Stretnutie ružencového bratstva (3) – príprava

//Stretnutie ružencového bratstva (3) – príprava

V predchádzajúcich častiach tohto seriálu o tom, ako funguje obnovené ružencové bratstvo (RB), sme si pripomenuli, že jasným poznávacím znakom toho, že pri našom kostole RB pôsobí, je dohodnutý konkrétny dátum, čas a miesto, kde sa všetci členovia Živého ruženca raz v mesiaci spolu pomodlia a riešia všetky záležitosti súvisiace so životom ich RB, vrátane výmeny tajomstiev, a že toto stretnutie vôbec nemusí byť dlhé. Dĺžka stretnutia nie je rozhodujúca, je ním skôr fakt, že ruženčiari sa stretli, spolu pomodlili, a teda majú o fungovanie svojho RB záujem.

Ľudia, ktorým na nejakom spoločnom diele, alebo na nejakej spoločnej aktivite záleží, sa nutne musia stretávať a o predmete spoločného záujmu rozprávať. A ak je táto spoločná aktivita navyše dostatočne tvorivá, zaujímavá, obohacujúca, v zúčastnených vzniká pocit radosti a chuti stretávať sa opakovane. Podobnú atmosféru by sme sa mali snažiť vnášať aj do činnosti našich ružencových bratstiev. Tiež ide o dielo viacerých ľudí, ktorým by na ňom malo záležať a je ho možné prežívať s istou tvorivosťou, vynaliezavosťou, záujmom jedných o druhých, čo v konečnom dôsledku vedie k radosti a túžbe zainteresovaných stretávať sa znova a znova. Veď predsa je také dobré byť s ľuďmi, ktorí sa podobne ako ja radi modlia ruženec a podobne ako ja sa snažia poctivo kráčať za Ježišom, rásť v láske a schopnosti šíriť dobro a porozumenie.

Aby však aj naše mesačné stretnutie malo istý cieľ a zmysel, musí mať svoju štruktúru. Čím je spoločné stretnutie pripravené lepšie, s tým väčšou radosťou naň ľudia budú prichádzať.

Ako už samotná podstata činnosti ružencových bratstiev napovedá, základom spoločného mesačného stretnutia členov Živého ruženca je spoločná modlitba. Jej príprava by však nemala byť záležitosťou niektorých jednotlivcov, ale na príprave modlitby by sa mali postupne striedať všetci účastníci mesačných stretnutí. Ideálne je, keď spoločnú modlitbu každý mesiac pripraví iná ruža. V tejto súvislosti už asi netreba pripomínať, že je dôležité, aby práve horlitelia ruží chápali význam spoločného mesačného stretnutia a boli presvedčení o jeho potrebe. Lebo len tak im bude naozaj záležať na tom, aby členovia ich ruží na spoločné stretnutia naozaj prichádzali.

3. Kto zabezpečuje program spoločného mesačného stretnutia členov Živého ruženca?
Horliteľ RB. On sa poradí s horliteľmi ruží, spoločne sa dohodnú na poradí ruží, ako budú viesť spoločnú modlitbu na stretnutí (nemá to byť postavené na jednej osobe), poprípade ruže si medzi sebou rozdelia iné úlohy, ktoré sa môžu objaviť. Ideálne je, ak na začiatku stretnutia horliteľ RB privíta účastníkov stretnutia a uvedie ružu, ktorá bude viesť spoločnú modlitbu. Po modlitbe nasleduje praktická časť stretnutia. Jej moderovanie má na starosti horliteľ RB.

Z uvedeného je možné uvedomiť si, aká dôležitá je úloha horliteľa ružencového bratstva. Že to má byť človek zvolený tajným hlasovaním, o ktorom vládne všeobecné presvedčenie, že má schopnosť viesť ružencové bratstvo v jeho prospech – aby rástla jeho kvalita a z nej plynúce dobro. Ak si ruženčiari zodpovedne vyberú horliteľa RB a on slobodne túto službu prijme, je len dobré, ak mu ostatní v rámci svojich možností a potreby pomáhajú v jeho službe. Jednak je mu možné pomáhať svojou aktívnou účasťou na živote RB a tiež tým, že členovia budú od horliteľa vyžadovať správnu starostlivosť o RB.

Práca a pôsobenie v ružencovom bratstve má svoj význam a určite má predpoklady prinášať do sŕdc jeho členov mnoho radosti. V nasledujúcej záverečnej časti tohto krátkeho seriálu si ešte čosi povieme o obsahu praktickej časti spoločných stretnutí a potom, ak Pán Boh dá, by som sa rád detailnejšie venoval, ako také spoločné stretnutie má vyzerať a čo všetko ešte má a môže byť jeho obsahom. Mám nádej, že mnohým to môže pomôcť objaviť hĺbku, krásu a zaujímavosť ružencových bratstiev a že takéto ružencové bratstvá majú čo ponúkať aj ľuďom tretieho tisícročia.

fr. Šimon Tyrol OP (Časopis Ruženec 11/2011)

2018-12-03T11:56:53+01:00