Aktuálne

Sväté omše za členov RB na Slovensku odslúži brat Alan Dely OP za živých členov RB 19. 11. 2017 a za zosnulých členov RB 17. 11. 2017.

Copyright © 2009–2017 Dominikánske mariánske centrum
Webdesign: Slavomír Kontúr

Zoznam plánovaných duchovných obnov v roku 2017

Zoznam priebežne aktualizujeme na stránkach časopisu Ruženec. Zmena programu vyhradená.

17. september (nedeľa) — Vinodol

17. september (nedeľa) — Spišská Teplica

30. september (sobota) — Bzovík

1. október (nedeľa) — Spišský Štiavnik

15. október (nedeľa) — Víťaz

15. október (nedeľa) — Dudince

21. október (sobota) — Košice–Barca

21. október (sobota) — Poltár

22. október (nedeľa) — Bijacovce

22. október (nedeľa) — Bijacovce

22. október (nedeľa) — Radava

12. november (nedeľa) — Fričovce

 

 

 

Príhovor promótora pre ruženec na konferencii Svetového apoštolátu Fatimy na Slovensku

Sme radi, že sme dostali pozvanie, a že ako dominikáni, ktorí sme boli poverení šírením ruženca prostredníctvom Ružencového bratstva, sa môžeme zúčastniť tohto stretnutia Konferencie Svetového apoštolátu Fatimy na Slovensku. Fatimské posolstvá vyzývajúce k obráteniu sa ku Kristovi a k modlitbe za spásu duší, k šíreniu pravej viery a k budovaniu jednoty celej cirkvi spolu so svätým Otcom, ako viditeľným predstaviteľom jednoty tejto našej Katolíckej cirkvi a to všetko aj skrze modlitbu posvätného ruženca a pristupovania ku sviatostiam, zvlášť ku sviatosti zmierenia a eucharistie. Toto všetko sú princípy, ktoré nestrácajú nič na svojej aktuálnosti a prechádzajú celým spektrom mariánskych organizácií tak vo svete, ako aj na Slovensku. Tešíme sa, že sa konkrétni ľudia skrze modlitbu posvätného ruženca prehlbujú vo svojom duchovnom živote a vo svätosti.

Nie všetky veci sú ideálne, stretávame sa aj s komplikáciami. Poviem to obrazne: tak ako všetci rehoľníci sú pozvaní k jednej svätosti v Bohu, prostredníctvom rôznorodých chariziem, tak aj všetky organizácie, ktoré šíria Mariánsku úctu majú jeden cieľ, ktorý však nezasahuje do rozličnosti chariziem. Nejde tu o rozdeľovanie, ale o rozlišovanie. My ako dominikáni sme boli poverení šíriť ružencovú úctu po celom svete a za týmto účelom boli aj vytvorené Ružencové bratstvá, ktoré majú svoju špecifickú charizmu. Nechceme sa vyjadrovať k charizmám iných inštitútov, to nám neprináleží. Je dobré, že je mnoho foriem, ktoré môžu mnohým jednotlivcom pomôcť v prežívaní svojho osobného vzťahu s Bohom. Teší nás, keď aj iné organizácie, a jednotlivci, získajú vzťah k ružencu a skrze modlitbu posvätného ruženca k Márii a Najsvätejšej Trojici. No musíme dôrazne vyzvať, aby iné inštitúty a cirkevní predstavitelia, rešpektovali charizmu Ružencového bratstva na Slovensku, ktorá je zhrnutá v Stanovách ružencových bratstiev na Slovensku a integrovaná v Štatúte dominikánskej provincie na Slovensku, ktoré sú schválené Magistrom našej rehole.

Prečo to bolo dôležité spomenúť? Pretože sa každodenne stretávame s otázkami ľudí, ktorí chcú vo svojej farnosti zintenzívniť prácu ružencového bratstva. So svojimi problémami a prosbou o reformu ružencového bratstva, sa veľakrát obrátia nie na Dominikánske mariánske centrum v Košiciach, ale na inú organizáciu šíriacu mariánsku úctu. Ale žiadna iná organizácia, ako tá ktorá bola na tento účel zriadená dominikánkou provinciou na Slovensku, nemá oprávnenie zreformovať ružencové bratstvo. Ružencové bratstvo tu nie je ako spoločenstvo, ktoré sa navonok prezentuje jedným spôsobom, ale ktorého obsah si prispôsobujú mnohí podľa toho ako sa to práve hodí. Kritický hlas, ktorým sa tu vyjadrujeme sa netýka obsahu posolstiev mariánskeho apoštolátu, ako skôr realizácie v praxi, pretože nám leží na srdci dobro každého veriaceho. Je dobré, aby sa nestierali rozdiely medzi Ružencovým bratstvom na Slovensku s napr. Rodinou Nepoškrvnenej, alebo Inštitútom Nepoškvrneného srdca Panny Márie, Fatimským apoštolátom, či Mariánskym kňazským hnutím. To nie je jedno. Z týchto organizácií iba Ružencové bratstvo je pričlenené k Reholi dominikánov. A napr. promótor pre ruženec má za povinnosť každý mesiac odslúžiť jednu omšu za živých a jednu za zosnulých členov ružencového bratstva. Nechceme tu zachádzať do detailov, lebo na to tu nie je vhodný čas a priestor.

Ako by som na záver zhrnul tento príspevok? Chceme byť prítomní na Slovensku pri šírení Mariánskej úcty, prostredníctvom modlitby posvätného ruženca, a sme pripravení spolupracovať so všetkými organizáciami za cieľom spásy duší. No zároveň prosíme o rešpektovanie špecifickej charizmy Ružencového bratstva.

V Žiline 3. mája 2014

fr. Melichar Jozef Matis OP, promótor pre ruženec na Slovensku

 

Výzva k modlitbe

Drahí ruženčiari,
pozývam Vás k  modlitbe za Ukrajinu v jednote so všetkými spoločenstvami na celom svete, k čomu aj nás vyzýva pápež František:

„Drahí bratia a sestry, prosím vás, naďalej sa modlite za Ukrajinu, ktorá prežíva veľmi komplikovanú situáciu. Spolu s prianím, aby sa všetky zložky v krajine usilovali prekonávať neporozumenia a spoločne vytvárať budúcnosť krajiny, obraciam sa na medzinárodné spoločenstvo s vrúcnou výzvou, aby podporilo každú iniciatívu v prospech dialógu a súdržnosti.“

S vami v modlitbe zjednotený br. Melichar, promótor pre ruženec na Slovensku.