright © 2009–2018 Dominikánske mariánske centrum

Aktuálne

Sväté omše za členov RB na Slovensku odslúži brat Alan Dely OP:
— za živých vždy v prvú sobotu v mesiaci
— za zosnulých vždy v druhú sobotu v mesiaci

Zoznam plánovaných duchovných obnov v roku 2018

Zoznam priebežne aktualizujeme na stránkach časopisu Ruženec. Zmena programu vyhradená.

8. september (sobota) — Bánov

9 september (nedeľa) — Bzovík

9 september (nedeľa) — Chlebnice

16. september (nedeľa) — Levoča

22. september (sobota) — Dlhá Lúka

22. september (sobota) — Báb

22. september (sobota) — Liptovské Matiašovce

23. september (nedeľa) — Kapušany, Lipníky, Lada

13. október (sobota) — Rajec

14. október (nedeľa) — Myjava

21 október (nedeľa) — Slovenská Ves

21. október (nedeľa) — Vyšné Opátske

10 november (sobota) — Stráňany