Je nesplnenie záväzku člena ružencového bratstva hriechom?

//Je nesplnenie záväzku člena ružencového bratstva hriechom?

Skôr ako odpovieme na uvedenú otázku, pripomeňme si, že záväzkom člena Živého ruženca je povinnosť pomodliť sa každý deň jeden desiatok posvätného ruženca a zúčastňovať sa mesačného stretnutia na modlitbe členov Živého ruženca, kde sa uskutočňuje výmena ružencových tajomstiev. Zároveň je to priestor na spoločné porozmýšľanie nad tým, ako a kde by mohlo RB vykonať konkrétne skutky lásky.

Uvedená otázka na súvislosť medzi záväzkom a hriechom však môže pochádzať aj od členov Svätého či Večného ruženca, ktorí tiež svojím členstvom v RB berú na seba isté modlitebné povinnosti.

Jednou zo špecifických výsad Rehole dominikánov, ktorú svojej reholi zabezpečil už jej zakladateľ sv. Dominik – a to priamo u pápeža – spočíva v privilégiu, že žiadne prestúpenie stanov rehole nespôsobuje jej členom hriech. Výnimkou je situácia, keď sa rehoľné pravidlá porušujú z nedbanlivosti. A keďže všetci členovia RB patria do veľkej Dominikánskej rodiny, táto výsada sa premietla aj do ich činnosti. Inými slovami – ak nastane situácia, že člen RB síce má záujem splniť si svoj záväzok, ale mimoriadne sa mu to z rôznych dôvodov nepodarí, vtedy to nie je hriech. No ak je člen RB voči záväzkom, ku ktorým sa dobrovoľne zaviazal, ľahostajný, vtedy je tu problém a možno hovoriť o hriechu nedbanlivosti, nezodpovednosti či neúprimnosti, keď navonok sa síce tvári, že si plní svoje povinnosti, ale v skutočnosti ich zanedbáva.

Teda zopakujme si, že nikoho neťaží hriech, ak si z konkrétnych dôvodov nesplní svoj záväzok voči RB, avšak treba si dať pozor, aby nám nevznikol hriech z nedbanlivosti, alebo pohŕdania duchovnými dobrodeniami.

Navyše si treba uvedomiť, že človek, ktorý sa nestará o to, čo v istej chvíli na seba prijal ako záväzok a je voči nemu ľahostajný, sám sa oberá o duchovné dobrá, o vnútornú pohodu, sebadôveru a istú osobnú pravdivosť. Takto v konečnom dôsledku ubližuje hlavne sebe. Pričom zmyslom členstva v ružencovom bratstve je pravý opak – radosť, vnútorný pokoj, povzbudenie a vedomie, že sú okolo mňa ľudia, kresťania, na ktorých sa napríklad v ťažkých chvíľach môžem s dôverou obrátiť s prosbou o pomoc.

fr. Bruno Donoval OP (Časopis Ruženec 3/2011)

2018-12-03T08:55:17+01:00