Súhlas so spracovaním osobných údajov

Milí ruženčiari,

udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov nám umožníte byť s vami v kontakte a zasielať informácie o našich aktivitách ako aj potrebné materiály.
Poskytnuté údaje využijeme na vaše informovanie o doručení zásielok.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

  Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Tento súhlas sa zároveň považuje za súhlas so zasielaním správ reklamného charakteru súvisiaceho s ružencovým apoštolátom a správ elektronickej pošty.

  Zároveň beriem na vedomie, že v zmysle príslušných právnych predpisov môže svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov samostatne vyjadriť iba osoba, ktorá dovŕšila vek 16 rokov, pričom v prípade nedovŕšenia tohto veku sa vyžaduje súhlas zákonného zástupcu danej osoby. V takom prípade nie je možné súhlas udeliť, ale je potrebné kontaktovať Organizáciu na nižšie uvedenej e-mailovej adrese. Potvrdením svojho súhlasu preto zároveň potvrdzujem, že som dovŕšil(a) vek 16 rokov.

  Informačná povinnosť prevádzkovateľa

  Prevádzkovateľom osobných údajov je  

  Dominikánske mariánske centrum,
  Prevádzkovateľom osobných údajov je 
  Dominikánske mariánske centrum,
  so sídlom Mäsiarska 6, 040 01 Košice,
  IČO: 31992579, e-mail: dmc@dmc.sk,
  tel.: (055) 6230 137. 

  Organizáciu je možné kontaktovať:
  a) písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti,
  b) elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú  e-mailovú adresu alebo
  c) telefonicky na vyššie uvedenom čísle. 

  Právnym základom spracúvania osobných údajov je  vyššie uvedený súhlas so spracúvaním osobných údajov  v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia o ochrane  fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľ nom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica  95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)  (ďalej len „Nariadenie GDPR“). 

  Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:
  a) Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
  b) súkromné spoločnosti zabezpečujúce zasielanie a doručovanie zásielok. 

  K prenosu osobných údajov do tretej krajiny nedochádza. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania,  ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach  ustanovených Nariadením GDPR alebo inými príslušnými  právnymi predpismi. 

  Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobro voľne a má voči prevádzkovateľovi právo (I) požadovať  prístup k osobným údajom, (II) na opravu osobných údajov,  (III) na vymazanie osobných údajov, (IV) na obmedzenie  spracúvania osobných údajov a (V) právo na prenosnosť  osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplat niť kontaktovaním Organizácie tak ako je uvedené vyššie. 

  Príslušné právne predpisy
  Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR,  príslušný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení  a ­ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.