Slávnosť Ružencovej Panny Márie vo Vyšnej Šebastovej

//Slávnosť Ružencovej Panny Márie vo Vyšnej Šebastovej

Sviatok Panny Márie Ružencovej sme v Ružencovej záhrade slávili 11.10.2022.

Tento deň sa konala mariánska púť Ružencových bratstiev a mariánskych ctiteľov do Ružencovej záhrady vo Vyšnej Šebastovej. Na začiatku slávnosti všetkých prítomných pútnikov srdečne privítal správca farnosti vdp. Marián Gurský. Pútnici sa stretli pri modlitbe a slávení Eucharistie. Slávnosť začala spevom mariánskych piesní, ktoré spievala pani Hanka Servická. O 15.00 hod slávnosť pokračovala modlitbou korunky Božieho milosrdentva, ktorú sa modlili rehoľné sestry z Kongregácie sestier Matky Božieho milosrdenstva. Do modlitby sa zapojili aj členky ružencového bratstva z farnosti. Po nej nasledovala modlitba posvätného ruženca, ktorú viedol fr. Matej Šulik OP promótor ružencových bratstiev na Slovensku. Jednotlivé tajomstvá sa  modlili členovia ružencových bratstiev z farnosti Vyšná Šebastová.  Slávnosť  vyvrcholila o 16.00 hod slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval páter Matej. V homílii vyzdvihol Pannu Máriu, ktorá modlitbou ruženca ukazuje na lásku svojho Syna.  Taktiež zdôraznil štyri prisľúbenia, ktoré Alan de la Roche šíril svojim životom, povzbudzovaním k modlitbe ruženca, a veľmi mu záležalo na rozšírení ružencových bratstiev na celom svete.

Po záverečnom požehnaní sa pútnici posilnení na tele aj duchu vrátili domov k svojim rodinám.

Horliteľka ružencového bratstva,

Bačová Mária.

2022-10-28T10:47:00+02:00