Aprílové číslo časopisu Ruženec

//Aprílové číslo časopisu Ruženec

Mučeníci našich čias ,,Nik nemá väčšiu lásku ako ten, čo položí život za svojich priateľov“ (Jn 15,13). Počas tohtoročného pôstu a Veľkej noci sa pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi rozhodla vzdať česť a spomenúť si na tých, ktorí hrdinsky položili svoj život za Boha a za svojich bratov a sestry. Nezachádzame do minulých či dávnych čias. Tieto príbehy pochádzajú z 21. storočia. Tu a teraz sme svedkami obetavosti našich bratov a sestier vo viere. V obnovenom seriály „Viera vo svete“ si môžete prečítať ako sestričky pomáhajú utečencom na strane 10 – 12.

Na strane 23 až 25 Vám ponúkame príhovor brata Damiána Mačuru OP, ktorý odznel na sv. omši začiatkom roka pri príležitosti spomienky na záchranu životov v krypte dominikánskeho kostola v Košiciach.

Rubrika „Biblické okienko“ na str. 13 až 17, opisuje osemnástu a devätnástu kapitolu Jánovho evanjelia. Príbeh Ježišovho umučenia je v Jánovom evanjeliu orámovaný dvomi záhradami. Keď Ježiš dokončil tzv. Veľkňazskú modlitbu (Jn 17), „vyšiel so svojimi učeníkmi za potok Cedron. Tam bola záhrada. Vošiel do nej on i jeho učeníci“ (18, 1). V tejto záhrade sa Ježiš dobrovoľne vydá napospas tým, ktorí ho chcú zatknúť. Druhá záhrada je miestom, kde… viac v našom článku.
Na strane 26. – 27 sa v seriáli „Loretánske litánie“ zameriame pozornosť na invokáciu Kráľovná všetkých svätých.
V biblických drobničkách sa dozvieme viac o slovnom spojení „Nič nové pod slnkom“ na strane 28.

Na str. 8 – 9 si môžete prečítať článok o horlivom rozširovateľovi modlitby posvätného ruženca a obnovovateľovi katolíckych spoločenstiev na Šariši, Jurajovi Dobránskom.

Viera v umení na strane 31 až 35 hovorí o invokácii „Hľa, tvoja matka.“ Prelomovým okamihom v Jánovom živote bolo, keď spolu s Pannou Máriou stál pod krížom. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: ,Žena, hľa, tvoj syn!‘ Potom povedal učeníkovi: ,Hľa, tvoja matka!‘ A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe“ (Jn 19, 26–27). Táto scéna mala bohaté odozvy v umení. Zastavme sa pri niektorých z nich.

Ak potrebujete načerpať nové sily, neváhajte a prihláste sa na duchovné cvičenia do Dolného Smokovca, ktoré budú na tému: „Blahoslavenstvá II. časť.“ Bližšie info na str. 7.
Pozvánku na Mariánske soboty, kde najbližšia sa koná už 24. apríla nájdete na strane 2.
Pozvánku na tradičné stretnutie členov ružencových bratstiev, ktoré sa bude konať 16. mája v kostole dominikánov nájdete na strane 36.

Tieto plánované akcie budú závisieť od aktuálnej mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19.

2020-10-15T19:58:16+02:00