Stretnutie ružencového bratstva (2) – dĺžka stretnutia

//Stretnutie ružencového bratstva (2) – dĺžka stretnutia

V prvom dieli nášho seriálu o obnove ružencového bratstva sme hľadali odpoveď na otázku, čo je jasným poznávacím znakom toho, že máme pri našom kostole ružencové bratstvo (RB). A odpovedali sme: Je ním dohodnutý konkrétny dátum, čas a miesto, kde sa všetci členovia Živého ruženca raz v mesiaci povinne spolu pomodlia posvätný ruženec a iba tam riešia všetky záležitosti súvisiace so životom RB, vrátane výmeny tajomstiev.

Niekto by sa mohol pýtať, či jasným poznávacím znakom RB nie je skôr modlitba ruženca, alebo možno vzájomná láska medzi členmi RB. A naša odpoveď je, že len láska, alebo len modlitba ruženca nie je jasným poznávacím znakom RB. Totiž modlitba ruženca nie je len výsadou ružencových bratstiev a môže sa ju modliť naozaj každý. A láska? Tá predsa má byť poznávacím znamením všetkých kresťanov, ruženčiarov nevynímajúc. Aj ružencovému bratstvu by bez lásky či modlitby ruženca chýbalo niečo veľmi dôležité. Teda jedno i druhé má byť v našich RB celkom samozrejme prítomné. Avšak to, podľa čoho je možné spoznať, že u nás skutočne pôsobí ružencové bratstvo, nie je len modlitba ruženca či láska, ale už spomínaná tretia skutočnosť – že sa jeho členovia sústredení v Živom ruženci povinne, ale hlavne radi, schádzajú na mesačných stretnutiach. A aby také stretnutie vôbec mohlo byť, musia si členovia Živého ruženca dohodnúť konkrétny dátum, čas a miesto, kde sa stretnú, a potom o ňom informovať všetkých členov Živého ruženca buď prostredníctvom vývesky v kostole, alebo aj formou farských oznamov pri nedeľných bohoslužbách.

2. Ako dlho má prebiehať spoločné stretnutie členov Živého ruženca?
Nemusí byť dlhé. Čo sa týka spoločnej modlitby, stačí keď sa na ňom členovia RB pomodlia jeden desiatok ruženca, poprípade jeden ruženec.To záleží na spoločnej dohode členov, koľko času chcú stretnutiu venovať. Ani dĺžka stretnutia nemá byť rozhodnutím jednotlivca (napr. horliteľa RB), alebo malej skupiny ľudí (napr. horliteľov ruží), ale čo najväčšieho počtu členov Živého ruženca. Optimálne je, aby spoločné stretnutie členov Živého ruženca trvalo maximálne 45, poprípade 60 minút. Niekde však na stretnutie môže stačiť napr. 30 minút.

Ako vidíme, podstata RB sa odvíja od spoločného stretávania sa členov Živého ruženca. Napokon história RB má svoje korene práve v spomínaných stretnutiach. Ide teda o to, aby sme si aj my v našom ružencovom bratstve s ostatnými členmi dohodli pravidelný mesačný termín, jeho dĺžku a následne sa postarali o pravidelnú dostatočnú informovanosť (výveska v kostole, oznam kňaza), aby naň niektorí členovia o mesiac nezabudli a naozaj na stretnutie prišli. Spoločné stretnutia na modlitbe v ružencovom bratstve vyjadrujú istú spolupatričnosť členov RB, vzájomnú potrebu, a zároveň otvárajú ďalšie možnosti pre vzájomné formovanie sa v láske, ktorá má byť podľa evanjelia najdôležitejšou vlastnosťou kresťana.

fr. Šimon Tyrol OP (Časopis Ruženec 10/2011)

2018-12-03T11:54:54+01:00