Možno sa modliť viac záväzkov súčasne?

//Možno sa modliť viac záväzkov súčasne?

Ak ste sa dobrovoľne stali členom Živého ruženca, zobrali ste na seba záväzok pomodliť sa každý deň jeden desiatok ruženca a každý mesiac prísť na stretnutie členov Živého ruženca, po ktorom nasleduje výmena tajomstiev. Ak ste členom Živého ruženca a súčasne ste členom Svätého alebo Večného ruženca, resp. oboch, vaša povinnosť je pomodliť sa okrem jedného desiatku posvätného ruženca denne aj záväzok člena Svätého alebo Večného ruženca. Konkrétne, ak ste člen Živého aj Svätého ruženca, máte povinnosť pomodliť sa každý deň jeden desiatok posvätného ruženca a súčasne za týždeň (od pondelka do nedele) celý ruženec (tajomstvá radostné, svetla, bolestné a slávnostné). Potrebné je vedieť, že nestačí sa pomodliť iba celý ruženec mysliac si, že ten jeden desiatok je už v tom zahrnutý. Záväzok člena Živého ruženca je potrebné pomodliť sa zvlášť.

Podobne je to s členstvom v Živom a súčasne Večnom ruženci. V deň, ktorý ste si vybrali ako čas bdenia, sa v určenom čase pomodlíte celý ruženec (tajomstvá radostné, svetla, bolestné
a slávnostné) a tiež sa v tom dni pomodlíte ešte jeden desiatok posvätného ruženca.

Ak ste si vybrali všetky tri formy členstva v ružencovom bratstve (RB), teda ste členom Živého, súčasne Svätého, ale aj Večného ruženca, tak sa pomodlíte všetky tri záväzky osobitne.

Podobne je to so záväzkami v iných hnutiach či iných spoločenstvách. Ak ste členom RB
a súčasne si plníte záväzok iného spoločenstva (napr. Rodina Nepoškvrnenej) modlitba posvätného ruženca sa nezlučuje, každý záväzok je potrebné pomodliť sa osobitne.

fr. Šimon Tyrol OP (Časopis Ruženec 9/2010)

2018-12-03T08:50:09+01:00