V čom spočíva služba horliteľa ružencového bratstva?

//V čom spočíva služba horliteľa ružencového bratstva?

Ak chcete, aby vaše ružencové bratstvo (RB) bolo spoločenstvom, ktoré vás obohacuje a pomáha vám na ceste ku kresťanskej dokonalosti, je potrebné mať za horliteľa RB osobu, ktorá má predpoklady na túto službu. Je iba na vás – členoch RB – ako bude vaše ružencové bratstvo vyzerať. Vy máte možnosť slobodne si každé tri roky voliť toho, kto bude viesť vašu ružu a vaše ružencové bratstvo.

Netreba sa báť toto svoje právo využiť, dokonca sa ho treba dožadovať, ak je vám upierané. Majte na pamäti, že RB nie je vlastníctvom niekoho, je to spoločenstvo, ktoré vy všetci spoločne tvoríte a spoločne rozhodujete o jeho fungovaní.

Ak si zodpovedne vyberiete horliteľa RB a on slobodne túto službu prijme, buďte mu nápomocní v tejto službe. Nápomocní svojou aktívnou účasťou na živote RB a tiež aj tým, že budete od horliteľa vyžadovať správnu starostlivosť o vaše RB.

Je to práve horliteľ RB, ktorý si musí uvedomiť svoju zodpovednosť pred celým ružencovým bratstvom. Členovia Živého ruženca sa vstupom do RB zaviazali plniť dva záväzky – pomodliť sa každý deň jeden desiatok posvätného ruženca a raz za mesiac sa zúčastniť na spoločnom stretnutí na modlitbe, po ktorom sa uskutoční výmena tajomstiev. Vďaka splneniu týchto dvoch povinností – žiadnych iných, ktoré si pridal, či vymyslel horliteľ RB či horliteľ ruže – získavajú prisľúbené milosti a sú pričlenení k Dominikánskej rodine.

Horliteľ RB má teda dohliadať na plnenie záväzkov plynúcich zo Stanov RB a žiadnych iných. Nesmie od členov RB vyžadovať plnenie rôznych iných záväzkov, ktoré nesúvisia s ružencovým bratstvom. Napr.: Horliteľ RB sa angažuje v niekoľkých spoločenstvách, čo je jeho osobná vec, ktorú však nemôže nesprávnym spôsobom vnášať do RB, t. j. nesmie na členov RB prenášať záväzky či aktivity z iných spoločenstiev, ktoré na seba prevzal a ktoré nesúvisia s RB. Ako horliteľ RB má za úlohu viesť ruženčiarov, ktorí sú mu zverení, v duchu učenia Katolíckej cirkvi a tiež v duchu tradície Rehole dominikánov, z ktorej ružencové bratstvá vzišli.

Ak v tom horliteľ RB sám nemá jasno a ani nemá záujem o rozvoj svojho osobného poznania, potom ťažko môže usmerňovať tých, ktorí sú mu zverení. A prirodzeným následkom toho je jeho buď nevedomé, alebo vedomé obchádzanie Stanov ružencových bratstiev, vytváranie si vlastných pravidiel, ktorými však dezorientuje členov RB.

Je chvályhodné, ak sa horliteľ RB zaujíma o život ruženčiarov na Slovensku. Ak využíva prostriedky, ktoré k ružencovému apoštolátu sú a sám s nimi pracuje (mesačník Ruženec, materiály určené pre ruženčiarov, či konkrétna pomoc Dominikánskeho mariánskeho centra v Košiciach).

Horliteľ by mal myslieť na to, že raz bude stáť pred Pánom a zodpovedať sa za to, ako si plnil svoje povinnosti, ktoré mu boli zverené. Preto aj prijatie služby horliteľa RB by nemal vnímať ako nejakú formalitu, ale zodpovednú úlohu, ktorou ho Boh poveril.

2018-12-03T11:50:19+01:00