Stať sa členom ružencového bratstva?

//Stať sa členom ružencového bratstva?

Mnohí ľudia sa radi a často modlia posvätný ruženec. Mali by sa stať členmi ružencového bratstva?
Nie je to nutné, hoci vstup do ružencového bratstva im rozhodne možno odporúčať. Posvätný ruženec je v Cirkvi mimoriadne obľúbená a osvedčená modlitba, ktorá pomáha každému, kto sa ju úprimne modlí. Členstvom v ružencovom bratstve sa však stáva životným programom a tým ešte účinnejším prostriedkom na sebazdokonaľovanie konkrétneho človeka, jeho duchovného života, ale aj životov jemu blízkych bratov a sestier v Kristovi. Ružencové bratstvo je totiž združenie duchovne zjednotených veriacich, ktorí si osobitným spôsobom uctievajú Pannu Máriu a modlitbou posvätného ruženca vyprosujú pre seba, Cirkev a svet potrebné dobrá a navzájom sa snažia o neustály pokrok v láske k Bohu i ľuďom. Duchovné priateľstvá, komunity blízkych ľudí, sú na spoločnej ceste obyčajne silnejšie ako osamelí bežci. Napokon človek je tvor spoločenský a potrebuje pre svoj život aj druhých.

Čo o aktívnom členstve v ružencovom bratstve hovoria Stanovy ružencových bratstiev?
„Každý člen ružencového bratstva sa má usilovať rásť v láske a vo svätosti. Členovia ružencového bratstva podporujú ružencový apoštolát medzi deťmi, mládežou, vo svojich rodinách, na pracoviskách. K apoštolátu členov ružencového bratstva patria aj skutky duchovného a telesného milosrdenstva (napr. návšteva chorých, podporovanie sociálne slabších rodín a pod.). Členovia ružencového bratstva majú byť nápomocní farárovi farnosti napríklad modlitbou posvätného ruženca, upratovaním a výzdobou kostola, organizovaním pútí, distribúciou časopisov, spoločnými kultúrnymi podujatiami, prednáškami a pod.“

2018-11-22T13:02:06+01:00