Ako obnoviť, oživiť ružencové bratstvo?

//Ako obnoviť, oživiť ružencové bratstvo?

Ružencové bratstvá (RB) by mali vytvárať tí veriaci, ktorí sa sami a slobodne rozhodli, že na seba berú záväzky, ktoré im z členstva v Živom, Svätom alebo Večnom ruženci vyplývajú.

Reorganizácia RB pozostáva z nového zápisu všetkých členov RB, ale aj tých, ktorí by radi do RB vstúpili. K dispozícii by preto mala byť pre každého záujemcu Prihláška člena RB (bezplatne si ju možno objednať v DMC, poprípade vzor je možné stiahnuť si z internetovej stránky DMC, vytlačiť a pre každého rozmnožiť). Záujemca prihlášku vyplní a rozhodne sa pre formu členstva v RB (poznáme tri formy: Živý, Svätý a Večný ruženec), ktorú na prihláške označí krížikom. Vyplnenú prihlášku potom anonymne odovzdá do vopred určenej a označenej schránky (krabice), ktorá môže byť umiestnená na vhodnom mieste v kostole, resp. tam, kde RB funguje.

Reformu RB je vhodné realizovať za pomoci miestneho kňaza, ktorý vyhlási, že prebieha reforma RB – nový zápis členov RB, resp. môže pomôcť tým, že vyhlási čas (dva či tri týždne, alebo mesiac, alebo čas od jednej výmeny tajomstiev po druhú, alebo iný…), počas ktorého môžu záujemcovia vyplnené prihlášky odovzdávať. Po uplynutí určeného času (nie je dobré čas určený na nový zápis naťahovať) sa z vrátených vyplnených prihlášok vytvoria nové 20-členné skupiny – ruže. Vytvoriť ich môže doterajší horliteľ ružencového bratstva za pomoci ďalších, alebo ktokoľvek iný napríklad losovaním. Nie je potrebné, aby sa vytváranie ruží viazalo na ulice, čísla domov, či iné „kľúče“. Je dobré aj vo vytváraní ruží vidieť zmysel živého spoločenstva, a tiež pamätať na to, že spoločné mesačné stretnutia sú miestom, kde sa majú ružencové tajomstvá vymieňať.

Tiež nie je vhodné, aby sa vyplnené prihlášky dávali doterajším horliteľom ruží do rúk, pretože je tu skúsenosť, že obyčajne majú snahu získať znovu „svojich dvadsať členov“. Ružencové bratstvo má byť otvorené spoločenstvo, ktoré práve v rôznosti pováh a ľudí spoznáva, že sme stvorení pre obetavú lásku a pomoc jeden druhému.

Je takmer isté, že počet vrátených prihlášok bude taký, že sa vytvorí aj neúplná ruža, ktorú budú tvoriť minimálne traja členovia. Zohráva dôležitú úlohu – v prípade, ak „vypadne“ člen z ruže úplnej (napr. umrie, alebo sa rozhodne pre iné členstvo, či odíde z RB), nahradí ho člen z neúplnej ruže. Neúplná ruža zároveň vytvára možnosť pre príchod nových členov. Ak neúplná ruža v RB funguje, odpadá starosť nájsť narýchlo člena, resp. odpadá čakanie na možnosť jeho vstupu do RB.

Keď sú už vytvorené ruže, určí sa čas konania volieb, ktoré majú svoju postupnosť:
– najskôr sa volia členovia finančnej komisie,
– potom horlitelia ruží
– a nakoniec horliteľ ružencového bratstva.
V prípade, že sa vytvorí iba jedna alebo dve ruže, horliteľa RB budú voliť všetci členovia Živého ruženca. V prípade, že ruží je viac, horliteľa ružencového bratstva volia čerstvo zvolení horlitelia ruží.

Ak horlitelia ruží alebo bratstiev vykonávali svoju službu skutočne ako službu – láskavo, citlivo a srdečne – určite budú vo voľbách opäť zvolení.

2018-12-03T10:26:16+01:00