Kto je horliteľ ruže? A kto je horliteľ ružencového bratstva?

//Kto je horliteľ ruže? A kto je horliteľ ružencového bratstva?

Aký je rozdiel medzi službami horliteľa ruže a horliteľa ružencového bratstva?

Kto je horliteľ ruže?

Ružencové bratstvo (RB) sa skladá z členov Živého ruženca, Svätého ruženca a Večného ruženca. Živý ruženec sa člení na ruže – 20 členné skupinky. Každá ruža má svojho horliteľa ruže, ktorého si volia spomedzi seba členovia v ruži. Horliteľ je volený na dobu troch rokov. Jeho úlohou je:

— vhodným spôsobom povzbudzovať členov svojej ruže, aby si plnili svoje povinnosti, ktoré na seba dobrovoľne prevzali,

— starať sa o výmenu tajomstiev vo svojej ruži,

— mať prehľad o tom, či člen ruže nebol na spoločnom mesačnom stretnutí, lebo mal vážny dôvod (napr. bol chorý, bol v zamestnaní, bol odcestovaný), alebo tam nebol z nedbanlivosti,

— byť príkladom pre ostatných členov ružencového bratstva.

Ružencové bratstvo má teda toľko horliteľov ruží, koľko má ruží. Aj neúplná ruža má svojho horliteľa. Ak máte v RB menej horliteľov ruží, ako je počet ruží vo vašom RB, tak niekto má na starosti dve či viac ruží a to nie je v poriadku. Jeden človek nemôže byť vo viac ako jednej ruži a horliteľ ruže musí byť členom svojej ruže (nie je to niekto nad rámec 20-člennej skupinky). Tiež nie je správne, ak máte v jednej ruži dvoch horliteľov, tvrdiac, že sa zastupujú. Ak máte takúto situáciu vo svojom RB, tak je to dôvod na to, aby ste si urobili „poriadok“ – reformu vo svojom ružencovom bratstve.

Kto je horliteľ ružencového bratstva?

Aj keď má ružencové bratstvo niekoľko ruží Živého ruženca, je to vždy iba jedno spoločenstvo, ktoré sa stretáva na jednom spoločnom stretnutí na modlitbe raz za mesiac.

Prihlášky členov Svätého a Večného ruženca si ponecháva novozvolený horliteľ ružencového bratstva, ktorý je ale povinný nahlásiť týchto členov Dominikánskemu mariánskemu centru v Košiciach.

Každé ružencové bratstvo má mať horliteľa RB, ktorý:
— riadi činnosť RB podľa Stanov RB platných na Slovensku,
— vedie evidenciu všetkých členov RB, vybavuje požiadavky členov RB a zmeny týkajúce sa členov RB,
— má byť príkladom pre ostatných členov RB,
— vhodným spôsobom povzbudzuje horliteľov ruží a členov RB, aby si plnili svoje povinnosti, ktoré na seba dobrovoľne prevzali,
— uchováva všetky dokumenty súvisiace s činnosťou RB.

Odporúča sa, aby sa aspoň raz v roku zúčastnil duchovných cvičení.

Za horliteľa RB môže byť zvolený ktorýkoľvek člen Živého ruženca na obdobie 3 rokov. Podrobné vysvetlenie, ako pri voľbách horliteľa RB správne postupovať, je uvedené v Stanovách RB.

Súbeh služieb horliteľa RB a horliteľa ruže sa nevylučuje.

2018-12-03T11:45:47+01:00