Novembrové číslo časopisu Ruženec

//Novembrové číslo časopisu Ruženec

V ružencovom mesiaci október daroval pápež František krásny darček všetkým členom ružencových bratstiev, keď 4. októbra oznámil, že francúzska laička Pauline Jaricot bude 22. mája 2022 vyhlásená za blahoslavenú. Viac na strane 4.

Bologna 1220–1221 Dominik sa stáva zákonodarcom: prvé pravidlá novej rehole; To je názov článku 6. kapitoly o Dominikovi na strane 8 až 9. Príliš ľahko podliehame predstave, že zakladatelia rehoľných spoločenstiev boli vynikajúci, originálni ľudia a charizmatickí vodcovia. Dominika však môžeme do tejto kategórie zaradiť len ťažko. Išlo v podstate o múdreho muža s úctyhodnou schopnosťou rozlišovania, ktorý si dokázal svojich spoločníkov vážiť, dôveroval im a v prípade potreby sa im aj so všetkou pokorou a prezieravosťou podriadil…

Každé leto má svoj príbeh a leto 2021 nebolo výnimkou. Jeho letné mesiace však prinášali niečo odlišné. Po niekoľkých mesiacoch sedenia doma a počúvania online prednášok nastalo očakávané zmiernenie pandemických opatrení. Najmä pre mladých to znamenalo, že mohli vystúpiť zo svojich „sociálnych bublín“ a vyraziť do spoločnosti. Viac sa dočítate na strane 10 až 12 v článku ADOMinikánske leto. Leto, ktoré si budeme pamätať.

V seriáli „Loretánske litánie“ zameriame pozornosť  na invokáciu Matka hodna lásky na str. 18 – 19.

Na strane 24 až 26 v seriály „Viera vo svete“ vám prinášame článok s názvom: Afganskí kresťania a skutočná tvár Talibanu. Kresťania v Afganistane sa ocitli v neľahkej situácii. Ich prenasledovanie bolo dlhé roky tabuizovanou témou – podobne ako ostatné menšiny boli nútení praktizovať svoju vieru v tajnosti. Na spoločných modlitbách sa stretávali po domoch, a to v malých, niekedy iba 10-členných spoločenstvách podzemnej Cirkvi. Viac v spomínanom článku…

Na str. 13 až 15 sa v seriály „Liturgické okienko“ dočítate v článku Vyvrcholenie liturgie slova o tom, že liturgia slova má svoje vyvrcholenie, ako na to poukazujú Všeobecné smernice Rímskeho misála: „Čítanie evanjelia je vrcholom liturgie slova. Sama liturgia učí, že čítaniu evanjelia patrí tá najväčšia úcta. Veď v porovnaní s ostatnými čítaniami ho vyznačuje osobitnou poctou, a to jednak tým, že na jeho ohlasovanie určuje služobníka, ktorý sa na vykonanie služby pripravuje požehnaním alebo modlitbou, jednak tým, že veriaci stoja a aklamáciami uznávajú a hlásajú, že Kristus je medzi nimi a k nim hovorí a že samo čítanie počúvajú postojačky, aj tým, že sa evanjeliáru preukazujú osobitné prejavy úcty“…

Na str. 20 až 23 sa v seriály „Viera v umení“ môžete dočítať v článku Zápas v rozbúrených vodách a na smrteľnej posteli o tom, že Taliansko za Danteho čias zažívalo mnohé zápasy o moc medzi dvoma silnými stranami, ktoré sa nazývali ghibelíni a guelfovia. Jeden zápas vyvrcholil 11. júna 1289 krvavou bitkou pri Campaldine, na ktorej sa zúčastnil aj Dante, bojujúci na strane guelfov. Táto bitka sa stala osudnou pre jedného rytiera spomedzi ghibelínov, ktorý „vtedy zmeravel a stratil zrak i reč“…

Čo vyjadruje slovné spojenie Postaviť svetlo pod mericu sa dočítate v rubrike „Biblické drobničky“ na str. 29.

Na strane 30 až 35 v seriály „Viera v umení“ vám prinášame článok s názvom: Smrť sv. Jozefa. Padajúce novembrové lístie evokuje pominuteľnosť ľudského života. Túto atmosféru reflektuje aj liturgia Cirkvi, ktorá nás povzbudzuje, aby sme obzvlášť začiatkom novembra mysleli vo svojich modlitbách na našich drahých zosnulých. Využime teda túto príležitosť a pozrime sa na patróna dobrej smrti – sv. Jozefa i na to, ako jeho smrť znázorňuje umenie. Viac v spomínanom článku…

Na strane 36 nášho časopisu nájdete ponuku vami obľúbených Ružencových kalendárov na rok 2022, ktorých cena zostala nezmenená 2 €.

Nájdete v ňom aj pozvánku na duchovné cvičenia v exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove, ktoré sú určené pre všetkých členov Živého, Svätého a Večného ruženca na tému: „Mária a Cirkev“ Bližšie info na str. 23

Tieto duchovné cvičenia budú závisieť od aktuálnej mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19.

2021-10-27T16:13:54+02:00