Marcové číslo časopisu Ruženec

///Marcové číslo časopisu Ruženec

Má sa člen Živého ruženca pri dennej modlitbe svojho desiatku, ak mu práve pripadlo prvé tajomstvo niektorého ruženca, vždy modliť aj úvodné modlitby (Verím v Boha, Otče náš, 3-krát Zdravas’, Mária s prosbami a Sláva Otcu)? Otázka súvisí aj s posledným desiatkom. Je vtedy potrebné pripojiť záverečné modlitby? Odpoveď na túto otázku si môžete prečítať na strane 16 až 17.

Na strane 6 až 9 vám ponúkame rozhovor s Pavlom Dečom o jeho otcovi, ktorý bol politickým väzňom v 60. rokoch 20. storočia – bol väznený za svoju vieru. Čo mu pomohlo prežiť krutú vyšetrovačku i väzenie, prenasledovanie ŠtB, nestratiť vieru, ale ju ešte odovzdávať ďalej? Viac sa dočítate v článku s názvom: Môjmu otcovi, politickému väzňovi, dodával ruženec silu viery.

Na strane 31 až 36 v seriály „Viera v umení“ vám prinášame článok s názvom: Tomáš Akvinský, incident s neviestkou. Na sviatok svätého Tomáša Akvinského sa v dominikánskej reholi tento rok začalo sláviť jubileum tohto svätca, ktoré potrvá až do 28. januára 2025. Počas tohoto jubilea si pripomíname vlastne až tri jubileá. Prvým je 700. výročie od jeho svätorečenia (18. júl 1323), druhým je 750. výročie jeho prechodu do večnosti (7. marec 1274) a 800. výročie jeho narodenia (1225). Skúsme si preto pri tejto príležitosti priblížiť, ako sa na tohto významného dominikána a učiteľa Cirkvi pozerá umenie.

Čo vyjadruje slovné spojenie Striasť si prach z nôh sa dočítate v rubrike „Biblické drobničky“ na str. 28.

Na str. 10 až 13 sa v seriály „Liturgické okienko“ dočítate v 4. časti článku Prvá eucharistická modlitba o tom, že k najstarším a najpoetickejším častiam Rímskeho kánonu patrí trojčlenná modlitba, ktorej sme sa venovali v predchádzajúcej časti Ruženca. Prvá časť tejto modlitby je anamnézou, teda slávením pamiatky „požehnaného umučenia a zmŕtvychvstania i slávneho nanebovstúpenia Ježiša Krista“. V druhej časti sme si pripomenuli tri starozákonné predobrazy Kristovej obety a prosili sme, aby Boh prijal túto obetu tak, ako kedysi „prijal obetné dary svojho spravodlivého služobníka Ábela, žertvu nášho praotca Abraháma i svätú a nepoškvrnenú obetu tvojho veľkňaza Melchizedecha“. V poslednej tretej časti tejto modlitby sme pokorne prosili, aby Pánov svätý anjel preniesol tieto dary na nebeský oltár, pred tvár božskej velebnosti, a „aby na nás, všetkých ktorí máme účasť na tejto oltárnej obete a prijmeme presväté telo a krv tvojho Syna, naplnilo hojné nebeské požehnanie a milosť“. Viac v spomínanom článku.

Z pútnických miest sme navštívili Strahov. Stovežatá Praha sa môže pochváliť viacerými posvätnými miestami, ktoré počas jej dejín vyznačil Boh mimoriadnymi milosťami a kresťanská viera ich po stáročia posväcovala modlitbou. Jedným z nich je aj pražský Sion – Strahov. Viac na str. 18 a 21.

V seriály „Viera vo svete“ na str. 22 až 25 vám prinášame článok o tom, ako misijné sestry svätej Kataríny Sienskej prišli z USA do Nigérie v roku 1956 na pozvanie bratov dominikánov. Táto západoafrická krajina je najľudnatejším štátom Afriky – žije tu vyše dvesto miliónov obyvateľov z 250 rôznych etnických skupín. Spoločným jazykom je angličtina. Viac v článku s názvom: Nigéria: Sestry dominikánky slúžia napriek ohrozeniu.

Nájdete v ňom aj pozvánky na:

– pôstne duchovné cvičenia v exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove, ktoré sú určené pre všetkých členov Živého, Svätého a Večného ruženca na tému: Poklady mýtnika Matúša (str. 13);

– pôstne duchovné cvičenia vo Františkánskom duchovnom domove v Melčiciach, ktoré sú určené pre všetkých členov Živého, Svätého a Večného ruženca na tému: Panna Mária, Matka vteleného Slova (str. 15).

– Mariánske soboty, kde najbližšia sa koná už 18. marca (str. 2).

2023-09-21T09:27:54+02:00