MESAČNÉ STRETNUTIE ČLENOV ŽIVÉHO RUŽENCA

/, Uncategorized/MESAČNÉ STRETNUTIE ČLENOV ŽIVÉHO RUŽENCA

OPATRENIA TÝKAJÚCE SA MESAČNÉHO STRETNUTIA členov Živého ruženca.  Aktuálne ku dňu 14.10.2020            Odporúčame, aby ste sa v modlitbe zjednotili duchovne…

Od 15. októbra 2020 až do odvolania platí na Slovensku všeobecný zákaz verejných podujatí, ktorý sa týka aj bohoslužieb. 

Odporúčame preto nezúčastňovať sa na pravidelnom mesačnom stretnutí členov Živého ruženca.

Riadiac sa Stanovami ružencových bratstiev, hlava II., článok III.: Nemohol sa zúčastniť na povinnom spoločnom mesačnom stretnutí (…), lebo mal vážny dôvod, je počas choroby (čiže počas aktuálneho zákazu zhromažďovania sa) oslobodený od záväzku účasti na spoločných mesačných stretnutiach.

Avšak odporúčame, aby ste sa v modlitbe zjednotili duchovne.

Ako?

V čase, v ktorom ste boli zvyknutí stretávať sa na spoločnom mesačnom stretnutí (napr. v prvú nedeľu o 14:00 hod.), sa v súkromí a v pohodlí svojho domova duchovne zjednotíte s ostatnými členmi svojho ružencového bratstva a pomodlíte sa svoje tajomstvo ruženca.

Tajomstvo ruženca, ktoré sa aktuálne modlíte, Vám zostáva po celú dobu tohto odporúčania.

Preto Vám odporúčame NEVYMIEŇAŤ SI tajomstvá ruženca.

Toto odporúčanie platí do odvolania.

Ochrana nášho zdravia je kresťanskou povinnosťou a prejavom lásky k blížnemu.

Vaše DMC.


OPATRENIA TÝKAJÚCE SA MESAČNÉHO STRETNUTIA členov Živého ruženca

Aktuálne ku dňu 02.10.2020

Od 1. októbra sa menia hygienické opatrenia. Vydal ich Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. K dispozícii sú na stránke ÚVZ SR. Z nových pravidiel napríklad vyplýva, že na hromadných podujatiach (aj svätých omšiach) môže byť najviac 50 ľudí.

Vzhľadom na túto skutočnosť odporúčame, aby sa mesačné stretnutie uskutočnilo iba vtedy, ak má vaše ružencové bratstvo max. 2 ruže.

Odporúčame vám potvrdiť si možnosť uskutočnenia tohto stretnutia s vaším duchovným otcom .


OPATRENIA TÝKAJÚCE SA MESAČNÉHO STRETNUTIA členov Živého ruženca

Aktuálne ku dňu 10.6.2020

Pri zachovaní nižšie uvedených opatrení a so súhlasom duchovného správcu daného ružencového bratstva, odporúčame uskutočniť mesačné stretnutie členov Živého ruženca.

Od stredy 10. júna sa uvoľňujú ďalšie opatrenia proti šíreniu koronavírusu. Vyplýva z nich, že do kostolov bude môcť prísť viac ľudí. Povinnosť šachovnicového sedenia počas bohoslužieb sa mení na odporúčanie.

Naďalej však zostáva v platnosti povinnosť mať nasadené rúško na tvári v interiéroch a hromadných podujatiach, a teda aj v kostoloch. Táto povinnosť platí aj pre kňazov. Sväté prijímanie sa podáva naďalej do rúk. Zároveň platia všetky doterajšie pravidlá hlavného hygienika pre verejné slávenia bohoslužieb, ktoré sú k dispozícii na webe Úradu verejného zdravotníctva SR.

Od stredy 10. júna 2020 sa maximálny počet účastníkov hromadných podujatí zvyšuje na 500 osôb. To treba brať do úvahy pri organizácii väčších slávností vo farnostiach a diecézach (ako napríklad pri pútiach či procesiách). Ak je nemožné limity dodržať, bude potrebné vopred hľadať riešenie, prípadne zvážiť aj zrušenie alebo odloženie podujatí.

Zdroj: TKKBS


OPATRENIA TÝKAJÚCE SA MESAČNÉHO STRETNUTIA členov Živého ruženca

Aktuálne ku dňu 3.6.2020

Aj naďalej odporúčame, aby ste sa v modlitbe zjednotili duchovne…

Hlavný hygienik SR Ján Mikas vydal zoznam opatrení týkajúcich sa verejného slávenia bohoslužieb od stredy 3. júna 2020 (od 6:00 ráno). Nadväzujú na pokyny z 5. mája 2020. Nové sú k dispozícii na webstránke Úradu verejného zdravotníctva SR. Kňazov a veriacich pozývame k tomu, aby sa s nimi oboznámili a pri slávení bohoslužieb ich rešpektovali.

S účinnosťou od 3. júna 2020 sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v počte nad 100 osôb.

Tento zákaz sa nevzťahuje na výkon bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií. Súčasne sa ukladá povinnosť pri výkone bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií:

– vstup a pobyt v kostole alebo v príslušných priestoroch umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),
– pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
– zabezpečiť sedenie mimo osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami musí ostať vždy jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je potrebné v radoch alternovať,
– dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky,
– ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,
– pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,
– zákaz podávania rúk,
– z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,
– pokiaľ je to možné usporadúvať v nedeľu osobitne bohoslužby pre osoby staršie ako 65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách,
– dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety,
– pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí rozdávateľ dezinfikovať ruky. Pri prijímaní „pod obojím“ striktne dodržiavať iba podávanie chleba na ruku, nepoužívať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie z kalicha viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod. Z kalicha môže piť vždy iba jedna osoba (napr. predsedajúci liturgii),
ruky sa nepodávajú (znak pokoja sa nahradí úklonom alebo gestom úsmevu),
– v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky),
– vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov.
– – – –
Ján Mikas, hlavný hygienik Slovenskej republiky

Zdroj: TKKBS https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200603013


ODPORÚČANIE – Mesačné stretnutie na modlitbe členov Živého ruženca

Aktuálne ku dňu 6.5.2020

Odporúčame, aby ste sa v modlitbe zjednotili duchovne…

Naďalej platí zákaz spoločných stretnutí a podujatí.

Odporúčame nezúčastňovať sa na pravidelnom mesačnom stretnutí členov Živého ruženca.

Riadiac sa Stanovami ružencových bratstiev, hlava II., článok III.: Nemohol sa zúčastniť na povinnom spoločnom mesačnom stretnutí (…), lebo mal vážny dôvod, je počas choroby (čiže počas aktuálneho zákazu zhromažďovania sa) oslobodený od záväzku účasti na spoločných mesačných stretnutiach.

Avšak odporúčame, aby ste sa v modlitbe zjednotili duchovne.

Ako?

V čase, v ktorom ste boli zvyknutí stretávať sa na spoločnom mesačnom stretnutí (napr. v prvú nedeľu o 14:00 hod.), sa v súkromí a v pohodlí svojho domova duchovne zjednotíte s ostatnými členmi svojho ružencového bratstva a pomodlíte sa svoje tajomstvo ruženca.

Tajomstvo ruženca, ktoré sa aktuálne modlíte, Vám zostáva po celú dobu tohto odporúčania.

Preto Vám odporúčame NEVYMIEŇAŤ SI tajomstvá ruženca.

Toto odporúčanie platí do odvolania.

Ochrana nášho zdravia je kresťanskou povinnosťou a prejavom lásky k blížnemu.

Vaše DMC.

2020-11-04T15:20:58+00:00