Kedy vymieňať ružencové tajomstvá?

//Kedy vymieňať ružencové tajomstvá?

V Stanovách ružencových bratstiev na Slovensku sa píše: „Horliteľ ruže má na starosti výmenu tajomstiev posvätného ruženca každú prvú nedeľu v mesiaci alebo v iný vopred stanovený deň na spoločnom stretnutí členov Živého ruženca“ (viď Stanovy RB, Živý ruženec, čl. IX., bod 4). Čo toto ustanovenie v praxi znamená?

Jedným zo znakov dobre fungujúceho ružencového bratstva je spoločné mesačné stretnutie na modlitbe členov Živého ruženca. Tieto pravidelné stretnutia totiž tvoria jeden z nosných pilierov zmyslu existencie ružencových bratstiev, čo dokumentuje aj ich bohatá história. Spoločná modlitba, ale tiež vzájomné poznávanie sa, stretávanie, zdieľanie viery, vzájomná láska sú tým, čo pomáha ružencovým bratstvám stávať sa živými nástrojmi Ducha Svätého, zdrojmi svetla, ktoré sa kladú hore, aby sa ich žiara čo najviac šírila. Bez spoločných stretnutí na modlitbe ružencové bratstvo stráca formu aktívneho – živého spoločenstva, v ktorom sa jeho členovia usilujú nachádzať si cestu k Bohu a k sebe navzájom.

Stanovy RB to v článku „Záväzky a práva člena Živého ruženca“ formulujú jednoznačne: „Členovia Živého ruženca sú povinní raz za mesiac (každú prvú nedeľu v mesiaci alebo v iný vopred stanovený deň) sa zísť na spoločnom stretnutí na modlitbe, po ktorom sa uskutoční výmena tajomstiev. Na čase a mieste stretnutia sa dohodnú členovia Živého ruženca sami“ (pozri Stanovy RB, Živý ruženec, čl. III.). Ak sa teda na inom mieste v Stanovách RB píše, že „Horliteľ ruže má na starosti výmenu tajomstiev posvätného ruženca každú prvú nedeľu v mesiaci alebo v iný vopred stanovený deň na spoločnom stretnutí členov Živého ruženca“, znamená to, že úlohou horliteľa ruže je vymeniť tajomstvá ruženca členom jeho ruže práve na dohodnutom spoločnom stretnutí všetkých členov Živého ruženca.

Čas a miesto spoločného stretnutia na modlitbe členov Živého ruženca si dohodnú členovia Živého ruženca. A to môže byť, ako uvádzajú Stanovy RB, „v každú prvú nedeľu v mesiaci alebo v iný vopred stanovený deň“. Inými slovami, spoločné stretnutia na modlitbe určené členom Živého ruženca sa poväčšine konajú v prvú nedeľu v mesiaci, ale môže to byť tiež ktorýkoľvek iný dohodnutý deň – napríklad prvý piatok v mesiaci, prvá sobota, ale tiež napríklad druhá sobota a pod.
Potrebné je však uvedomiť si, že tento čas nemusí každému vyhovovať. Preto je dôležité, aby ste si zvolili čas stretnutia, ktorý vyhovuje väčšine členov Živého ruženca. Môžete o ňom aj hlasovať a takto jednoznačne získať istotu, ktorý čas je pre stretnutie vášho RB najvhodnejší. Aby sa nestalo, že o čase stretnutia rozhodnú napríklad traja alebo štyria členovia Živého ruženca a ostatná väčšina bude mať problém sa spoločných stretnutí zúčastňovať.

Niektorí sa v súvislosti s výmenou tajomstiev pýtajú, ktorá nedeľa je prvou v mesiaci – či je to nedeľa po prvom piatku, alebo tá, ktorá je prvá v poradí, hoci sa stane, že prvý piatok pred ňou chýba. Odpovedáme, že pod pojmom prvá nedeľa rozumieme tú, ktorá je skutočne prvou v mesiaci, teda bez ohľadu na to, či pred ňou prvý piatok je alebo nie je.
Ale samozrejme platí, ako sme to už uviedli, že výmena tajomstiev sa neviaže výlučne na prvú nedeľu, ale môže to byť ktorýkoľvek dohodnutý deň v týždni.
Obľuba stretnutí na prvú nedeľu v mesiaci vychádza z histórie. Ružencové bratstvá chcú mať spoločné stretnutia obyčajne na začiatku mesiaca a zároveň vo sviatočný, voľný deň, čo je predpokladom toho, že spoločného stretnutia členov Živého ruženca sa jeho členovia môžu zúčastniť v čo najväčšom počte. Okrem toho mnohé ružencové bratstvá už majú skúsenosť, že čas na spoločné stretnutie členov Živého ruženca je vhodnejší dopoludnia po sv. omši, než popoludní, nakoľko sviatočné popoludnie sa dnes stáva často jediným časom, ktorý môže rodina tráviť spolu.
No nájdu sa aj také RB, ktoré uprednostnia konkrétny deň v týždni (napr. prvý piatok) a čas spoločného stretnutia členov Živého ruženca si dajú po svätej omši. Takto členovia Živého ruženca ostávajú po skončení svätej omše, spoločne sa pomodlia desiatok posv. ruženca, povedia si informácie ohľadne RB, pridajú si úmysel na daný mesiac, vymenia si tajomstvá a odchádzajú domov. (Priebehu stretnutí sa budeme podrobne venovať v nasledujúcich číslach časopisu.)

Stretávame sa však aj s tým, že mnohí pokladajú za spoločné stretnutie členov Živého ruženca modlitbu ruženca pred svätou omšou. Tu treba povedať, že táto modlitba posv. ruženca je prípravou na slávenie svätej omše a nemá sa považovať za spoločnú modlitbu členov Živého ruženca. Pravidelné mesačné stretnutia na modlitbe členov Živého ruženca majú svoj špecifický program, kde má byť okrem modlitby priestor aj na spoločné rozhovory, plány a pod. a na konci stretnutia čas na výmenu tajomstiev. Jedným zo základov ružencového bratstva je teda samostatné stretnutie na spoločnej modlitbe členov Živého ruženca. Spoločná modlitba raz v mesiaci je pre členov Živého ruženca rovnako dôležitým záväzkom ako denná modlitba jedného desiatku ruženca.

Ak si to na záver zhrnieme, zistíme, že ružencové tajomstvá sa vymieňajú na spoločnom mesačnom stretnutí na modlitbe členov Živého ruženca, ktoré sa koná pravidelne raz v mesiaci. Stretnutie môže byť v prvú nedeľu v mesiaci, alebo v ktorýkoľvek iný vopred dohodnutý deň. Termín spoločného stretnutia je záväzný pre všetkých členov Živého ruženca, teda všetky ruže sa stretávajú spoločne. V každej ruži vymieňa ružencové tajomstvá členom ruže zvolený horliteľ ruže. Členovia Svätého a Večného ruženca nie sú viazaní spoločnými stretnutiami členov Živého ruženca, avšak sú na stretnutiach vítaní.

Verím, že v skutočnosti nejde o nič zložité, a že spoločné stretnutia na modlitbe nie sú pre členov Živého ruženca len akousi povinnosťou, bremenom, ale naopak stávajú sa príležitosťou, ako darovať seba a svoj čas spoločenstvu, pre ktoré som sa slobodne rozhodol či rozhodla.

fr. Šimon Tyrol OP (Časopis Ruženec 8/2011)

2018-12-03T10:08:34+01:00