Ako si objednať časopis

//Ako si objednať časopis
Ako si objednať časopis

Prvé číslo časopisu Svätý ruženec vyšlo v marci 1946. Malo červeno-bielu obálku s obrazom Panny Márie dávajúcej ruženec sv. Dominikovi. V pravom hornom rohu bol umiestnený znak dominikánov – pes s horiacou fakľou v papuli. Časopis mal 22 strán.

Najjednoduchšie a najrýchlejšie si časopis môžete objednať:
telefonicky (055) 62 301 37
alebo emailom dmc@dmc.sk

Dôležité!
V prípade, že časopis chcete odhlásiť, je nutné nahlásiť nám to e-mailom, telefonicky, alebo listom. Rovnako tak pri zmene množstva či adresy, aby sme to hneď zaznamenali a zaslali vám správne množstvo na správnu adresu.

Kontaktné údaje:
Dominikánske mariánske centrum
Mäsiarska 6
040 01 Košice,
tel.: (055) 62 301 37
mobil: 0948 178 751
email: dmc@dmc.sk

Kontaktné hodiny pre verejnosť:
utorok: 8.00–12.00
streda: 13.30–17.00
štvrtok: 8.00–12.00

Milí čitatelia časopisu Ruženec , milí členovia ružencových bratstiev,

ďakujeme vám za prejavenú priazeň a čitateľskú podporu. Tešíme sa, že náš časopis je vašim obľúbeným spoločníkom na ceste hlbšieho poznávania Boha, i praktickým pomocníkom pre rozvoj vášho ružencového bratstva.

Ak si chcete časopis objednať, nahlásiť zmenu osoby a adresy pre zasielanie časopisov alebo chcete nahlásiť zmenu počtu odoberaných kusov, môžete to urobiť cez kontaktný formulár na našej internetovej stránke, mailom alebo listom. Zmenu odberaného počtu môžete nahlásiť aj pri platbe príspevku na vydávanie časopisu poštovou poukážkou podľa predtlače alebo bankovým prevodom v správe pre prijímateľa. V prípade, že nám zmenu nenahlásite, pokračujeme v doručovaní aj nasledujúci rok.

Časopis doručujeme obvykle ako zásielku prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. Možný je aj osobný odber v sídle Dominikánskeho mariánskeho centra v Košiciach.

Časopis vydávame vďaka vašim príspevkom. Príspevok na jeden kalendárny rok môžete uhradiť poštovou poukážkou zaslanou s časopisom alebo bankovým prevodom, v prípad odberu väčšieho počtu časopisov si môžete dohodnúť iný spôsob úhrad (napr. mesačne, štvrťročne, polročne). Platobné údaje Vám zašleme aj na požiadanie. Doporučený príspevok na 1ks časopisu Ruženec v roku 2024 je 0,70 €. Ročné predplatné za 1ks je 8,40€. Pri zasielaní menšieho počtu časopisov ako 5ks mesačne vás prosíme aj o zaslanie príspevku na poštovné na čiastočné pokrytie nákladov na zasielanie, ktorý je zohľadnený v ďalej uvedenom doporučenom príspevku. Odporúčame Vám, aby ste sa pre odber časopisu združili a časopis odoberali spoločne.

Príspevok na jeden výtlačok časopisu pre rok 2024:

– pri zasielaní 1 ks mesačne je príspevok 1,00€/ks, celoročný príspevok je 12,00 €;

– pri zasielaní 2 – 4 ks mesačne je príspevok 0,80€/ks, celoročný príspevok je 9,60 €;

– pri zasielaní 5 a viac ks mesačne je príspevok 0,70€/ks, celoročný príspevok je 8,40 €;

pri osobnom odbere je príspevok 0,60€/ks, celoročný príspevok je 7,20 €.

Celkový ročný príspevok za jedno odberné miesto vyrátate vynásobením príslušnej ceny za 1ks počtom odoberaných kusov.

počet časopisov 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 viac
zasielanie poštou 12,00 19,20 28,80 38,40 42,00 50,40 58,80 67,20 75,60 84,00 8,40 x počet
osobný odber 7,20 14,40 21,60 28,80 36,00 43,20 50,40 57,60 64,80 72,00 7,20 x počet

Ďalšie informácie k platbám:

Pri úhrade príspevku na vydávanie časopisu je potrebné vždy uviesť správny variabilný symbol (VS), ktorý máte pridelený pri objednaní (je uvedený aj na štítku vašej zásielky, alebo Vám ho oznámime na vyžiadanie) a slúži na správne priradenie platby k odberateľovi. Pri platbe poukážkou je potrebné vyplniť údaje podľa predtlače. Pri platbe prevodom alebo pri vklade v hotovosti v správe pre prijímateľa/texte identifikáciu (meno/názov) odberateľa časopisu, počet odoberaných kusov mesačne a rok za ktorý platíte.

Číslo účtu: SK37 3100 0000 0043 5024 6201

Kontaktné údaje:

Dominikánske mariánske centrum, Mäsiarska 6, 040 01 Košice

Tel.: 0948 / 178 751, 055 / 623 0137, e-mail: dmc@dmc.sk

Telefonicky nás kontaktujte, prosím, v čase úradných hodín (utorok a štvrtok 8:00 – 12:00 hod., streda 13:30 – 17:00 hod.)

S vďakou za pochopenie a vašu priazeň

Vaša redakcia

Informácia o ochrane osobných údajov:

Osobné údaje odberateľov časopisu Ruženec sú spracovávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. (ďalej len zákon) a Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov.

Vydavateľ časopisu Ruženec, ktorým je Dominikánske mariánske centrum, IČO: 31992579, ako prevádzkovateľ  spracúva poskytnuté osobné údaje objednávateľov poskytnuté pri objednaní (meno, priezvisko, adresa, počet odoberaných časopisov, spôsob odberu)  na účely zasielania časopisu do odhlásenia odberu. Bez poskytnutia týchto údajov je možné odoberať časopis len osobne v sídle organizácie. Prevádzkovateľ spracúva aj osobné údaje fyzických osôb, ktoré poskytli príspevky na vydávanie časopisu, na účely účtovnej evidencie príspevkov  v zmysle platnej legislatívy po dobu 10 kalendárnych rokov po roku, v ktorom bol príspevok poskytnutý. Okrem týchto účelov môžu byť uvedené osobné údaje fyzických osôb používané len na účely, ktoré sú v súlade so zákonom.

Prevádzkovateľ  neposkytuje spracovávané osobné údaje iným príjemcom, okrem partnerov prevádzkovateľa zabezpečujúcich evidenciu a/alebo distribúciu časopisu a účtovnú evidenciu a okrem prípadov stanovených príslušnými zákonmi.

Ako dotknutá osoba máte právo od prevádzkovateľa požadovať prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, vymazanie, obmedzenie ich spracúvania, právo namietať ich spracúvanie, máte právo na ich prenosnosť. Máte aj právo podať návrh na začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z.z. . 

Viac informácií získate na stránke www.dmc.sk alebo v sídle vydavateľa. Prevádzkovateľa môžete kontaktovať na adrese dmc@dmc.sk .