Májové číslo časopisu Ruženec

//Májové číslo časopisu Ruženec

V najbližších číslach časopisu Ruženec vám ponúkame krásnu a hlbokú úvahu, ktorú napísal Timothy Radcliffe, bývalý magister dominikánov (1992–2001), pri príležitosti ružencovej púte do Lúrd v roku 1998. V článku na strane 4 až 7 s názvom Timothy Radcliffe, OP: Ruženec sa dočítate, že je takmer zvykom, že počas deväťročného pôsobenia v úrade každý z posledných magistrov rehole dominikánov napísal list alebo predniesol prednášku o modlitbe ruženca. Viac sa dočítate v spomínanom článku.

V rubrike „Svedectvo“ na strane 8 až 11 v článku s názvom „Listy z Kyjeva“ brat Jarosław Krawiec, OP, ktorý je poľský dominikán a ktorý pôsobí v Kyjeve na Ukrajine, vo svojich listoch popisuje, ako tam vojnová situácia vyzerá a ako ju prežívajú.

V tomto mesiaci si pripomenieme 105 rokov od prvého zjavenia Panny Márie vo Fatime. Traja pastierikovia dostali od nebeskej Matky zverené tri tajomstvá a tiež žiadosť o zasvätenie Ruska jej Nepoškvrnenému Srdcu. Viac sa dočítate na strane 24 až 27 v článku s názvom Ukrajinskí biskupi: „Veríme v pomoc Márie, Matky Božej“ v seriáli Viera vo svete.

Na tému O radostiach a starostiach starších ľudí budeme pokračovať už 20 časťou na strane 20 až 21. V článku s názvom Mesiac máj a deň matiek sa dočítate, že máj je nádherným mesiacom. Prebúdza sa príroda, kvitnú stromy, viac svieti slniečko, ktoré všetko rozjasňuje a napĺňa nás radosťou. Nečudo, že mesiac máj považujeme za mesiac lásky. Cítime energiu, ktorá ju podporuje a prúdi k nám akoby zázračnou mocou priamo z prekvitajúcej prírody…

Na str. 12 až 15 sa v seriály „Liturgické okienko“ dočítate v 2. časti článku Sanctus a Epikléza o tom, že v minulom čísle Ruženca sme sa venovali prefácii (Piesni vďaky), ktorá je prvou časťou eucharistickej modlitby. Každá pieseň vďaky vrcholí v speve, v ktorom spolu so všetkými nebeskými zástupmi vyznávame, že Boh je nadovšetko: „Svätý, svätý, svätý Pán Boh všetkých svetov. Plné sú nebesia i zem tvojej slávy. Hosana na výsostiach! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Hosana na výsostiach.“

V seriáli „Loretánske litánie“ zameriame pozornosť  na invokáciu Panna hodna úcty na str. 22-23, ktorá nás vedie k zamysleniu nad podobou múdrosti, v akej vynikala Ježišova matka.

Čo vyjadruje slovné spojenie Hádzať perly sviniam sa dočítate v rubrike „Biblické drobničky“ na str. 28.

Na strane 31 až 35 v seriály „Viera v umení“ vám prinášame článok s názvom: Nanebovstúpenie Pána I. Olivová hora sa spája nielen s Ježišovou smrteľnou úzkosťou, ale aj s jeho nanebovstúpením. Kritici kresťanstva často vyčítajú kresťanom ich odtrhnutosť od života, akoby stále zasnene hľadeli do neba, zabúdali na reálny život tu na zemi. Táto výčitka, i keď môže byť niekedy oprávnená, predsa len nie je úplne pravdivá: máloktoré náboženstvo urobilo pre tento svet tak veľa, ako práve kresťanstvo. Matka Tereza je toho dostatočným príkladom. Netýka sa to však len sociálnej oblasti, ale aj kultúry. Ťažko by sme našli nejaké umelecké odvetvie, ktoré by nebolo za stáročia poznačené kresťanstvom. Či je to hudba, slovesné alebo výtvarné umenie, všade kresťanstvo zanechalo svoju pečať. Týka sa to aj znázorňovania nanebovstúpenia Pána…

Nájdete v ňom aj pozvánky na:

– Mariánske soboty, kde najbližšia sa koná už 18. júna (str. 7);

– duchovné cvičenia v exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove, ktoré sú určené pre všetkých členov Živého, Svätého a Večného ruženca na tému: O modlitbe Pána (str. 15);

– tradičné stretnutie členov ružencových bratstiev, ktoré sa bude konať 21. mája v kostole dominikánov, viac informácií nájdete na strane 36.

2022-04-13T11:33:55+02:00