Ruženec 07/2020

/, Uncategorized/Ruženec 07/2020

Brat Vavrinec sa stane kňazom Rehole kazateľov. V našej dominikánskej reholi sa tešíme na kňazskú vysviacku nášho spolubrata Vavrinca Mitra OP, ktorý ju prijme 5. júla 2020 v dominikánskom Kostole nanebovzatia Panny Márie v Košiciach. Viac na strane 2.

Rubrika „Biblické okienko“ na str. 6 až 9, opisuje šiestu kapitolu Jánovho evanjelia. Pravý chlieb z neba. Na začiatku šiestej kapitoly Jánovho evanjelia Ježiš urobil dve znamenia (zázračne nakŕmil početný zástup a kráčal po rozbúrenom mori), no ľud si žiadal ďalšie spektakulárne znamenie, aby mu uveril (Jn 6, 30). Hlbokým omylom je však myslieť si, že byť svedkom zázračných udalosti dopomáha k hlbšej… Viac v našom článku.

Dominikánska mládež ADOM ďakuje vám, ruženčiarom za podporu ich no hlavne Božieho diela v rámci dominikánskej rodiny. Spoločne ste ich v období od novembra 2019 do mája 2020 podporili sumou 1 977 €, za čo Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať. Ako mládež využije vaše dary sa dočítate na strane 10 až 13.

Ak je v našom živote niečo skutočne tajomné, tak je to rozhodne jeho počiatok a koniec. Dve fascinujúce hranice. Akokoľvek sa budeme o týchto hraničných bodoch rozprávať, hĺbať nad nimi, nikdy nedokážeme popísať realitu toho, čo bolo s nami pred nami a toho, čo bude po nás. Niečo však naisto vieme. Čo to je sa dočítate na strane 14 až 15.

Na strane 16 až 1é sa dočítate o Jozefovi Mikulášovi Lexmannovi, ktorý bol redaktorom časopisu Sv. ruženec (1946–1948). 0bnova mravnosti a šírenie mariánskej úcty boli hlavné misijné ciele rehole dominikánov. Už jej zakladateľ Dominik Guzmán v 13. storočí si predsavzal modlitbou pretvárať svet a meniť živočíšneho, mravne rozháraného človeka na kresťana s vyšším mravným povedomím. Rehoľa dosahovala svoje ciele aj na Slovensku najmä šírením mariánskej úcty, tvorbou a šírením mariánskych piesní a modlitieb, medzi ktorými najväčšiu obľubu získala modlitba Anjel Pána a Ružencová modlitba.

Na strane 20. – 22 sa v seriáli „Loretánske litánie“ zameriame pozornosť na invokáciu Kráľovná posvätného ruženca.

Na stránkach časopisu Ruženec ste už viackrát mohli nájsť krátke príspevky o Jurajovi Dobránskom, horlivom rozširovateľovi modlitby posvätného ruženca, ktorý žil na prelome 19. a 20. storočia. Tento muž so zaujímavým a inšpirujúcim životným príbehom sa právom pokladá za apoštola modlitby ruženca a horlivého obnovovateľa katolíckych spoločenstiev na Šariši. Viac sa dočítate na strane 23.

V obnovenom seriály „Viera vo svete“ si môžete prečítať, že stavba kostola zasväteného Jánovi Pavlovi II. v Havane sa blíži k záverečnej fáze. Bude to prvý kostol v Havane (a len druhý v krajine) postavený na pozemku, ktorý po revolúcii roku 1969 poskytol Cirkvi štát. Čo bolo poslednou prekážkou vo výstavbe sa dočítate na strane 24 – 27.

Ak je nejaká skutočnosť vratká a nestála, hovoríme takémuto stavu, že to stojí na hlinených nohách. Aký význam má toto konštatovanie sa dočítate na str. 28.

Viera v umení na strane 31 až 36 hovorí o Arche zmluvy a prechode cez Jordán. V minulom čísle Ruženca sme sa oboznámili s archou zmluvy, ktorá predstavovala jedinečnú Božiu prítomnosť uprostred Izraela. Archa sprevádzala Boží ľud počas jeho štyridsaťročného putovania púšťou, ba dokonca im určovala trasu i táborisko: „Archa zmluvy išla tri dni cesty pred nimi, aby vyhľadala pre nich táborisko (…) a keď sa archa pohýnala, Mojžiš hovorieval: ,Vstaň, Pane, nech sa rozpŕchnu tvoji nepriatelia a nech sa dajú na útek pred tebou tí, čo ťa nenávidia!‘“ (Nm 10, 33–35).

2021-09-22T15:28:44+02:00