Čo znamená byť v ružencovom bratstve členom Svätého alebo Večného ruženca?

//Čo znamená byť v ružencovom bratstve členom Svätého alebo Večného ruženca?

Formy členstva v ružencovom bratstve

Na úvod je potrebné pripomenúť, že byť členom ružencového bratstva (RB) ako člen Svätého alebo Večného ruženca je rovnocennou formou ako členstvo v Živom ruženci. Jediným rozdielom je, že člena Svätého alebo Večného ruženca nezaväzuje mesačné stretnutie na spoločnej modlitbe. Ale v prípade, že sa člen Svätého alebo Večného ruženca chce zúčastniť spoločného stretnutia na modlitbe členov Živého ruženca, je vítaný.

Členstvo vo Svätom ruženci
Táto forma členstva je najstaršou formou a vznikla zásluhou dominikána bl. Alan de la Roche, ktorý v roku 1470 založil prvé ružencové bratstvo. Jeho zásluhou a tiež zásluhou ďalších dominikánov sa tento spôsob modlitby rýchlo rozšíril v západnom kresťanstve, a tak sa dominikáni stali hlavnými šíriteľmi tejto modlitby. Bratstvo Svätého ruženca uznali v Cirkvi po prvýkrát v roku 1475. Práve bl. Alan de la Roche dostáva od Panny Márie „Kráľovnej posvätného ruženca“ pätnásť prísľubov pre tých, ktorí budú zbožne recitovať jej ruženec.

Ak sa rozhodnem pre členstvo vo Svätom ruženci, je mojou povinnosťou pomodliť sa za týždeň celý posvätný ruženec. Teda od pondelka do nedele sa najskôr pomodlím tajomstvá radostné, potom svetla, bolestné, a nakoniec slávnostné tajomstvá. Modlím sa na úmysel za obrátenie hriešnikov, za živých i zosnulých členov Ružencového bratstva, za Rehoľu dominikánov, za svoju farnosť a za svojich duchovných pastierov (biskupov a kňazov).

Modlitbu si môžem sám ľubovoľne rozdeliť, je na mojom zvážení, či sa pomodlím v pondelok ruženec radostný, v utorok svetla, v stredu bolestný a vo štvrtok slávnostný, alebo všetky ružence spolu v jeden deň, alebo jeden deň iba dva desiatky a zvyšok v nasledujúce dni.

Dôležité je zachovať postupnosť v modlitbe celého posvätného ruženca, teda modliť sa v poradí, ako plynul život Pána Ježiša, teda najskôr radostné tajomstvá, potom svetla, bolestné a nakoniec slávnostné tajomstvá.

Ak sa veriaci prihlasuje do RB ako člen Svätého ruženca a použije prihlášku člena RB, označí krížikom iba okienko uvedené pri Svätom ruženci.

Členstvo vo Večnom ruženci
Forma členstva vo Večnom ruženci vzniká vďaka dominikánovi, pátrovi Timoteovi de Ricci, ktorý v roku 1630 zakladá Bratstvo Večného ruženca. Jeho členovia sa zaviazali, že budú v určenú hodinu bdieť, pričom sa pomodlia celý posvätný ruženec na chválu a česť preblahoslavenej Panny Márie. Cieľom tohto zasvätenia bolo takto zjednotiť členov, aby sa zaviazali modliť v určenú hodinu, a tak vytvoriť nepretržitú reťaz modlitieb za potreby Cirkvi a sveta, modliť sa v úzkej jednote, hoci zvyčajne neviditeľnej, s mnohými bratmi a sestrami, vzdávať s nimi chválu Panne Márii a prostredníctvom nej Najsvätejšej Trojici. Modlitba sa tak stáva „večnou“ a zjednocuje duše ako vo veľkej rodine a vo veľkom živom ruženci.

Ak sa rozhodujem pre toto členstvo, vyberám si z možností modliť sa celý posvätný ruženec (tajomstvá radostné, svetla, bolestné a slávnostné) pravidelne raz v roku, teda každý rok v rovnakom dni a mesiaci alebo pravidelne raz v mesiaci, teda každý mesiac v rovnakom dni a čase, začínam modlitbu celého posvätného ruženca. Súčasne si určujem čas bdenia, teda hodinu, kedy začínam. Pod „časom bdenia“ sa myslí ucelený časový celok – bez prerušenia.

Konkrétny príklad:
Ak som si zvolil, že budem bdieť ročne, tak pravidelne každý rok v rovnakom dni napr. 28.11. od 10.00 hod. je môj čas bdenia.

Ak som si zvolil mesačné bdenie, tak pravidelne každý mesiac napr. 15-tého od 20.00 hod. začínam modlitbu posv. ruženca a modlím sa dovtedy, pokiaľ sa nedomodlím všetky štyri ružence.

Úmysly tejto modlitby sú za obrátenie hriešnikov (radostné tajomstvá), za čistotu viery a ohlasovateľov evanjelia (tajomstvá svetla), za večnú spásu umierajúcich (bolestné tajomstvá), za vyslobodenie duší z očistca (slávnostné tajomstvá).

Modliť sa môžem súkromne, na ľubovoľnom mieste (doma, v kostole, na ceste…), ale tiež je možné vytvárať malé „modlitebné skupiny“, ktoré sa môžu mesačne schádzať v kostole, po domoch, inštitúciách a spoločne môžu zotrvávať na modlitbách a v „bdení“.

Máme skúsenosť, že sú horlitelia RB, ktorí vo svojich bratstvách organizujú v kostole, napr. v máji alebo októbri, „spoločný čas bdenia“, do ktorého pozývajú všetkých členov RB ako aj ostatných veriacich.

Ak sa veriaci prihlasuje do RB ako člen Večného ruženca a použije prihlášku člena RB, označí krížikom okienko uvedené pri Večnom ruženci a súčasne označí krížikom, či bude bdieť mesačne, alebo ročne a tiež napíše dátum a čas bdenia.

Je možné byť členom RB aj v dvoch, či vo všetkých troch formách súčasne, vtedy člen označí krížikom všetky tie, ktoré si vybral.

Je našim úprimným prianím, aby sme všetci spoločne dokázali vidieť a užívať dobrá, ktoré nám život v ružencovom bratstve prináša. Aby sme okrem rúk, ktoré posúvajú zrnká na ruženci, a úst, ktoré vyslovujú Zdravas‘, používali aj srdce, v ňom rozjímali o živote Krista a premieňali to na lásku k blížnym. Veď láska k blížnemu je cestou, aby sme stretli Boha, a zatvárať oči pred blížnym nás robí slepými aj voči Bohu.

Odtiaľ plynie aj radosť zo spoločných stretnutí na modlitbe, ktoré sú tiež miestom vzájomného povzbudenia sa na ceste s Bohom i miestom prehlbovania bratskej lásky.

A spoločne sa tešme aj z rozmanitosti, ktorú nám RB ponúka vďaka trom formám členstva, aby si v ňom našiel miesto ktokoľvek, kto sa rád modlí ruženec.

fr. Šimon Tyrol OP (Časopis Ruženec 11/2009)

2018-12-03T00:25:48+01:00