Archív podujatí DMC uskutočnených v roku 2008   

16. 11. 2008 — Šurany, Kostolný Sek, duchovná obnova RB — Počas duchovnej obnovy, ktorá sa uskutočnila 16. novembra 2008 vo farnosti Šurany, bolo obnovené ružencové bratstvo pri kostole Božieho milosrdenstva v Kostolnom Seku. Obnoveniu bratstva predchádzal nový zápis jeho členov a tiež ochota vytvoriť skutočne živé, hodnoverné spoločenstvo, ktoré bude pôsobiť v duchu Stanov ružencových bratstiev na Slovensku.

10.–12. 11. 2008 — Levoča, duchovné cvičenia pre členov RB — Členovia ružencových bratstiev dolnospišských a hornospišských dekanátov sa na duchovných cvičeniach v dňoch 10.–12. 11. 2008 na Mariánskej hore v Levoči zamýšľali nad významom a potrebou modlitby v živote veriaceho človeka.

7. 12. 2008 — Nitra-Klokočina, duchovná obnova RB — Slávením svätých omší druhej adventnej nedele sa začala duchovná obnova pre členov RB farnosti Nitra-Klokočina. Popoludní sa ruženčiari stretli, aby si priblížili podstatu členstva v RB. Boli povzbudení k tomu, aby dokázali svoje bohaté farské aktivity posilňovať v spoločnej modlitbe ruženca.

8. 12. 2008 — Čaňa, duchovná obnova RB — Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie spoločne s promótorom pre ruženec slávili veriaci farnosti Čaňa. Modlitbou radostného ruženca sa pripravili na slávenie Eucharistie, v homílii zneli slová o Márii, ako o novej Eve, ktorá mala možnosť povedať Bohu nie. Jej život bol však neustálym hovorením Bohu – áno. Počas stretnutia, ktoré sa konalo po sv. omši boli prítomní povzbudení k tomu, aby hovorili Bohu áno.

14. 12. 2008 — Snina, duchovná obnova RB — V tretiu adventnú nedeľu rozjímali ruženčiari farnosti Snina nad tajomstvom Božej lásky, ktorá sa skláňa k nášmu životu. „Povedzte skleslým na duchu: Vzchopte sa, nebojte sa! Hľa, náš Boh prichádza a prináša nám spásu.“ Popoludní si ruženčiari pripomenuli zodpovednosť za život vo farnosti a boli usmernení k tomu, aby sa ich mariánska zbožnosť vyhýbala výstrednostiam a preháňaniu.

Copyright © 2009–2017 Dominikánske mariánske centrum
Webdesign: Slavomír Kontúr

Aktuálne

Sväté omše za členov RB na Slovensku odslúži brat Alan Dely OP za živých členov RB 19. 11. 2017 a za zosnulých členov RB 17. 11. 2017.

Zoznam plánovaných duchovných obnov v roku 2017

Zoznam priebežne aktualizujeme na stránkach časopisu Ruženec. Zmena programu vyhradená.

17. september (nedeľa) — Vinodol

17. september (nedeľa) — Spišská Teplica

30. september (sobota) — Bzovík

1. október (nedeľa) — Spišský Štiavnik

15. október (nedeľa) — Víťaz

15. október (nedeľa) — Dudince

21. október (sobota) — Košice–Barca

21. október (sobota) — Poltár

22. október (nedeľa) — Bijacovce

22. október (nedeľa) — Bijacovce

22. október (nedeľa) — Radava

12. november (nedeľa) — Fričovce