Ruženec 10/2021

/, Uncategorized/Ruženec 10/2021

Rím 1216; Potvrdenie novej Rehole kazateľov; To je názov článku 5. kapitoly o Dominikovi na strane 6 až 7. Dominik po návrate do Toulouse prezradil spolubratom, že hovoril s pápežom Inocentom III. Kánon 13 štvrtého lateránskeho koncilu (pozn. uskutočnil sa v roku 1215) nariaďoval, aby všetky novozaložené rehoľné spoločenstvá a skupiny prijali jednu z doposiaľ schválených regúl, čiže Benediktovu, Bazilovu alebo Augustínovu. Základy novej komunity boli postavené na skúsenostiach kanonikov…

Na tému O radostiach a starostiach starších ľudí pokračujeme jej už 14 časťou na strane 12 až 15. V nej píšeme na tému „Anjeli pomoci starším“. Mesiac október je nielen krásnym mesiacom jesene, ale aj mesiacom úcty k jeseni života. My však vieme, že je to aj mesiac úcty k ružencovej Panne Márii. Stavia pred nás výzvu z neba, že si máme vážiť svojich rodičov tak, ako si vážil Boží Syn svoju Matku, pričom október je zároveň mesiacom ruženca. Viac v spomínanom článku.

V seriály „Viera vo svete“ na str. 22 až 25 vám prinášame článok s názvom: Milión detí sa modlí ruženec. Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi opäť pozýva k účasti na celosvetovej modlitebnej iniciatíve Milión detí sa modlí ruženec. Spoločná modlitba, ktorá už niekoľko rokov spája deti a mladých zo všetkých kontinentov, sa aj v tomto roku uskutoční dňa 18. októbra. Viac v spomínanom článku.

V seriáli „Loretánske litánie“ zameriame pozornosť  na invokáciu Matka nepoškvrnená na str. 16 – 17.

Po ročnej prestávke spôsobenej pandémiou koronavírusu sa nám opäť podarilo zorganizovať stretnutie bratov dominikánov, ktorí sa venujú ružencovému apoštolátu naprieč celým Slovenskom. Viac na strane 2.

Na strane 29 až 33 v seriály „Viera vo svete“ vám prinášame článok s názvom: V noci na úteku. Napriek svojej stručnosti Matúšovo evanjelium pri opise úteku Svätej rodiny do Egypta zaznamenáva jeden dôležitý detail, ktorý neunikol niektorým maliarom pri znázorňovaním tejto udalosti: Svätá rodina sa vydala na cestu bezodkladne – v noci: „(Jozef) vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta“ (Mt 2, 14). Viac v spomínanom článku…

Na str. 8 až 11 sa v seriály „Liturgické okienko“ dočítate v článku Vyvrcholenie liturgie slova o tom, že podobne, ako pri slávnostnom stolovaní prichádzajú jednotlivé chody počnúc predjedlom a na záver prichádza hlavný chod a po ňom ešte dezert, mohli by sme povedať, že je tomu tak aj pri slávení liturgie slova. To najdôležitejšie príde na záver, ako na to poukazujú aj Všeobecné smernice Rímskeho misála: „Čítanie evanjelia je vrcholom liturgie slova. Sama liturgia učí, že čítaniu evanjelia patrí tá najväčšia úcta. Veď v porovnaní s ostatnými čítaniami ho vyznačuje osobitnou poctou“…

Na str. 18 až 21 sa v seriály „Viera v umení“ môžete dočítať v článku Spev nádeje a spev víťazstva o tom, že popri rôznych liturgických spevoch, ktoré zaznievajú v Božskej komédii, Dante neobišiel ani mariánske antifóny.

Na strane 35 nášho časopisu nájdete ponuku vami obľúbených Ružencových kalendárov na rok 2022, ktorých cena zostala nezmenená 2 €.

Nájdete v ňom aj pozvánky na:

– stretnutie Dominikánskej rodiny spojenej so 14. púťou ružencových bratstiev do Národnej baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Viac na str. 36

– ak potrebujete načerpať nové sily, neváhajte a prihláste sa na duchovné cvičenia v exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove, ktoré sú určené pre všetkých členov Živého, Svätého a Večného ruženca na tému: „Blahoslavenstvá II.“ Bližšie info na str. 26

– Slávnosť Ružencovej Panny Márie v dominikánskom kostole v Košiciach nájdete na str. 13 a vo Vyšnej Šebastovej na strane 10

Tieto plánované akcie budú závisieť od aktuálnej mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19.

2022-03-17T09:32:52+01:00