Ruženec 10/2022

/, Uncategorized/Ruženec 10/2022

Stalo sa už zaužívaným pravidlom, že raz do roka sa bratia dominikáni v slovenskej provincii stretávajú zo všetkých časti Slovenska, aby spoločne uvažovali nad aktuálnymi témami, ktoré sa týkajú Cirkvi, ale aj ich rehoľného života. V nadväznosti na celoprovinčné stretnutie dominikánov sa vo Zvolene v dňoch od 6. do 7. septembra pod vedením promótora pre ruženec br. Mateja Šulika uskutočnilo stretnutie koordinátorov ružencového apoštolátu. Viac sa môžete dočítať na strane 18 a 19.

Na tému O radostiach a starostiach starších ľudí budeme pokračovať už 24 časťou na strane 8 a 9. V článku s názvom Mesiac úcty k starším sa dočítate, že prvý október a celý mesiac je uznaný ako Medzinárodný deň úcty k starším. Ten nás má povzbudzovať k tomu, aby sme starším venovali viac pozornosti, dávali im viac lásky a úcty. Ale úctu a pozornosť starším nemáme venovať len v čase sviatku, ale každý deň. Naše skutky sú totiž dôležité počas celého roka…

V tomto roku si Cirkev pripomína štvorsté výročie smrti svätého Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi. Vynikal dobrotou srdca, láskavosťou a veľkou horlivosťou za spásu duší. Zdôrazňoval, že svätosť je možná v každom životnom stave i povolaní. Viac sa môžete dočítať na strane 20 a 21.

Príbeh môjho života – to je názov tretej časti článku, v ktorom sa na strane 14 až 17 dočítate o tom, že blahoslavená Paulína Mária Jaricot sa v roku 1817 rozhodla kráčať za Kristom a stať sa evanjelizátorkou v prostredí pracujúcich. Lyon bol jedným z dvoch európskych hlavných miest hodvábu a mnohé tkáčske závody v oblasti Lyonu poskytovali prácu najmä mladým ľuďom. Venovať sa začala aj podpore misií. V roku 1822 založila „Spolok pre šírenie viery“, z ktorého sa zrodili „Pápežské misijné diela“, ako ich poznáme dnes. Paulína však túžila po tom, aby duchovne obnovila samotné Francúzsko. Aby sa ľudia vrátili k modlitbe. S týmto cieľom úspešne rozbehla ďalšie veľké dielo – Živý ruženec –, ktoré pápež Gregor XVI. oficiálne schválil v roku 1832…

Už sa stalo tradíciou, že 18. október patrí každoročne detskej modlitbe posvätného ruženca. Aj v tomto roku sa zapoja tisícky rodín, škôl a farností do iniciatívy pápežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi. Zrnko po zrnku tak budú v tento deň pribúdať Zdravasy do veľkej modlitebnej reťaze za jednotu a mier vo svete. Viac sa dočítate na strane 22 až 25 v článku s názvom Milión detí prosí o mier a jednotu v seriáli Viera vo svete.

Na str. 10 až 13 sa v seriály „Liturgické okienko“ dočítate v článku Záverečná doxológia o tom, že „srdcom a vrcholom“, teda najdôležitejšou časťou slávenia svätej omše je tzv. Anafora (eucharistická modlitba; por. KKC 1352). Jej štruktúre, ktorá podľa Všeobecných smerníc Rímskeho misála (čl. 79) pozostáva z ôsmich prvkov, sme sa – počnúc aprílovým číslom – venovali v predchádzajúcich častiach Ruženca. Skôr než sa zastavíme pri jej záverečnej časti – doxológii, stručne si zrekapitulujme jednotlivé prvky, s ktorými sme sa už v tomto našom cykle oboznámili. Viac v spomínanom článku.

Na strane 28 až 36 v seriály „Viera v umení“ vám prinášame článok s názvom: Milosrdný Samaritán. Raz sa ktorýsi zákonník opýtal Ježiša: „Učiteľ, čo mám robiť, aby som bol dedičom večného života?“ (Lk 10, 25). V rozhovore medzi nimi vysvitlo, že jadrom zbožného života na zemi a najlepšou cestou do večného života je niečo, čo pozná už Starý zákon: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého!“ (Lk 10, 27; Dt 6, 5 a Lv 19, 18). Zákonník však nadhodil ďalšiu otázku: „A kto je môj blížny?“ (Lk 10, 29)…

Nájdete v ňom aj pozvánky na:

– duchovné cvičenia v exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove, ktoré sú určené pre všetkých členov Živého, Svätého a Večného ruženca na tému: Tajomstvá slávnostného ruženca (str. 15);

– Slávnosť Ružencovej Panny Márie v dominikánskom kostole v Košiciach nájdete na str. 7 a vo Vyšnej Šebastovej na strane 6.

Na strane 26 nášho časopisu nájdete ponuku vami obľúbených Ružencových kalendárov na rok 2023.

2023-02-09T13:34:34+01:00