Možno vylúčiť člena z ružencového bratstva?

//Možno vylúčiť člena z ružencového bratstva?

Ako postupovať pri členoch ružencových bratstiev, ktorí chcú byť v Živom ruženci, no neprichádzajú na spoločné stretnutia?

Cieľom obnovy ružencového bratstva (RB) nie je vylučovanie, či vyhadzovanie členov RB, ale úprimná snaha dozvedieť sa, kto naozaj chce byť členom ružencového bratstva so všetkým, čo s tým súvisí.

Členstvo je osobné rozhodnutie
Členstvo v ružencovom bratstve musí byť osobným rozhodnutím. Je na slobode každého člena, akú formu z troch možností si vyberie. Člen Živého ruženca (ruže) v RB je povinný zúčastniť sa raz za mesiac spoločného stretnutia členov Živého ruženca (všetkých ruží) na modlitbe, po ktorej sa uskutoční výmena tajomstiev. Účasť na spoločnom stretnutí na modlitbe je jednou z podmienok pre členstvo v Živom ruženci. Ak je táto podmienka pre člena natoľko zväzujúca, že ju za žiadnych okolností nemôže alebo nechce plniť, má mu horliteľ RB ponúknuť inú formu členstva v RB (Svätom alebo Večnom ruženci, ktoré boli podrobne vysvetlené v Ruženci 11/2009). Ak mu ale nevyhovuje ani jedna forma a nechce urobiť nijaký záväzok týkajúci sa RB, je to zistenie, že RB asi nie je pre neho vhodným spoločenstvom. Je preto potrebné pomôcť takému človeku zbaviť sa neznesiteľného bremena, uvoľniť ho z RB a nezaťažovať ho záväzkami člena RB.

Chcem byť v ružencovom bratstve
Úplne iná situácia je v prípade takého člena, ktorý naozaj chce byť v Živom ruženci, stretnutí sa zúčastňuje, no vie, že okolnosti života sú také, že sa to nie vždy dá splniť. Život naozaj prináša rad udalostí, ktoré spôsobia, že aj napriek našej ochote sa na spoločné stretnutie členov Živého ruženca nedostaneme, a tu je dôležité, aby sme nevnímali stretnutie ako čosi, čomu musíme podriadiť naše životy. Preto:

1) Ak je niekto chorý, nevládny, či neschopný dôjsť na spoločné stretnutie, hoci je v dobrej duševnej kondícii, nikto neočakáva, že na to stretnutie príde. Ak vyriešime túto situáciu tak, že mu povieme, že ak nepríde, tak v Živom ruženci nesmie byť, je to necitlivé, neprípustné a svedčí to o tom, že ten, kto takto túto situáciu hodnotí, nemá jasno v tom, o čom je ružencové bratstvo. Ak pozorne čítame Stanovy RB, tak tam nachádzame riešenie tejto situácie: takýto člen je oslobodený od záväzku účasti na spoločných mesačných stretnutiach. S týmito členmi rátame v Živom ruženci a sú súčasťou ruží. Tu by som rád pripomenul, že doručenie tajomstva takémuto členovi nemá byť výlučne úlohou horliteľa ruže, ale túto službu blížnemu môže urobiť ktorýkoľvek člen, či členovia ruže. Sú vzácne situácie, ktoré vypovedajú o spoločenstve, keď sa spoločne dohodnú členovia ruže, že pôjdu svojho spolučlena navštíviť, spolu s ním sa pomodlia, venujú mu svoj čas. Práve týmito situáciami sa ukazuje živosť spoločenstva, kde je skutočná ochota premieňať modlitbu na konkrétne skutky.

2) Ak máte v Živom ruženci člena, ktorý už žije „vo svojom svete“, a to z dôvodu úbytku duševných síl vyplývajúcich z choroby alebo staroby, a preto u neho nie je záruka, že sa modlí každý deň svoj desiatok posvätného ruženca, lebo nie je schopný rozlišovať dni, ľudí (môže ísť aj o mladého človeka, ktorého postihne duševná choroba), takýto člen sa stáva čestným členom ružencového bratstva, ktorý je oslobodený od záväzku povinnej účasti na spoločných mesačných stretnutiach členov Živého ruženca.
Z čestných členov sa ruža nevytvára. Čestní členovia sú evidovaní horliteľom ruže, do ktorej niekedy patrili, alebo horliteľom RB samostatne.

3) Ak má niekto vážny dôvod neprísť na spoločné stretnutie členov Živého ruženca – je v práci, je odcestovaný, alebo rodina slávi významný sviatok, alebo mu v tom bránia rodinné či osobné záväzky…, tak si neúčasť čo najskôr nahradí (v ktorýkoľvek deň) do najbližšej prvej nedele v mesiaci účasťou na spoločenstve veriacich (napr. sv. omša vo všedný deň, krížová cesta veriacich v kostole, modlitba posvätného ruženca veriacich v kostole a pod.).
Stanovy RB podrobne riešia dokonca aj prípady odcestovania do zahraničia, či presťahovanie sa člena RB.

Neprípustné počínanie horliteľov
Z rozhovorov s vami sa však napriek tomu dozvedám, že aj spomínaní členovia sú z RB vyhadzovaní, alebo im horlitelia hovoria, že ak na stretnutie po sebe trikrát neprídu, budú z RB vyhodení. Prekvapivé je aj zistenie, že členovia, ktorí sú nevládni, či pripútaní na lôžko, a teda nie sú schopní prichádzať na mesačné stretnutie členov Živého ruženca, sú preraďovaní zo Živého ruženca do Svätého alebo Večného ruženca. Takéto počínanie horliteľov je neprípustné a je v príkrom rozpore s pravidlami, ktoré určujú Stanovy RB.

Treba mať jasno v Stanovách ružencových bratstiev
Treba pamätať na to, že úlohou horliteľa ruže a následne horliteľa RB nie je členov iba kontrolovať, či vylučovať, ale jeho záujem o členov by mal spočívať hlavne v tom, aby poznal dôvody neúčasti svojich členov a spolu s nimi hľadal spôsoby riešenia. Preto je nevyhnutné, aby horliteľ RB poznal celé Stanovy RB a sám v nich mal jasno. Horliteľ ruže musí taktiež poznať obsah tých častí Stanov RB, ktoré sa ho týkajú. Treba postupovať podľa platných Stanov RB a uvedomovať si, že oni nie sú prekážkou, či komplikáciou života v RB, ale sú tu na to, aby nám všetkým objasnili vzniknuté situácie a ukázali postup ako ich riešiť.

Povzbudzujem horliteľov RB i horliteľov ruží, aby sa v prípade nejasností, či otázok s dôverou obracali na Dominikánske mariánske centrum v Košiciach.

Rád by som pripomenul, že Stanovy RB sa musia čítať ako jeden celok a nie je správne vyťahovať z kontextu iba pár odstavcov, či viet. Na to, aby mohol byť člen z RB vylúčený je potrebné zachovať presný postup.

Hoci v Stanovách RB nájdeme časti o vylúčení člena z RB – Hlava I. článok IV. ods. 9 (str. 9), a tiež Hlava II. článok III. (str. 15), všade je to s podmienkou, že vylúčiť člena z RB môže horliteľ RB až po konzultácii s promótorom.

Tu musím žiaľ s ľútosťou konštatovať, že mnohí horlitelia RB to so mnou, ako provinčným promótorom pre ruženec, vôbec nekonzultujú. Ja sa o vylúčení často dozvedám iba od samotných vylúčených.

Chcem preto zdôrazniť, že je nevyhnutná citlivosť, trpezlivosť a ochota komunikovať s členmi RB. Je veľmi potrebné, aby ste sa k reformám, či novým zápisom stavali zodpovedne a rozumeli každému kroku, ktorý v tejto súvislosti podniknete. Preto je dôležité najskôr pochopiť zmysel celej obnovy ružencového bratstva.

Na záver mi dovoľte uistiť vás, že nie je v našom záujme členov z RB vylučovať, ale naopak chceme pomôcť nájsť tých, ktorí sa na ceste ruženčiara vzďaľujú, či strácajú. „Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.“ (Lk 19, 10)

fr. Šimon Tyrol OP (Časopis Ruženec 12/2009)

2018-12-03T00:28:11+01:00