Archív podujatí DMC uskutočnených v roku 2011   

NOVEMBER

Mesiac: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

   

5. 11. 2011 — Dubnica nad Váhom
5. 11. 2011 —
Pohorelá
10. 11. 2011 —
Rakúsy
18. 11. 2011 —
Zborov
20. 11. 2011 —
Tulčík
26.–27. 11. 2011 —
Dobšiná


 

5. 11. 2011 — Dubnica nad Váhom — V skorých ranných hodinách sa v sobotu 5. 11. 2011 stretli ruženčiari z Dubnice nad Váhom (dekanát Ilava, Žilinská diecéza), aby si počas duchovnej obnovy spolu s promótorom pre ruženec P. Šimonom Tyrolom OP pripomenuli význam a podstatu členstva v ružencovom bratstve. Spoločná modlitba posvätného ruženca stretnutie otvorila a slávenie svätej omše pripomenulo, že zmyslom všetkých našich modlitieb je uprieť svoju myseľ na Krista a blížneho. Počas duchovnej obnovy bol priestor aj na otázky prítomných.


 

5. 11. 2011 — Pohorelá V sobotný podvečer 5. 11. 2011 sa v priestoroch farskej budovy vo farnosti Pohorelá (dekanát Hron, Rožňavská diecéza) zišli so svojím duchovným otcom Slavomírom Markom a promótorom pre ruženec Šimonom Tyrolom horlitelia ruží a členovia ružencového bratstva (RB), aby spoločne hľadali spôsoby, ako oživiť RB v ich farnosti. Vysvetlili si, že RB netvoria zoznamy členov, ale konkrétni ľudia, ktorí sú ochotní raz v mesiaci spoločne sa modliť. Nedeľné ráno (6. 11.) program pokračoval slúžením svätých omší a popoludní boli veriaci obohatení o prednášku na tému, „čo je ružencové bratstvo a ako ho dnes vytvoriť.“


 

10. 11. 2011 — Rakúsy10. a 11. novembra 2011 navštívil P. Šimon Tyrol OP farnosť Rakúsy (dekanát Kežmarok, Spišská diecéza). Vo štvrtok sa stretol s veriacimi filiálky Mlynčeky a v piatok s veriacimi Rakús. Spoločne prežitý čas využili na spoločnú modlitbu, slávenie svätých omší a vysvetlenie si možností, ako byť dnes ako ružencové bratstvo živým článkom farnosti.


 

18. 11. 2011 — Zborov18. novembra 2011 sa po skončení svätej omše stretli vo farskom kostole horlitelia ruží a ružencových bratstiev farnosti Zborov (dekanát Bardejov, Košická arcidiecéza). Počas stretnutia im bola ponúknutá možnosť nastaviť svoje ružencové bratstvo spôsobom, ktorý si mnohé RB osvojili a tak sa stali spoločenstvami, ktoré vedia kam patria a k akému cieľu smerujú. Skúsenosti a poznatky horliteľov ruží a RB z iných farností im odovzdala pracovníčka Dominikánskeho mariánskeho centra Gabriela Tóthová.


 

20. 11. 2011 — TulčíkNedeľné popoludnie slávnosti Krista Kráľa (20. 11. 2011) bolo vo farnosti Tulčík (dekanát Prešov-mesto, Košická arcidiecéza) časom, kedy sa mohli ruženčiari spoločne stretnúť v Kultúrnom dome so svojím duchovným otcom Jánom Sedlákom, dominikánom Tadeášom Horváthom a pracovníčkou Domini­kánskeho mariánskeho centra Gabrielou Tóthovou, aby si objasnili fungovanie ružencového bratstva v dnešnej dobe. Počas stretnutia mali možnosť nachádzať odpovede na otázky, ktoré im boli nejasné. Po občerstvení ducha si občerstvili aj telo a pochutnali si na výbornom guľáši.


 

26.–27. 11. 2011 — Dobšiná — Posledný novembrový víkend (26. a 27. 11. 2011) bol časom duchovnej obnovy pre farnosť Dobšiná (dekanát Rožňava, Rožňavská diecéza). V úvodnom stretnutí v sobotu popoludní počúval promótor skúsenosti horliteľov ruží. Po ňom sa venoval všetkým veriacim, kde sa usiloval o to, aby ich povzbudil k uvedomeniu si bohatstva, ktoré svojím členstvom v RB môžu získať. Sobotné stretnutie vyvrcholilo slávením Eucharistie. Slávenie nedeľnej svätej omše 27. 11. 2011 otvorilo aj nový cirkevný rok, kde v homílii P. Šimon Tyrol OP povzbudil veriacich, aby pamätali na to, že čas, ktorý nám Pán Boh dáva, je potrebné správne využiť. Popoludní sa veriaci stretli pri spoločnej modlitbe, prednáške a adorácii, kde spoločne prosili a ďakovali za prežitý rok.

 

 

Copyright © 2009–2018 Dominikánske mariánske centrum

Aktuálne

Sväté omše za členov RB na Slovensku odslúži brat Alan Dely OP:
— za živých vždy v prvú sobotu v mesiaci
— za zosnulých vždy v druhú sobotu v mesiaci

Zoznam plánovaných duchovných obnov v roku 2018

Zoznam priebežne aktualizujeme na stránkach časopisu Ruženec. Zmena programu vyhradená.

8. september (sobota) — Bánov

9 september (nedeľa) — Bzovík

9 september (nedeľa) — Chlebnice

16. september (nedeľa) — Levoča

22. september (sobota) — Dlhá Lúka

22. september (sobota) — Báb

22. september (sobota) — Liptovské Matiašovce

23. september (nedeľa) — Kapušany, Lipníky, Lada

13. október (sobota) — Rajec

14. október (nedeľa) — Myjava

21 október (nedeľa) — Slovenská Ves

21. október (nedeľa) — Vyšné Opátske

10 november (sobota) — Stráňany