Rozhovor s novým promótorom pre Ruženec

//Rozhovor s novým promótorom pre Ruženec

Novým promótorom pre ruženec sa od februára 2022 stal brat Matej Šulik OP.

Ak si to rozmeníme na drobné, čo je úlohou promótora pre ruženec na Slovensku?

Starosť o ružencové bratstvá, ktoré sú zoskupené vo farnostiach, pri farských kostoloch alebo kaplnkách. Tým, ktorí sa radi modlia  ruženec, sa ponúka možnosť založiť ružencové spoločenstvá, resp. ružencové bratstvá, ako ich nazývame. Vznikajúce bratstvá potom fungujú podľa stanov, ktoré ružencovým bratstvám dávajú jednotné pravidlá, aby presne vedeli, ako majú fungovať a čo je ich zmyslom. Úlohou promótora je sprevádzať tieto ružencové bratstvá, povzbudzovať ich k modlitbe, rozvíjať v nich úctu k Panne Márii a modlitbe a tiež, aby boli otvorení pre širšie spoločenstvo, farnosť, Cirkev a vzájomnú pomoc. Mať záujem o druhých, budovať priateľské prostredie, v ktorom sa ľudia navzájom podporujú. Promótor ich vedie duchovne a snaží sa medzi nimi udržiavať aj spiritualitu, ktorú priniesli zakladatelia prvých  ružencových bratstiev – Alan de la Roche či Pavlína Jaricot.

Potešilo vás toto menovanie? Ako ste ho prijali?

Na jednej strane áno, cítil som sa poctený, je to nová výzva. Na druhej strane je to aj obrovská zodpovednosť – stať sa niekým, kto sa stará o spoločenstvá, ktoré sú súčasťou našej rehole, pretože ružencové bratstvá patria do dominikánskej rodiny. Je to veľká zodpovednosť za ľudí, ktorí sú mi istým spôsobom zverení. Ale je to aj radosť. Ruženec je kristologická modlitba. Modlíme sa síce Zdravas’, Mária, ale každý desiatok nás zároveň upriamuje na život Krista. Ruženec nás učí ponárať sa do Ježišovho života. A je nádherné modliť sa na spoločný úmysel, zomknúť sa v modlitbe. Moja radosť spočíva v tom, že sa zúčastňujem na diele, ktoré má obrovský dosah.

Čo vnímate ako najväčšiu výzvu v tomto poslaní?

Sám sa ešte učím, čo to pre mňa znamená. Výzvou je rásť a vzmáhať sa v modlitbe ruženca, stretávať sa ľuďmi z ružencových bratstiev po celom Slovensku. Lebo každý z nás je semienkom Božej pravdy. Máme sa navzájom povzbudzovať a niesť si vzájomne svoje kríže – to je úlohou každého spoločenstva. Známkou a darom dobrého spoločenstva je, že ľudia sa spoločne zoskupujú, aby si niesli kríže.

Čo je cieľom ružencových bratstiev?

Ten najdôležitejší cieľ je spoločný s rehoľou dominikánov – spása duší. Neustály pokrok člena ružencového bratstva na ceste ku kresťanskej dokonalosti a šírenie mariánskej úcty.

Sú ružencové bratstvá na Slovensku stále živé, novovznikajúce, alebo je to už skôr otázkou minulosti?

Na Slovensku sú ružencové bratstvá unikátom v Európe, čo sa týka počtu členov. V zahraničí to nie je až také rozsiahle. Hovorí sa často, že je to doména starších ľudí, ktorí sú už napríklad na dôchodku a je to ich obľúbená činnosť. Ale ružencové bratstvá nie sú len pre starších – sú v nich aj mladí ľudia, ľudia v produktívnom veku, dokonca aj deti. Ak by neboli aj pre mladých a deti, museli by sme uznať, že ružencové bratstvá sú na ústupe a smerujú do zániku. Ale to, že aj mladí, aj deti majú o ne záujem, je dôkazom toho, že ľudia sa chcú modliť a prihovárať sa za rovnaké úmysly, chcú mať spoločenstvá a budovať vzájomné vzťahy. Ruženec má obrovskú silu.

Ako si môže nájsť k ružencu cestu človek, ktorý k nemu nemá blízko?

Aj pre veriaceho človeka môže byť v istých obdobiach modlitba ťažká. Ak sa teda pýtate, ako si možno nájsť cestu k ružencu, často ju hľadajú aj tí, ktorí ruženec poznajú. Inšpirácia, ako začať s touto modlitbou, prichádza z rôznych smerov – môže to byť vlastná skúsenosť, napríklad z nejakého pútnického miesta. Alebo  svedectvo priateľov či ľudí, ktorí vedú inšpirujúci komunitný život v mestách či na dedinách pod hlavičkou ružencových bratstiev. Forma modlitby nie je až taká podstatná ako úsilie vytvárať prostredie k duchovnému rastu a posilňovaniu žiť čo najpresvedčivejšie svoje kresťanstvo na našej pozemskej ceste k Bohu.

A ako sa, naopak, môže prehĺbiť v modlitbe ruženca ten, pre koho je táto modlitba dennodennou skutočnosťou?

Táto otázka je otázkou aj pre mňa: Ako rásť v modlitbe posvätného ruženca? Aj pre mňa je niekedy ťažké modliť sa. Ale pochopil som, že modlitba do veľkej miery kopíruje náš život. Je to dôverný obraz
toho, aké náročné či radostné chvíle človek zažíva vo svojom živote. Také isté chvíle potom zažíva aj v modlitbe. Myslím si, že keď pochopíme a prijmeme vo svojom živote náročnosť i radosť, všetko, čo život prináša, tak je dobré potom to preniesť aj do modlitby. Lebo máme tendenciu hovoriť, že ak nie sme sústredení, ak nemáme chuť modliť sa, tak modlitba nie je dobrá. Ale aj takáto modlitba je dobrá, správna a má zmysel. Modlitba má v sebe aj náročnosť, aj krásu.

Zuzana Vandáková

2022-03-28T08:50:22+02:00