Ako sa modlí ruženec

//Ako sa modlí ruženec
Ako sa modlí ruženec

Je veľa spôsobov, ako sa modliť ruženec. Jeden z nich začína znakom kríža so slovami:

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Niekde je zvykom začať slovami 70. žalmu:

Bože, príď mi na pomoc; Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.

Tieto slová akoby mali navodiť u modliaceho sa pokorné vedomie vlastnej úbohosti. Všetky tieto zvyky sú rovnocenné a ich úlohou je dobre pripraviť myseľ na rozjímanie.

Potom nasleduje

Apoštolské vyznanie viery.

Začať ruženec modlitbou Verím v Boha, je základom začínajúcej sa kontemplatívnej cesty.

Pri prvých piatich zrnkách sa modlíme úvodné modlitby:

Otčenáš;
3-krát Zdravas’ Mária s úvodnými tajomstvami;
Sláva Otcu.

Potom začíname prvý desiatok:

Otčenášom,
nasleduje desať Zdravasov,
a Sláva Otcu.

Aby sme meditáciu biblicky podložili a dodali jej väčšiu hĺbku, je vhodné, keď prednesenie tajomstva nasleduje po prečítaní príslušnej pasáže zo Svätého písma, ktorá môže byť podľa okolností kratšia alebo dlhšia. Žiadne iné slová nikdy nedosiahnu silu inšpirovaného slova. Treba ho počúvať s presvedčením, že je to Božie slovo, vypovedané na dnešný deň a „pre mňa“.

Keď ho takto prijmeme, stáva sa súčasťou ružencovej metódy opakovania bez toho, aby vyvolávalo nudu spôsobenú jednoduchým opakovaním už dobre známeho. Nejde o pripomínanie si informácie, ale o to, aby sme umožnili hovoriť Bohu. Pri niektorých spoločných slávnostných príležitostiach možno slovo vhodne objasniť krátkym komentárom.

Počúvanie a meditácia žijú z ticha. Prv ako prejdeme k hlasnej modlitbe, je po prednesení tajomstva a po prečítaní Božieho slova vhodné na primeraný čas sa zastaviť a zamerať svoju pozornosť na tajomstvo, o ktorom rozjímame. Objaviť hodnotu ticha patrí k umeniu, ako správne kontemplovať a meditovať.

Ťažiskom modlitby Zdravas’, Mária, ohnivkom spájajúcim jeho dve časti, je meno Ježiš. Občas, pri rýchlom odriekaní, sa môže toto ohnivko stratiť a s ním aj spojenie s Kristovým tajomstvom, o ktorom rozjímame. No zmysluplná a plodná modlitba ruženca sa vyznačuje práve dôrazom na meno Ježiš a na jeho tajomstvo. Už pápež Pavol VI. vo svojej apoštolskej exhortácii Marialis cultus pripomenul, že v niektorých oblastiach sa dodržiava zvyk zdôrazňovať Ježišovo meno pridaním dodatku pripomínajúceho tajomstvo, o ktorom sa rozjíma. Typickým príkladom tejto metódy je napr. fatimský ruženec.

Na mnohých miestach je zvykom pridať na koniec každého desiatku modlitbu, ktorú sa naučili fatimské deti od anjela Ó, Ježišu…

Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.

V súčasnej praxi nasleduje po Sláva Otcu krátka záverečná modlitba, ktorá sa môže líšiť v závislosti od miestnych zvykov. Je vhodné, aby sa každé tajomstvo zakončilo modlitbou zameranou na získanie špecifických duchovných plodov z meditácie o konkrétnom tajomstve. Tým by ruženec lepšie vyjadroval svoje spojenie s kresťanským životom.

Modlenie ruženca sa končí modlitbou na úmysel pápeža, čo otvára pohľad modliaceho sa aj na širší rozmer potrieb cirkevného spoločenstva. Preto, aby Cirkev povzbudila tento cirkevný rozmer ruženca, obohatila ho aj o možnosť získania odpustkov pre tých, ktorí sa ho modlia za požadovaných podmienok.

Ak sa ruženec modlíme takto, stáva sa naozaj duchovnou cestou, na ktorej je Mária matkou, učiteľkou a sprievodkyňou, pomáhajúcou veriacim svojím mocným orodovaním. Môžeme sa teda čudovať, ak po modlitbe ruženca – po takom hlbokom zážitku Máriinho materstva – cíti duša potrebu vyspievať chválu na Svätú Pannu nádhernou modlitbou Salve Regina alebo litániami? Je to najvýznamnejší okamih vnútornej cesty, ktorá veriacich priviedla k živému kontaktu s tajomstvom Krista a jeho Najsvätejšej matky.

Ruženec sa skladá z dvadsiatich tajomstiev zo života Ježiša a Márie, ktoré sú po Apoštolskom liste pápeža Jána Pavla II. Rosarium Virginis Mariæ rozdelené do štyroch častí. Prvá obsahuje radostné tajomstvá, druhá tajomstvá svetla, tretia bolestné tajomstvá a štvrtá slávnostné tajomstvá.

Toto usmernenie nemá obmedziť iniciatívu jednotlivca, ale môže napomáhať hlbšie prežívať modlitbu posvätného ruženca.

(Spracované podľa Rosarium Virginis Mariæ)