Archív podujatí DMC uskutočnených v roku 2011   

AUGUST

Mesiac: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

   

6. 8. 2011 — Snina (Kostol povýšenia Svätého kríža) — duchovná obnova ružencového bratstva
7. 8. 2011 —
Ľubica — duchovná obnova farnosti Ľubica
12.–13. 8. 2011 —
Dunajská Lužná — púť k Madone Žitného ostrova
18.–22. 8. 2011 —
Zemplímska Teplica — duchovné cvičenia pre horliteľov ruží
27. 8. 2011 —
Ľubiša — duchovná obnova ružencového bratstva
28. 8. 2011 —
Vyšná Hutka — duchovná obnova ružencového bratstva


 

6. 8. 2011 — Snina (Kostol povýšenia Svätého kríža) — duchovná obnova ružencového bratstva

Pri príležitosti príprav na odpustovú slávnosť ku cti Panny Márie Snežnej sa 6. 8. 2011, v deň sviatku Premenenia Pána, uskutočnila duchovná obnova vo farnosti Povýšenia sv. Kríža v Snine (dekanát Snina, Košická arcidiecéza). Program otvorila prednáška promótora pre ruženec pátra Šimona Tyrola OP. Po nej nasledovala spoločná modlitba ruženca svetla a vyvrcholením bola svätá omša za účasti ďalších kňazov dekanátu.


 

7. 8. 2011 — Ľubica — duchovná obnova farnosti Ľubica
Prvá augustová nedeľa (7. 8. 2011) sa stala obzvlášť zaujímavým dňom pre farnosť Ľubica (dekanát Kežmarok, Spišská diecéza). Počas krásneho slnečného dňa sa miestnym veriacim predstavili spoločenstvá pôsobiace vo farnosti. Ružencové bratstvo ponúklo duchovnú obnovu s promótorom pre ruženec. Spoločnou modlitbou posv. ruženca prítomní prosili o požehnanie pre farnosť a rodiny. V pondelok (8. 8.) v deň spomienky sv. Dominika Guzmána, zakladateľa Rehole dominikánov, prežili deň s promótorom pre ruženec birmovanci farnosti. So záujmom počúvali o živote tohto svätca a nebáli sa klásť otázky súvisiace nielen s týmto svätcom, ale aj s modlitbou ruženca. 


 

12.–13. 8. 2011 — Dunajská Lužná — púť k Madone Žitného ostrova

V rámci týždňovej prípravy na púť k Madone Žitného ostrova navštívil 12. 8. 2011 promótor pre ruženec farnosť Dunajská Lužná (dekanát Senec, Bratislavská arcidiecéza). V homílii svätej omše poukázal na rôzne vnímania spojitosti ruženca a Panny Márie. Po svätej omši nasledovala krížová cesta ulicami Dunajskej Lužnej, ktorú viedli manželia farnosti. Deň ukončil program mladých z Klubu Ostrov. Sobotné popoludnie (13. 8.) otvorila svätá omša v nemeckom jazyku, ktorú celebroval P. Bohuslav Jančiar OP. Bolo vzácne pozorovať procesie veriacich z blízkeho okolia a filiálok, ktorí na túto slávnosť prichádzali spievajúc pešo. Spoločnou modlitbou posv. ruženca a zverením obce Panne Márii sa veriaci pripravili na vrchol sobotnej slávnosti, ktorou bolo slávenie svätej omše za účasti pražského arcibiskupa Dominika Duku OP. Zaujímavý program púte pokračoval do neskorej noci. Púť ukončila slávnostná svätá omša v nedeľu 14. 8., ktorú slúžil rodák z Dunajskej Lužnej Mons. Ján Orosch, pomocný biskup Trnavskej arcidiecézy.


 

18.–22. 8. 2011 — Zemplímska Teplica — duchovné cvičenia pre horliteľov ruží
V dňoch 18.–22. 8. 2011 sa v Zemplínskej Teplici uskutočnili duchovné cvičenia určené pre horliteľov ruží a ružencových bratstiev z dekanátu Trebišov (Košická arcidiecéza). DC viedol páter Bruno Donoval OP. Počas prežitých dní spoločne uvažovali aj nad tým, ako konkrétne pomôcť ružencovému bratstvu, ktorého sú súčasťou.


 

27. 8. 2011 — Ľubiša — duchovná obnova ružencového bratstva

Posledná augustová sobota (27. 8.) patrila ruženčiarom farnosti Ľubiša (dekanát Humenné, Košická arcidiecéza). Duchovnú obnovu otvorilo stretnutie s miestnymi duchovnými – farárom Petrom Kyšeľom a kaplánom Petrom Rusnákom – a horliteľmi ruží a RB farnosti Ľubiša, kde patria aj filiálky Koškovce, Hankovce, Nižné Ladičkovce a Vyšné Ladičkovce. Počas stretnutia horlitelia diskutovali s promótorom o radostiach i starostiach svojich služieb. Po tomto stretnutí sa presunuli k veriacim do kostola, kde nasledovala prednáška P. Šimona Tyrola OP, ktorý veriacich povzbudzoval, aby sa nebáli investovať svoj čas do vzťahu s Pánom Bohom. Po nej si prítomní občerstvili aj telo a modlitbou ruženca sa pripravili na slávenie svätej omše.


 

28. 8. 2011 — Vyšná Hutka — duchovná obnova ružencového bratstva

28. 8. 2011 sa slávením nedeľnej svätej omše, ktorú celebroval páter Bruno Donoval OP začala duchovná obnova ružencového bratstva vo Vyšnej Hutke (farnosť Krásna nad Hornádom, dekanát Košice-Východ, Košická arcidiecéza). Popoludní sa najskôr stretli horlitelia ruží, aby si spoločne určili postup, akým urobia kroky potrebné k reforme v ružencovom bratstve. Po tomto stretnutí spoločne s promótorom pre ruženec P. Šimonom Tyrolom ruženčiari Vyšnej Hutky uvažovali, ako funguje ich ružencové bratstvo. Spoločne sa rozhodli, že podniknú kroky k tomu, aby ich spoločenstvo nestálo na počte ľudí, ale na kvalite spoločenstva.

 

 

Copyright © 2009–2018 Dominikánske mariánske centrum

Aktuálne

Sväté omše za členov RB na Slovensku odslúži brat Alan Dely OP:
— za živých vždy v prvú sobotu v mesiaci
— za zosnulých vždy v druhú sobotu v mesiaci

Zoznam plánovaných duchovných obnov v roku 2018

Zoznam priebežne aktualizujeme na stránkach časopisu Ruženec. Zmena programu vyhradená.

8. september (sobota) — Bánov

9 september (nedeľa) — Bzovík

9 september (nedeľa) — Chlebnice

16. september (nedeľa) — Levoča

22. september (sobota) — Dlhá Lúka

22. september (sobota) — Báb

22. september (sobota) — Liptovské Matiašovce

23. september (nedeľa) — Kapušany, Lipníky, Lada

13. október (sobota) — Rajec

14. október (nedeľa) — Myjava

21 október (nedeľa) — Slovenská Ves

21. október (nedeľa) — Vyšné Opátske

10 november (sobota) — Stráňany