Aký úžitok prináša členstvo v ružencovom bratstve jeho členom?

//Aký úžitok prináša členstvo v ružencovom bratstve jeho členom?

Aký úžitok prináša členstvo v ružencovom bratstve jeho členom?
Okrem účasti na duchovných dobrách dominikánskej rehole a dobrodeniach udelených pápežmi, správne vedené ružencové bratstvo prehlbuje v jeho členoch vieru, nádej a lásku, pričom upriamuje ich pozornosť na podstatu a centrum duchovného života – na svätú omšu, na stretnutie s Ježišom Kristom v Eucharistii, zdroj lásky, radosti a pokoja. To členov ružencového bratstva obohacuje, napĺňa, a spája s nespočítateľným množstvom členov ružencových bratstiev po celom svete. Ich láska dostáva príťažlivú tvár a napĺňa vnútorným šťastím nielen jej nositeľov, ale aj ľudí v ich blízkosti.

Na čo je potrebné v pôsobení ružencových bratstiev klásť obzvlášť veľký dôraz?
Na ducha. Aby bratstvá neboli len akési dobre namastené modlitebné stroje, ale ľudia, ktorí sa radi stretávajú, ktorí myslia jeden na druhého a snažia sa o všeobecné dobro. Tu veľmi pomáha spoločná modlitba, na ktorej by sa členovia ružencového bratstva mali stretávať minimálne raz mesačne. Tieto stretnutia umocňujú pocity solidarity, spolupatričnosti a navonok vyjadrujú duchovnú jednotu členov ružencového bratstva. Sú signálom pre svet, že vzájomné priateľstvá, stretnutia, majú svoj veľký význam. Že človek, ktorý verí Bohu, nikdy nie je sám.

2018-11-28T15:54:42+01:00