Surrexit Christus vere, alleluia!

//Surrexit Christus vere, alleluia!

Surrexit Christus vere, alleluia! 

Keď v nedeľné ráno prišli ženy k hrobu, aby pomazali Ježišovo mŕtve telo, anjeli ich prekvapili slovami: Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Niet ho tu. Vstal z mŕtvych.“ (Lk 24, 5 – 6) Tieto slová Božích poslov sú dnes adresované aj nám.

Na veľkonočné sviatky sme plní radosti, lebo Pán Ježiš nezostal v hrobe. Slová „niet ho tu“ znamenajú, že Pán Ježiš nepatrí smrti, nie je bájnou postavou z minulosti. Je prítomný medzi nami v Slove a sviatostiach.

Pohliadnime na veľkonočnú sviecu v našich kostoloch, ktorá symbolizuje vzkrieseného Pána. Jej svetlo rozháňa temnotu… Slová, ktoré vyriekol kňaz pri požehnaní veľkonočnej sviece: „Kristus je ten istý včera i dnes. On je počiatok a koniec, Alfa i Omega, Pán času i večnosti,“ vyjadrujú živého a prítomného Krista.

Zmŕtvychvstalý Pán Ježiš je uprostred našich rodín a farských spoločenstiev. On je našou živou nádejou. Aleluja! 

Požehnaný veľkonočný čas, drahí ruženčiari!

2020-04-12T01:10:39+02:00