Je potrebné platiť členský príspevok?

//Je potrebné platiť členský príspevok?

Dlhé roky pôsobím v ružencovom bratstve a teraz zaviedli u nás novotu – je potrebné platiť členský príspevok (mesačne 1 €), tak sa chcem opýtať, koľko sa má platiť a či je to povinné.   František S.

Milý pán František, vážime si dôveru, ktorú ste nám prejavili pri položení tejto otázky. Nie je v našej kompetencii zasahovať do finančného hospodárenia ružencových bratstiev (RB), avšak uvedomujeme si dôležitosť usmerniť členov RB, aby správne chápali obsah Stanov RB a následne ho vedeli preniesť do života ružencového bratstva.

Myslím, že skúsenosť s platením „členských poplatkov“ nie je výlučne problém vášho bratstva. S poľutovaním musím priznať, že som informovaný o tom, že na niektorých miestach dokonca spisujú zoznamy členov, kto koľko peňazí dal, či nedal, resp. financie zbierajú po jednotlivých ružiach a potom ich následne dávajú do spoločného, poprípade každá ruža si financuje, čo sama uzná za vhodné. Takéto fungovanie, žiaľ, vytvára na mnohých miestach rivalitu – kto dá viac, kto ešte vôbec nedal a súčasne sa nepekne začína rozprávať o tých, ktorí neprispievajú vôbec. Tento prístup a fungovanie v otázke finančného hospodárenia nie jev súlade so Stanovami RB.

Je dôležité podčiarknuť, že ak RB vlastní finančné prostriedky, má ísť o dobrovoľné finančné príspevky, dary a pod., ktoré môžu bratstvu darovať jeho členovia i nečlenovia. Samozrejme, ak sa členovia rozhodnú, že nechcú spravovať žiadne financie, nemusia.

Ak sa však členovia bratstva pre financie rozhodnú, je dôležité, aby konali v súlade so Stanovami RB a tiež dbali na to, že financie bratstva nie sú cieľom, ale prostriedkom, ktorý môže skvalitniť, oživiť, upevniť život v RB. Ak tvoria ružencové bratstvo vnímaví ľudia, dokážu vidieť potreby farnosti, ale aj spoločenstva, ktoré vytvárajú, čo znamená, že si uvedomujú možnosti, ako môžu finančne pomôcť či už farnosti, alebo aj členom svojho spoločenstva utužovať vzájomné vzťahy. Môžu sa rozhodnúť zorganizovať púť, spoločné posedenie, či výlet a to aj za pomoci vlastných financií. Alebo sa môžu rozhodnúť prevziať vo farnosti za niečo konkrétne zodpovednosť (napr. výzdoba či upratovanie kostola) a pod.

Tu pripomínam, aby sa nezabudlo, že bratstvá sú samy zodpovedné za spravovanie a použitie finančných prostriedkov v zmysle Stanov RB.

Aby sa predišlo problémom a hospodárenie bolo prehľadné, je potrebné, aby sa o financie RB starala finančná komisia, ktorá je zložená z minimálne 3 členov – dvoch volených členov Živého ruženca a horliteľa RB.

Všetky ďalšie podrobnosti sú riešené v Stanovách RB.

Na mnohých miestach vyriešili problém „členského“ spôsobom, že zabezpečili pokladničku s označením „milodary členov ružencového bratstva“, ktorú po dohode s duchovným správcom umiestnili na vhodné miesto v kostole. Tam môžu veriaci kedykoľvek prispievať. Raz v mesiaci, najlepšie po mesačnom stretnutí, ktorého súčasťou je aj výmena tajomstiev, sa pokladnička otvorí a finančná komisia zaeviduje príjmy a výdaje daného mesiaca.
Práve v tomto anonymnom dávaní treba vidieť skutočný rozmer daru. Daru, ktorý človek dáva ochotne, v láske a zodpovedne. Nech je pre nás príkladom príbeh o chudobnej vdove z Markovho evanjelia (Mk 12, 41–44).

Je veľmi vhodné, ak sú na spoločných mesačných stretnutiach ruženčiari informovaní aj o finančnom hospodárení svojho RB. Členovia práve vďaka tomu môžu diskutovať, resp. spoločne sa dohodnúť na plánoch či konkrétnych krokoch, ako využijú financie, ktoré ako bratstvo majú.

Milý pán František, na záver si dovolím zhrnúť svoju odpoveď :
Ružencové bratstvo nepozná pojem „členské“. Ak sa rozhodnete prispieť do pokladne Vášho RB, ide o váš milodar, ktorý ste sa slobodne rozhodli darovať a to s vedomím, že prispievate do spoločnej pokladničky, ktorá patrí ružencovému bratstvu a ono rozhodne, ako peniaze využije.

fr. Šimon Tyrol OP (Časopis Ruženec 3/2009)

2018-11-28T15:58:45+01:00